Вступ до етномузикології

Тип: На вибір студента

Кафедра: української фольклористики імені академіка філарета колесси

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
648професор ДОВГАЛЮК ІринаФЛу-31, ФЛу-32, ФЛу-33, ФЛу-34, , ФЛо-31, ФЛо-32

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
6

Опис курсу

Мета курсу: ознайомити студентів з базовими поняттями музичної фольклористики та українським календарно-обрядовим музичним фольклором.

Завдання:

– опанувати базовими знаннями з теорії музичного фольклору;

– вивчити жанрову систему музичного фольклору;

– ознайомитися з історичними та географічними стилями;

– ознайомитися з проблеми народномузичного виконавства;

– вивчити основні музичні жанри календарно-обрядового циклу.

 

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

– культуро-жанрову систему українського фольклору;

– українські народні музичні інструменти;

– знати ознаки музичного типу;

– типи народного багатоголосся;

– музичні жанри весняного, літнього та зимового календарно-обрядового циклу;

– зразки народному зичних творів (визначені програмою);

– жанрові та типологічні властивості обрядової пісенної творчості;

– типологічну характеристику музичних жанрів весняного, літнього та зимового календарно-обрядового циклу;

 

вміти:

 • оперувати набутими знаннями з курсу;
 • розрізняти категорії “питоме-напливове”;
 • розрізняти поняття фольклор та фольклоризм;
 • дати характеристику музичним інструментам;
 • визначити типові музично-ритмічні форми;
 • визначити жанр прослуханого твору;
 • проілюструвати співом народнопісенні жанри календарно-обрядового циклу.

Рекомендована література

а)    базова

Бібліографія

 1. Виноградова Л. Зимняя календарная поэзия западных и восточных сла­вян: Генезис и типология колядования. – Москва: Наука, 1982. – 256 с.
 2. Вовк Хведір. Студії з української етнографії та антропології. – Київ: Мистецтво, 1995. – 335 с.
 3. Гошовский В. Типы украинских колядок и ареалы их распространения // У истоков народной музыки славян: Очерки по музы­кальному славяноведению. – Москва: Советский композитор, 1971. – С. 85-
 4. Гошовский В. У истоков народной музыки славян: Очерки по музы­кальному славяноведению. – Москва: Советский композитор, 1971. – 304 с.
 5. Жниварські пісні / Упоряд. Ю. Крутя. – Київ: Музична Україна, 1971. – 211 с.
 6. Завальнюк А. Основні типи українських літніх обрядових пісень та їх ме­ло­діалектні різновиди// П’ята конфер. дослідників народн. музики чер­­во­­но­руських (галицько-володимирських) та суміжн. земель. – Львів, 1994. – С. 46-51.
 7. Ігри та пісні: Весняно-літня поезія трудового року. Збірник / Упоряд., передм. і прим. О.Дея; Нотний матеріал упоряд. А.Гуменюк. – Київ: Вид-во АН УРСР, 1963. – 671с.
 8. Квитка К. Избранные труды: В 2т. / Сост. и коммент. В.Л. Гошов­с­ко­го. – Москва: Советский композитор, 1971, – Т. 1. – 1971. – 384 с.; Т. 2. – 1973. – 423 с.
 9. Квитка К. Песни украинских зимних обрядовых празднеств // Избран­ные труды: В 2т. / Сост. и коммент. В.Л. Гошовского. – Москва: Советский композитор, 1971. – Т.1 . – С. 103-
 10. Квітка К. Вибрані статті: У 2 ч. / Упоряд., передм. та комент. А.І. Іваницького. – Київ: Музична Україна, 1985-1986. – Ч. 1. – 1985. – 142 с.; Ч. 2. – 1986. –152 с.
 11. Кирдан Б., Омельченко А. Народні співці-музиканти на Україні. – Київ: Муз. Україна, 1980. – 183 с.
 12. Клименко І. Купальсько-петрівські мелотипи Прип’ятського Полісся: Матеріали до атласу музичних діалектів // Проблеми етномузикології: Зб. наук. пр. / Упоряд. О. Мурзина. – Київ, 1998. – Вип.1. – С. 107-136.
 13. Клименко І. Мелогеографія жнивних наспівів басейну Прип’яті: Автореф. дис. … канд. мистецтвознавства. – Київ, 2001. – 20 с.
 14. Климець Ю. Купальська обрядовість на Україні. – К.: Наук. думка, 1990. – 144 с.
 15. Колесса Ф. Наверствування і характеристичні признаки українських народних мелодій // Колесса Ф. Музикознавчі праці/ Підгот. до друку С. Грица. – Київ: Наукова думка, 1970. – С. 248-269.
 16. Луканюк Б. До історії терміна „етномузикологія” // Етномузика / Упорядник. – Львів, 2006. – Число 1. – С. 9-32. – Наукові збірки ЛДМА ім. М. Лисенка. – Вип. 12.
 17. Луканюк Б. К теории песенного типа // Народная песня. Проблемы изучения: Сб. науч. трудов / Ред. кол.: В.Е. Гусев и др. – Ленинград, 1983. – С.124-
 18. Луканюк Б. Пам’ятка студента-практиканта і збирача-початківця: Методичні рекомендації. – Рівне, 2001. – 24 с.
 19. Луканюк Б. Питання методики географічного етномузикознавства й етногра­фічне регіонування західноукраїнських земель // Перша конференція дослідників народної музики західноукраїнських земель: Тези наук. повідомлень / Упоряд. Б.С. Луканюк. – Львів, 1990. – С. 5-8.
 20. Луканюк Богдан, Добрянська Ліна. Спроба мелотипології весільних ладканок і пісень західного Полісся та західної Волині // Етнокультурна спадщина Полісся / Ред.-упоряд. В.П. Ковальчук. – Рівне, 2004. – Вип. 5. – С. 95-108.
 21. Людкевич С. Передмова // Галицько-руські народні мелодії: [У 2 ч.] / Зібрані на фонограф Йосифом Роздольським, списав і зредагував Станіслав Людкевич. – Львів, 1906. – Ч. 1. – (Етнографічний збірник Нау­ко­вого товариства ім. Т.Шевченка у Львові, т. 21).
 22. Мацієвський І. «Троїста музика» (до питання про традиційні інструментальні ансамблі) // Мацієвський І. Ігри й співголосся. Контонація: Музикологічні розвідки. – Тернопіль: Астон, 2002. – С. 95-111.
 23. Мишанич М. Українські весняні величальні пісні: ранцівки // Етномузика. – Львів, 2007. – Число 3 / Упоряд. Ю. Рибак. – С. 67-
 24. Народна творчість та етнографія: Журнал. – Київ: Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського.
 25. Пашина О. Календарно-песенный цикл у восточных славян. – Москва: Гос. ин-т искусствознания, 1998. – 294 с.
 26. Правдюк О. Українська музична фольклористика. – Київ: Наук. думка, 1978. – 327 с.
 27. Сабан Л. Спроба етнографічної жанрової класифікації гуцульських танців // Перша конференція дослідників народної музики західноукраїн­ських земель: Тези наук. повід. / Упоряд. Б.С. Луканюк. – Львів, 1990. – С. 20-23.
 28. Хорнбостель Э. Закс К. Систематика музыкальных инструментов // Народные музыкальные инструменты и инструментальная музыка: Сб. ст. и матер.: В 2 ч. – Москва: Советский композитор, 1987. – Ч. 1. – С. 229-

Нотографія

 1. Архів Лабораторії музичної етнографії кафедри музичного фольклору Рівненського державного гуманітарного університету.
 2. Весільні пісні: У 2 кн. / Упоряд. і прим. М.Шубравської. – Київ: Наукова думка, 1982. – Кн. 1. – 872 с.; Книга 2. – 680 с.
 3. Гапон Л. Інсценізація весільних обрядів: Навчальний посібник для студентів спеціалізації «музичний фольклор» / Заг. редакція Ю. Рибака. – Рівне, 2006. – 147 с.
 4. Гошовский В. Украинские песни Закарпатья / Под. ред. Л. Лебедин­ско­го. – Москва: Советский композитор, 1968. – 468 с.
 5. Ігри та пісні: Весняно-літня поезія трудового року. Збірник / Упоряд., передм. і прим. О.Дея; Нотний матеріал упоряд. А.ІГуменюк. – Київ: Вид-во АН УРСР, 1963. – 671 с.
 6. Квітка К. Українські народні мелодії. Київ, 1922. – 236 с. (Етногра­фічний збірник Українського наукового товариства в Києві, т. ІІ).
 7. Колядки та щедрівки. Зимова обрядова поезія трудового року / Упоряд., передм. і прим. О. Дея. Нотний матеріал упорядкував А. Гуменюк. – Київ: Наукова думка, 1965. – 804 с.
 8. Лірницькі пісні з Полісся: Матеріали до вивчення лірницької традиції // Зап., упоряд. і прим. О.Ошуркевича; нотні транскрипції Ю.П. Рибака. – Рівне, 2002. – 139 с.
 9. Мелодії древнього Нобеля/ Записи, транскрипція і впоряд. Р.В. Ца­пун. – Рівне: Перспектива, 2003. – 128 c.
 10. Музичний фольклор з Полісся у записах Ф. Колесси та К.Мошинсько­го / Упоряд., вступ. ст., прим., пер. з пол.  С.Грици. – Київ: Музична Україна, 1995. – 432 с.
 11. Народна музика північної Рокитнівщини (за матеріалами експедиції 2001 року) / Упоряд. Ю.П. Рибак, Л.Гапон. – Львів: Сполом, 2002. – 108 с.
 12. Сербинівське весілля / Запис, транскр. і впоряд. Р.Цапун. – Рівне: Перспектива, 2001. – 144 с.
 13. Смоляк О. Весняна обрядовість Західного Поділля в контексті української культури: Монографія: У 2 ч. – Тернопіль: Астон, 2001. – Ч. 2. – 392 с.
 14. Цехміструк Ю. Народні пісні Волині: Фонографічні записи 1936-1937 років: Джерельні матеріали та видання Богдана Столярчука; відчитання та редакція Богдана Луканюка.– Львів; Рівне, 2006. – 478 с.

Дискографія

 1. Берви: Традиційна музична культура України [аудіо компактдиск] / Проект «Моя Україна. Берви» / Арт Екзистенція, УЕЛФ, Арт Велес. – Київ, 2001.
 2. Зелений шум Полісся: Традиційна культура Поліського краю [мультимедійний компактдиск]/ Арт Екзистенція, УЕЛФ, Арт Велес. – Київ, 2002.
 3. Пісні Погориння: Етнокультурна спадщина Рівненського Полісся. Традиційна музика. Ч. 1. / Упоряд. В. Ковальчук. – Київ: Етнодиск, 2004.
 4. «Рано-рано да зійду на гору»: Традиційна музика Полісся: У 2 ч. [аудіо компактдиск] / Культурологічна експедиція МНС України. – Київ: Українська експериментальна лабораторія фольклору, 1997.
 5. Українська епічна традиція [мультимедійний компактдиск]/ Арт Екзистенція, УЕЛФ, Арт Велес. – Київ, 2003.

 

б) допоміжна

Бібліографія

 1. Актуальні питання методики фіксації та транскрипції творів народної музики: Зб. наук. пр. / Ред.-упоряд. Б. Луканюк. – Київ, 1989. – 100 с.
 2. Возняк О. Гаївки: Спроба генотипної систематизації на матеріалах ЛДК: Дипломна робота / Науковий керівник Б.С. Луканюк. – Львів, 1985. (Препр. / Львівська державна музична академія ім. М.В. Ли­сенка).
 3. Грица С. Музичний фольклор з Полісся в записах Ф. Колесси та К. Мо­шин­сь­кого // Музичний фольклор з Полісся в записах Ф. Колесси та К. Мо­шинського. – Київ: Музична Україна, 1995. – С. 3-24.
 4. Грица С. Трансмісія фольклорної традиції: Етномузикологічні розвідки. – Київ–Тернопіль: Астон, 2002. – 236 с.
 5. Грица С. Фольклор у просторі та часі: Вибрані статті. – Тернопіль: Астон, 2000. – 228 с.
 6. Давидюк В. Релікти волочебної традиції в українському обрядовому фольклорі // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Львів, 1999. – Вип. 27: Українська фольклористика. – С. 60-66.
 7. Дитячі пісні та речитативи / Упоряд. Г. Довженок, К. Луганська. – Київ: Наукова думка, 1991. – 447 с.
 8. Єфремов Є. Дослідження народнопісенного виконавства через моде­лювання інваріанта пісні // Українське музикознавство. – Київ, 1985. – Вип. 20. – С. 79-98.
 9. Єфремов Є. Ритмоструктурні типи календарних наспівів на Київському По­ліссі // Полісся України: Матер. іст.-етнограф. дослідження. – Львів: Ін‑т народознавства НАН України, 1997. – Вип. 1. Київське Полісся. 1994. – С. 245-259.
 10. Єфремов Є. Русальні пісні на Київському Поліссі // Полісся: Мова, куль­тура, історія: Матер. міжнар. конф. / Ред. кол. П.Ю. Гри­ценко та ін. – Київ, 1996. – С. 404-411.
 11. Єфремов Є. Типологічна система традиційних весняних наспівів у вер­хньо­­му межиріччі Тетерева та Ужа // Полісся України: Матеріали істо­­ри­ко-етнографічного дослідження. – Львів: Ін-т народознавства НАН України, 2003. – Вип. 3. У межиріччі Ужа і Тетерева. 1996. – С. 291-296.
 12. Земцовский И. Мелодика календарных песен. – Ленинград: Музыка, 1975. – 222 с.
 13. Кирчів Р. Регіональність фольклорної традиції // Кирчів Р. Із фольклор­них регіонів України: Нариси й статті. – Львів, 2002. – С. 7-33.
 14. Кирчів Р. Фольклор українського Полісся // Кирчів Р. Із фольклорних ре­гіонів України: Нариси й статті. – Львів, 2002. – С. 214-262.
 15. Клименко І. Купальсько-петрівські мелотипи Прип’ятського Полісся: Матеріали до атласу музичних діалектів// Проблеми етномузикології: Зб. наук. пр. / Упоряд. О.І. Мурзина. – Київ, 1998. – С. 107-136.
 16. Клименко І. Мелогеографія жнивних наспівів басейну Прип’яті: Дис. … канд. мистецтвознавства: 17.00.03. – Київ, 2001. – 176 с.
 17. Клименко І. Ритмоструктурна систематика весільних мелодій україн­сько-білоруського мелоареалу (Погляд із Прип’ятського Полісся)// Про­бле­ми етномузикології: Зб. наук. пр. – Київ, 2004. – Вип. 2. – С. 135-165.
 18. Коваль В. Генеза локальної типологічно гетерогенної народновокальної традиції (на матеріалах обрядових наспівів із околиць на північний захід від Горган): Дис. … канд. мист. – Львів, 2006. – 189 с.
 19. Колесса Ф. Мелодії українських народних дум/ АН УРСР. ІМФЕ ім. М. Т. Рильського / Підгот. до друку С. Й. Грица. – Київ: Наукова думка, 1969. – 591 с.
 20. Колесса Ф. Народна музика на Поліссі// Колесса Ф. Музикознавчі праці / Підгот. до друку С.Й. Грица. – Київ: Наукова думка, 1970. – С. 409-424.
 21. Колесса Ф. Старинні мелодії українських обрядових пісень (весільних і колядок) на Закарпатті// Колесса Ф. Музикознавчі праці. – Київ: Наукова думка, 1970. – С. 368-397.
 22. Луканюк Б. Народна музика Галичини та Володимирії: Матеріали до нотографії (1790-1950). – Львів: ТеРус, 2001. – 68 с.
 23. Луканюк Б. Типологічна школа в українському етномузикознавстві // Рес­публ. наук.-теорет. конф. “Проблеми вивчення та пропаганди народ­ної творчості як складової частини української національної культури”: Тези доповідей. – Ровно, 1990. – С. 73-74.
 24. Луканюк Б., Мишанич М. Музичні жанри та форми питомої народновокальної творчості Бойків (спроба типології) // Традиційна на­род­на музична культура Бойківщини: Тези доп. наук.-практ. конф. / Ред.-упоряд. Б.С. Лука­нюк. – Турка, 1992. – С. 6-9.
 25. Матеріали І – VIII Конференцій дослідників народної музики західноукраїнських земель (СІМР) у м. Львові. Ред-упоряд. Б. С. Луканюк.
 26. Мурзина О. Українська музична фольклористика: Проблеми і завдан­ня // Українське музикознавство: Науково-методичний збірник. Вип. 28. – Київ, 1998. – С. 25-31.
 27. Ошуркевич О. Релікти волочебних звичаїв на Західноукраїнському Поліссі // Полісся: мова, культура, історія: Матеріали міжнародної кон­фе­рен­ції. – Київ, 1996. – С. 349-353.
 28. Пашина О.Календарно-песенный цикл у восточных славян. – Москва: Гос. ин-т искусствознания, 1998. – 294 с.
 29. Полесье. Материальная культура / В.Бондарчик и др. Редколл.: В. Бондарчик, Р.Кирчив (отв. редакторы) и др. АН УССР, Львовское отделение ИМФЭ им. М.Рыльского. – Киев: Наукова думка, 1988. – 448 с.
 30. Потебня А. Объяснения малорусских и сродных народных песен: В 2т. – Варшава, 1883, 1887.
 31. Рибак Ю. Музичні особливості лірницьких пісень (на матеріалі репер­ту­ару І. Власюка) // Лірницькі пісні з Полісся: матеріали до вивчення лір­ниць­кої традиції / Записи, впоряд. і прим. О.Ф. Ошуркевича; нотні тран­скрипції Ю.П. Рибака. – Рівне, 2002. – С. 14–19.
 32. Рибак Ю. Обрядові пісні Верхньоприп’ятської низовини (мелотипологія – мелогеографія – культурогенеза): Дис. … канд. мистецтвознавства: 17.00.03. – Львів, 2005. – 188 с.
 33. Салавей Л. Валачобныя песні // Валачобныя песні. – Мінск: Навука і тэхніка, 1980. – С. 5-36.
 34. Смоляк О. Весняна обрядовість Західного Поділля в контексті української культури: Монографія: У 2 ч. – Тернопіль: Астон, 2004. – Ч. 1. – 296 с.
 35. Сокальський П. Руська народна музика / Пер. (з рос. вид. 1888 р.) М. Хомичевського. – Київ: Держ. вид-во образотворчого мистецтва і муз. літ. УРСР, 1959. – 399 с.
 36. Фримерштейн В. “Антропологія музики” Алана П. Мерріама: Дипломна ро­бота / Наук. кер. Б. Луканюк. – Львів, 2001. – 70 с. (Препр. / ЛДМА ім.М.В. Ли­сенка.
 37. Ethnomusicology: An Introduction/ Edited by Helen Myers. – New York, London: W.W.Norton & Company, 1992. – 487 p. – (The Norton/Grove Handbooks in Music).
 38. Harasymczuk R.-W. Tańce huculskie: Z 26 mapami, 64 rycinami, 6 tabli­cami і 287 melodiami tanecznymi. – Lwоw, 1939. – (Prace etnograficzne: Wydaw­nictwo Towarzystwa Ludoznawczego we Lwowie, № 5 / Pod red. Adama Fischera).
 39. Merriam Alan P. The Anthropology of Music. – Evanston: Northwestern, University Press, 1964. – 358 p.
 40. Moszyński K. Kultura ludowa Słowian. – Warszawa, 1967, 1968. – Wyd. 2. – Cz. 1-2, zesz. 1-2.
 41. Nettl B. Theory and method in ethnomusicology. – London: The Free Press of Glencoe, 1964. – 306 p.

Нотографія

 1. Архів Проблемної науково-дослідної лабораторії музичної етнології при Львівській державній музичній академії ім. М.В. Лисенка.
 2. Архів Проблемної науково-дослідної лабораторії по вивченню і пропаганді музичної творчості при Національній музичній академії України ім. П. І. Чайковського.
 3. Весільні пісні: У 2 кн. / Упоряд. М. Шубравська, А. Іваницький. – Київ: Наукова думка, 1982. – Кн. 1. – 871 с.
 4. Волинь у піснях [Збірник]/ Зібрав та упорядкував І. Г. Федько. – Львів: Каменяр, 1969. – 224 с.
 5. Гнатюк В. Гаївки. – Львів, 1909. – Матеріали до української етнології. Видано НТШ у Львові. Т. ХІІ.
 6. Гнатюк В. Колядки і щедрівки: [У 2 ч.]. Львів, 1914. – (Етнографічний збірник Наукового товариства ім. Т.Шевченка у Львові, тт. 25, 26).
 7. Жниварські пісні / Упоряд. та вступ. ст. Ю. Крутя. – Київ: Музична Україна, 1971. – 211 с.
 8. Квітка К. Народні мелодії: [У 2 ч.]/ З голосу Лесі Українки записав і упорядив Климент Квітка. Ч. 1-2. – Київ 1917/1918. – 229 с.
 9. Мишанич М. Музично-етнографічний архів. – Львів, 1987. (Препр. / Львівська державна музична академія ім. М.В. Ли­сенка).
 10. Пісні з Волині / Упоряд. текстів та прим. О.Ф. Ошуркевича; упоряд. нот­них матеріалів М.Стефанишина. – Київ: Музична Україна, 1970. – 335 с.
 11. Поліська дома. Вип. ІІ: Весна / Зібрав, упорядкував та прокоментував Вік­тор Давидюк; нотація Ірини Федун. – Рівне: Волинські обереги, 2003. – 176 с.
 12. Рогульки Підляшшя у записах Єлизавети Рижик. – Рівне, 1994. – 34 с.
 13. Сливинський Ю. Весільні мелодії. Вип. 1. Полісся. – Львів, 1982. – 108 с. (Машинопис / Архів ПНДЛМЕ при ЛДМА ім. М. В. Лисенка).
 14. Kolberg O. Bialorus-Polesie/ Z brulionоw pośmiertnych przy wspоłudziale S.Fiszera i F.Szopskiego wydał F.Tretiak. – Wrocław-Poznań [1968]. – (Kolberg Oskar, Dzieła wszystkie, t. 52).
 15. Kolberg O. Chelmskie: [W 2 cz.]. – Wrocław, Poznań, 1964. – Cz. 1. – (Kolberg Oskar, Dzieła wszystkie, tt. 33, 34).
 16. Kolberg O. Lubelskie: W 2 cz. // Kolberg Oskar, Dziela wszystkie. – Krakow, 1962. – T.16-17.
 17. Kolberg O. Wołyń: Obrzędy, melodii, pieśni / Z brulionów pośmiertnych przy współudziale S.Fiszera i F.Szopskiego wydał F.Tretiak. – Wrocław, Poznań, 1964. – (Kolberg Oskar, Dzieła wszystkie, t. 36).

Матеріали

Викладач: Довгалюк Ірина Сергіївна

тел. 0667726776 (час консультацій: 17.03.2020; 24.03.2020; 31.03.2020 – з 15.00 до 17.00)

email: iradovhalyuk@gmail.com

 

17 березня 2020 року

Тема лекції: Етномузичне регіонування. Історичні та середовищні стилі (2 год.).

Етномузичне регіонування.

Поняття стилю в народномузичній творчості.

Просторовий, географічний стиль.

Поділ України за етнографічними регіонами. Природні чинники, що впливають на формування етнографічних регіонів.

Регіони: північний (поліський), східний (слобожанський), південний (причорноморський), західний та центральний (право- і лівобережний). Їх стилістичні відмінності.

Поняття музичного діалекту і субдіалекту. Визначальні ознаки.

Регіонування  Богдана Луканюка.

 

Література:

 Гошовский В. У истоков народної музыки славян: Очерки по музыкальному славяноведению. Москва, 1971. С.9-20.

Кирчів Р. Із фольклорних регіонів України. Львів, 2002.

Луканюк Б. Питання методики географічного етномузикознавства й етнографічне регіонування західно­укра­їнських земель // Перша конфе­ренція дослідників народної музики західноукраїнських земель. Львів, 1990. С.5-8.

 

24 березня 2020 року

Тема лекції: Історичні та середовищні стилі (2 год.).

Історичні, часові стилі. Вплив історико-культурних подій на формування народномузичних стилів. Ф.Колесса про періодизацію історії фольклору.

Історичні періоди: дохристиянський, доба феодалізму, козацька доба, новіша доба, новітня доба та прикметні народномузичні жанри.

Соціальні стилі: музика селян, робітників та інтелігенції.

Демографічний поділ: віковий (музика дітей і дорослих), статевий (чоловічий, жіночий).

Народна музика та фольклоризм.

  

Література:

 Квітка К. Потреби в справі дослідження народної музики на Україні // Квітка К. Вибранні статті. – Київ, 1986. –Ч. 2. – С. 130-141.

Колесса Ф. Погляд на теперішній стан пісенної творчості українського народу // Колесса Ф. Музикознавчі праці. Київ, 1970. С.237-248.

Колесса Ф. Спроба періодизації української народної поезії // Родина Колессів – спадкоємність науково-мистецьких традицій. Львів, 2013. С.674-713.

Луканюк Б. К.Квітка про виконавський фольклоризм // Науково-практична конференція до 125-річчя з дня народження К.В.Квітки. – Рівне, 2005. – С. 5-8.

 

24, 31 березня 2020 року.

Тема лекції: Культуро-жанрова система музичного фольклору (4 год.)

Проблема класифікації народної музики.

Класифікаційні підходи до систематизації народних мелодій.

Типологічна школа Станіслава Людкевича. Львівська (типологічна) школа сьогодні.

Культуро-жанрова класифікація народної музики Людкевича-Луканюка.

Критерії-рівні класифікаційного підходу.

Принципи класифікації вокальної народної музики.

Жанрова класифікація народноінструментальної музики.

 

Література:

Грица С., Дей О. Принципи класифікації і наукового видання української словесно-музичної народної творчості на сучасному етапі. Київ, 1968.

Луканюк Б. Культуро-жанрова кон­цеп­ція С.Людкевича: До постановки питання // Четверта конференція дос­лідників народної музики червоно­руських (галицько-володимирських) та суміжних земель. Львів, 1993. С.7-14.

Луканюк Б. Станіслав Людкевич як зачинатель типологічної школи в українській фольклористиці // Пам’яті Яреми Якуб’яка. – Львів, 2004. С. 140-161.

Мацієвський І. Жанрові угрупування української традиційної інструмен­тальної музики. Львів, 2000.

 

 

7 квітня 2020 року

Тема лекції: Народна вокально-інструментальна культура. Українськ­ий музичний епос (4 год.)

 1. Музичний епос в світі. Народні музиканти професіонали.
 2. Кобзарі та лірники — народні музиканти-професіонали. Витоки мистецтва.
 3. Становлення та розвиток традиції. Причини занепаду.
 4. Кобзарські та лірницькі братства. Ієрархія. Традиції, лебійська мова, побут. 5. Виконавці. Персоналії: Андрій Шут, Остап Вересай, Михайло Кравченко, Гнат Гончаренко та інші.
 5. Дослідники кобзарської та лірницької традиції. Перші записи та публікації дум. Діяльність Миколи Лисенка, Олександра Бородая, Гната Хоткевича. 7. Подвижницька акція із збереження дум (1908) Лесі Українки, Климента Квітки, Миколи Аркаса, Філарета Колесси, Опанаса Сластіона. Результати їхньої праці.
 6. Дослідження Софії Грици, Бориса Кирдана, Андрія Омельченка.

 

Література:

Довгалюк І. До історії експедиції Філарета Колесси на Наддніпрянську Україну // Вісник Львівського університету. Львів, 2009. С. 5–27. Серія філологічна; вип. 47. Див. тут: http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/philology/issue/view/240)

Іваницький А. Думи // Іваницький А Українська народна музична творчість. — Київ, 1999. – С. 88-97. (або інше перевидання підручника)

Грица С. Думи // Історія української музики: в 7 т. – Київ, 2016. – Т. І, кн. 1. – С.190-213. Див. тут: http://shron2.chtyvo.org.ua/Zbirka/Istoriia_ukrainskoi_muzyky_U_7_t_T_1_Kn_1_Vid_naidavnishykh_chasiv_do_XVIII_stolittia_Narodna_muzyka.pdf

Грица С. Мелос української народної епіки. — С. 188-200.

Грица С. Традиція та імпровізація в пісенноепічному виконавстві (На матеріалі українських дум) // Трансмісія фольклорної традиції. – Київ; Тернопіль, 2002. – С. 152-170.

Грица С. Українські народні думи як феномен традиційної культури // Українські народні думи: у 5 т. – Т. 1. Думи раннього козацького періоду / [упоряд.: М.  Дмитренко, Г. Довженок (тексти), С. Грица (мелодії) ; передмови: М. Дмитренка, С.  Грици. – Київ: ІМФЕ НАН України, 2009. – С. 33-118.

Див. тут: http://history.org.ua/LiberUA/978-966-02-5415-2/978-966-02-5415-2.pdf

Квітка К. Епічні пісні // Вибрані статті. – Ч. І. – С. 15-41.

Кирдан Б., Омельченко А. Народні співці-музиканти на Україні. — Київ, 1980.

Квітка К. До вивчення побуту лірників // Первісне громадянство та його пережитки на Україні. – 1928. – Вип. 2–3. – С. 115–129.

Див. тут: Квітка Климент. Зібрання праць: Прижиттєві публікації (1902–1941) / Ініціатор та керівник проекту Богдан Луканюк. Львів, 2010. Електронне перевидання. https://sites.google.com/site/zpkkvitky/

Колесса Ф. Мелодії українських народних дум. — Київ, 1969.

Див. тут: http://www.etnolog.org.ua/pdf/e-biblioteka/mystectv/muz/kolessa_f_m_melodii_ukrainskih_narodnih_dum.pdf

Колесса Ф. Речитативні форми в українській народній поезії (Думи) // Колесса Ф. Музикознавчі праці. — С. 311—351.

Колесса Ф. Українська усна словесність. — С. 80-87.

Кушпет В. Старцівство: мандрівні співці-музиканти в Україні (ХІХ – поч. ХХ ст.). – Київ, 2007.

Див. тут: http://shron1.chtyvo.org.ua/Kushpet_Volodymyr/Startsivstvo_mandrivni_startsi-muzykanty_v_Ukraini_XIX_poch_XX_st.pdf

Лавров Ф. Кобзарі. – Київ, 1980.

Лисенко М. Характеристика музичних особливостей українських дум і пісень у виконанні кобзаря Вересая. — Київ, 1978.

Лірницькі пісні з Полісся. – Рівне, 2002.

Див. тут: http://conservatory.lviv.ua/wp-content/uploads/2016/07/pblk-6_lirnycki-pisni.pdf

Польовий Р. Кобзарі в моєму житті. – Київ, 2003.

Ревуцький Д. Українські думи та пісні історичні. – Київ, 1919.

Див. тут: https://elib.nlu.org.ua/view.html?&id=456

Родовід. — 1993. — № 6.

Черемський К. Повернення традиції: з історії нищення кобзарства. – Харків, 1999.

 

14, 21 квітня 2020 року

Тема лекції: Українськ­ий музичний епос. Думи (2+2 год.)

 1. Традиційний репертуар кобзарів та лірників: думи, псалми, канти, жебранки, звичайні пісні (ліро-епічні, соціально-побутові, жартівливі, танцювальні). Загальна характеристика. Втрата прикметних репертуарних ознак.
 2. Думи — важлива складова кобзарського традиційного репертуару. Думи у репертуарі лірників. Виникнення жанру, його становлення та розвиток. Причини занепаду традиції.
 3. Дослідники мелодики українських дум. Праці Філарета Колесси, Софії Грици.

Музична форма дум. Домінування словесного тексту над мелодією. Характеристика кобзарської рецитації. Будова тиради.

 1. Основні типи думового мелосу: силабічний речитатив, мелодизований речитатив, речитатив з ознаками строфічності. Їхні визначальні ознаки.
 2. Імпровізація та традиція. Типи та рівні імпровізацій.
 3. Виконавський стиль. Артистизм виконавців. Виконавські прийоми.
 4. Інструментальний супровід: його значення та вплив на виконавську манеру.
 5. Кобзарство та лірництво сьогодні. Кобзарський цех. Реставрація традиції. 9. Сучасні дослідження лірницької традиції.
 6. Слухання музики.

 

Література:

Іваницький А. Думи // Іваницький А Українська народна музична творчість. — Київ, 1999. – С. 88-97. (або інше перевиданняпідручника)

Грица С. Думи // Історія української музики: в 7 т. – Київ, 2016. – Т. І, кн. 1. – С.190-213. (http://shron2.chtyvo.org.ua/Zbirka/Istoriia_ukrainskoi_muzyky_U_7_t_T_1_Kn_1_Vid_naidavnishykh_chasiv_do_XVIII_stolittia_Narodna_muzyka.pdf)

Грица С. Мелос української народної епіки. — С. 188-200.

Грица С. Традиція та імпровізація в пісенноепічному виконавстві (На матеріалі українських дум) // Трансмісія фольклорної традиції. – Київ; Тернопіль, 2002. – С. 152-170.

Грица С. Українські народні думи як феномен традиційної культури // Українські народні думи: у 5 т. – Т. 1. Думи раннього козацького періоду / [упоряд.: М. Дмитренко, Г. Довженок (тексти), С. Й. Грица (мелодії) ; передмови: М. Дмитренка, С. Грици. – Київ: ІМФЕ НАН України, 2009. – С. 33-118.

Див. тут: http://history.org.ua/LiberUA/978-966-02-5415-2/978-966-02-5415-2.pdf

Квітка К. Епічні пісні // Вибрані статті. – Ч. І. – С. 15-41.

Квітка К. До вивчення побуту лірників // Первісне громадянство та його пережитки на Україні. – 1928. – Вип. 2–3. – С. 115–129.

Див. тут: Квітка Климент. Зібрання праць: Прижиттєві публікації (1902–1941) / Ініціатор та керівник проекту Богдан Луканюк. Львів, 2010. Електронне перевидання. https://sites.google.com/site/zpkkvitky/

Колесса Ф. Мелодії українських народних дум. — Київ, 1969.

Колесса Ф. Речитативні форми в українській народній поезії (Думи) // Колесса Ф. Музикознавчі праці. — С. 311—351.

Колесса Ф. Українська усна словесність. — С. 80-87.

Кушпет В. Старцівство: мандрівні співці-музиканти в Україні (ХІХ – поч. ХХ ст.). – Київ, 2007.

Див. тут: http://shron1.chtyvo.org.ua/Kushpet_Volodymyr/Startsivstvo_mandrivni_startsi-muzykanty_v_Ukraini_XIX_poch_XX_st.pdf

Лисенко М. Характеристика музичних особливостей українських дум і пісень у виконанні кобзаря Вересая. — Київ, 1978.

Лірницькі пісні з Полісся. – Рівне, 2002.

Див. тут: http://conservatory.lviv.ua/wp-content/uploads/2016/07/pblk-6_lirnycki-pisni.pdf

Ревуцький Д. Українські думи та пісні історичні. – Київ, 1919.

Див. тут: https://elib.nlu.org.ua/view.html?&id=456

Родовід. — 1993. — № 6.

Черемський К. Повернення традиції: з історії нищення кобзарства. – Харків, 1999.

Слухати:

“Українська Епічна Традиція”. CD http://bervy.org.ua/vydannya/ukrajinska-epichna-tradytsiya-ave-013/

Микола Будник. Гей на Чорному морі CD http://bervy.org.ua/vydannya/hej-na-chornomu-mori-mykola-budnyk-cd-audio-ave-008/

Колекція фоноваликів Філарета Колесси [електронний ресурс] // https://commons.wikimedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D0%A4%D1%96%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8

Фестиваль Маланок

Буковинське містечко Вашківці з 13 на 14 січня

https://www.youtube.com/watch?v=QuSHwN_-7Zo

https://www.youtube.com/watch?v=jV7W3R7b6Kc

 

 

28 квітня (2 год.),  5 травня (4 год.) 2020 року

Тема лекцій. Дитячий фольклор

Дитяча народна творчість — невід’ємна частина практичної народної педагогіки. Утілітарне призначення дитячого фольклору.

Дитячий фольклор, як народна музична азбука. Роль середовища у формуванні народного музиканта.

Дві основні групи дитячого музичного фольклору, сформовані за виконавцем: творчість дорослих для дітей та творчість самих дітей.

Творчість дорослих для дітей. Основні музичні жанри: колискові, забавлянки, дитячі пісні, казки з музичними вставками. Їх роль, значення та місце у виховному процесі.

Музично-стильові особливості колискових пісень, забавлянок, дитячих пісень: мелодії-формули (тонічне віршування, невеликий діапазон мелодії побудований на кількох звуках), нескладні, прості наспіви, ритмізовані побудови (ритмізоване виконання тексту на одній висоті). Омузичнені казки. Запис та публікація казок з музичними вставками Лесі Українки та Климента Квітки.

Інструментальна музика для дітей.         Музикування дорослих для дітей.

Музична творчість самих дітей. Тематичні різновиди (примовки, заклички, дразнилки, ситуативні пісні, небилиці, лічилки тощо). Особливості творення та виконання «мелодій» дітьми. Спонтанність, неприкріпленість до тексту. Характеристика дитячих наспівів. Перевага наспівів-формул.

Участь дітей у народних обрядових дійствах: пасивна (весілля, похорон) та активна. Дитячі колядки, щедрівки та посівалки. Гаївкова традиція у дитячому середовищі. Великодні ігри дітей і підлітків. Дитячі різдвяні вистави: Вертеп, Бетлейка.

Дитяча інструментальна музика. Дитяче інструментальне музикування. Перші музичні інструменти.

Дитячі забави. Їх значення у вихованні дітей. Місце та роль в них музики. Різновиди музичних вставок до ігор.

 

Література:

Вовчак А. Народний ляльковий вертеп (бетлейка) в околицях Хирова на Старосамбірщині Львівської області // Родина Колессів – спадкоємність науково-мистецьких традицій. – Львів, 2013. – С. 295-362.

(Див. тут.:

http://philology.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/12/Rodyna_Kolessiv_Vovchak_A_Narodnyj_lalkovyj_vertep_2013.pdf)

Дитячий фольклор. Колискові пісні та забавлянки. Київ, 1984.

Дитячі пісні та речитативи. Київ, 1986.

Іваницький А. Дитячий фольклор // Іваницький А Українська народна музична творчість.

Луганська К. Дитячий музичний фольклор // Історія української музики: в 7 т. – Київ, 2016. – Т. І, кн. 1. – С. 127-145.

Див. тут: http://shron2.chtyvo.org.ua/Zbirka/Istoriia_ukrainskoi_muzyky_U_7_t_T_1_Kn_1_Vid_naidavnishykh_chasiv_do_XVIII_stolittia_Narodna_muzyka.pdf

Садовенко Світлана. Розвиток музичних здібностей засобами музичного фольклору //  https://studfile.net/preview/5460885/

Смоляк О. Український дитячий музичний фольклор. Тернопіль, 1998.

Слухати:

Проект Берви: «Колискові». CD audio. AVE 017

http://bervy.org.ua/vydannya/kolyskovi-cd-audio-ave-017/

Дитяча інструментальна капела: Гурт “Орли”_с Чорний Потік Івано- Франківська обл.(Надобридень)

https://www.facebook.com/2283470901976857/videos/2339431839439997

 

 

У документі подано теми рефератів та вимоги до їх написання:
Реферати

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус