Виробнича (переддипломна) практика

Тип: Нормативний

Кафедра: української фольклористики імені академіка філарета колесси

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Диференційований залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
390ФЛф-11мпрофесор ДОВГАЛЮК Ірина

Опис курсу

“Виробнича (переддипломна) практика” є завершальним етапом програми підготовки магістрів фольклористів циклу професійної та практичної підготовки для другого (магістерського) рівня вищої освіти. Практика сприяє закріпленню теоретичних знань на практиці, набуттю професійних компетентностей, необхідних для майбутньої професійної діяльності. Проходячи практику в бібліотеках, архівних, музейних установах, здобувачі освітнього ступеня магістр повинні виконати низку завдань, які засвідчать рівень їхньої теоретичної та практичної підготовки, представлять уміння використовувати набуті теоретичні знання на практиці, володіння  методикою наукових досліджень, уміння працювати з науковою літературою, архівними джерельними та фольклорними матеріалами, навички текстологічного та аналітичного опрацювання фольклорних текстів, упорядкування та редагування фольклорних збірників, уміння апробувати результати роботи у формі виступів на конференціях, семінарах, тез або статей у наукових збірниках, презентаціях фольклорних матеріалів. Завершальним етапом практики є підготовка звіту й передзахист випускної кваліфікаційної (магістерської) роботи на кафедрі.

Мета предмету “Виробнича (переддипломна)  практика” полягає у здобутті магістром практичних навичок, потрібних для майбутньої діяльності фахівця-фольклориста.

Досягнення мети передбачає реалізацію таких завдань:

– підготувати магістрів до самостійної праці за обраною спеціальністю;

– закріпити і практично використовувати теоретичні знання із спеціальності;

– виконувати задачі, пов’язані зі збором матеріалів, необхідних для виконання атестаційної праці;

 • вміти опрацьовувати та аналізувати першоджерела;

– оволодіти новими знаннями та вміннями, підвищувати рівень теоретичної та практичної підготовки;

 • вміти підготовити презентацію наукової роботи;
 • завершити магістерське дослідження;

– формувати загальні та професійні компетентності майбутнього фахівця-магістра.

Рекомендована література

а) основна

 1. Андерсен Кріс. Успішні виступи на TED. Київ,
 2. Андрієвський О. Бібліографія літератури українсь­кого фольклору. Київ, 1930.
 3. Артемчук Г., Курило В., Кочерган М. Методика організації науково-дослідної роботи: навчальний посібник для студентів та викладачів вищих навчальних закладів. Київ, 2000.
 4. Архів Кафедри української фольклористики Львівського національного університету імені Івана Франка.
 5. Архів Лабораторії музичної етнографії кафедри музичного фольклору Рівненського державного гуманітарного університету.
 6. Архів Проблемної науково-дослідної лабораторії музичної етнології Львівської державної музичної академії ім. М.В. Лисенка.
 7. Архів Проблемної науково-дослідної лабораторії етномузикології Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського.
 8. Берко А. та інші. Організація наукових досліджень, написання та захист магістерської дисертації: Навчальний посібник. Львів, 2010. 282 с.
 9. Бібліографія українського народознавства: у 3 т. / зібрав і впорядкував М. Мороз. Львів: ІН НАНУ, 1999. Т. 1 Фолькло­рис­тика: у 2 кн. 1113 с.
 10. Бірта Г., Ю. Бургу. Методологія і організація наукових досліджень: навч. посіб. Київ, 2014.142 с.
 11. Буряк В. Керування самостійною роботою студентів // Вища школа. – 2001. № 4–5.
 12. Бібліографія українського народознавства: у 3 т. / зібрав і впорядкував М. Мороз. Львів, 1999. Т. 1 Фолькло­рис­тика: у 2 кн. 1113 с.
 13. Варенко В. Інформаційно-аналітична діяльність: Навч. посіб. Київ, 2014. 417 с.
 14. Горошкіна О., Нікітіна А., Попова Л. Магістерська робота: від задуму до захисту: методичний путівник. Луганськ, 2004. 21 с.
 15. Держстандарт України (ДСТУ 3003-95). Документація, звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення. Київ, 1996.
 16. Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014р. № 1556-VII/ https://zakon.rada.gov.ua/
 17. Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» від 26.11.2015р. № 848- VIII/https://zakon.rada.gov.ua/
 18. Ковальчук В., Моїсєєв Л. Основи наукових досліджень: навчальний посібник. – Київ, 2004.
 19. Кушнаренко Н., Удалова В. Наукова обробка документів: підручник. Київ, 2003.
 20. Луканюк Б. Пам’ятка студента-практиканта і збирача-початківця: методичні рекомендації. Рівне, 2001. – 24 с.
 21. Мороз І. Структура дипломних робіт та вимоги до їх написання, оформлення і захисту. Київ, 1997. 56 с.
 22. Оклі Барбара. Навчитися вчитися: запустити свій мозок. Київ, 2018.
 23. Основи методології та організації наукових досліджень: Навч. посіб. для студентів, курсантів, аспірантів і ад’юнтів / за ред. А. Конверського. Київ, 2010. 352 с.
 24. Основні вимоги до дипломних та випускних робіт студентів філологів: метод. рекомендації / уклад. Штонь О., Буда В. Тернопіль, 2000. 21 с.
 25. Постанова КМ України «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах)» від 23.03.2016р. №261/https://zakon.rada.gov.ua/
 26. Спіцин Є. Методика організації науково-дослідної роботи студентів у вищому закладі освіти. Київ, 2003. 120 с.

     б) додаткова

 1. Луканюк Б. Народна музика Галичини та Володимирії: матеріали до нотографії (1790–1950). Львів, 2001. 68 с.
 2. Українська фольклористика. Словник-довідник. Тернопіль: підручники і посібники, 2008. 448 с.
 3. Українська фольклористична енциклопедія: у 2 т. Т.1: А – Л / упорядник М.Дмитренко. – Київ, 2018. – 740 с.
 4. Українська фольклористична енциклопедія / голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2019. – 840 с.

     в) Інтернет-ресурси

 1. Вимоги до виконання курсових та кваліфікаційних робіт URL: https://filos.lnu.edu.ua/department/psyholohiji
 2. Відео матеріали    із     статистичними  методами.   URL: https://www.dropbox.com/sh/ytxbpyesea7g5ze/AAA774Urt- lXh8V5RWqQufPUa
 3. «Електронний архів українського фольклору» лабораторії фольклористичних досліджень ЛНУ ім. І.Франка: http://labs.lnu.edu.ua/folklore-studies/digital-archives-of-ukrainian-folklore/
 4. Проект Марічки Марчик «FOLK-UKRAINE: онлайн-архів старовинних українських народних пісень»: https://folk-ukraine.com/about
 5. Проект Поліфонія https://www.polyphonyproject.com/uk
 6. Реєстр наукових фахових видань України. URL: http://nfv.ukrintei.ua/
 7. Як створити Google-форму. URL: https://www.youtube.com/watch?v=gDi2V32vlns
 8. Committee on Publication URL: https://publicationethics.org
 9. Committee on Publication URL: https://publicationethics.org
 10. Google URL: https://scholar.google.com.ua/schhp?hl=uk
 11. URL: https://www.researchgate.net/
 12. URL: https://www.scopus.com/home.uri
 13. Universal Decimal URL: http://www.udcsummary.info/php/index.php?lang=uk&pr=Y
 14. Web of Science. URL: https://apps.webofknowledge.com

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус