ФЕДУН Ірина

Посада: асистент кафедри української фольклористики імені академіка Філарета Колесси

Телефон (робочий): (032) 239-47-20

Телефон (мобільний): +380667906037

Електронна пошта: iryna.fedun@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

Автор понад 50-ти наукових публікацій, переважно з етноінструментознавства.

Виступала з лекціями в університетах Відня (2002 р.) та Любляни (2005 р.).

Курси

Публікації

а) дослідження:

 1. Весільні обрядові наспіви південно-східної Берестейщини. Народна музика Волині. Кременець: Кременецький педагогічний коледж ім. Т. Г. Шевченка, 1998. С. 43–55 [співавтор Ліна Добрянська].
 2. К проблеме изучения традиционного ансамблевого инструментального исполнительства. Вопросы инструментоведения: сборник рефератов. Санкт-Петербург: РИИИ, 2000. Вып. 4. С. 170–172.
 3. Fedun Iryna. Some parallels in traditional instrumental music of Western Polissia (Ukraine) and Lithuania. Tiltai: Humanitariniai ir socialiniai mokslai. Klaipеda, 2001. No 8. P. 85–95.
 4. Деякі паралелі в традиційній інструментальній музиці Західного Полісся (Україна) і Литви. Фольклористичні візії (учні – вчителеві І. В. Мацієвському з нагоди 60-річчя): збірник статей і матеріалів / редактори-упорядники Олег Смоляк, Василь Коваль. Тернопіль: Астон, 2001. С. 53–64.
 5. Федун И. Народно-инструментальная традиция Западного Полесья в представлениях ее носителей. Tradicija ir dabartis : mokslo darbų rinkinys. Klaipeda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2003 (3). С. 63–82.
 6. Традиційна інструментальна капела К. Воробця на Бойківщині. Традиційна народна музична культура Бойківщини: збірник статей і матеріалів / упорядники Василь Коваль, Петро Зборовський. Львів: ТзОВ „Камула”, 2003. С. 74–86.
 7. Коломийки в репертуарі бойківського скрипаля К. Воробця. Вісник Львівського університету. Львів, 2003. С. 233–246. Серія філологічна; вип. 31.
 8. Вербальна поведінка музикантів традиційних інструментальних ансамблів Західного Полісся. Етнокультурна спадщина Полісся / упорядник Віктор Ковальчук. Рівне: Перспектива, 2004. Вип. V. С. 109–124.
 9. Репертуар бойківського скрипаля Кузьми Воробця. Бойківщина: науковий збірник. Дрогобич, Трускавець: ДП Укрпол-2, 2004. Т. 2. С. 301–307.
 10. Fedun Iryna. The Folkdances of the Western Polissia Region (Ukraine) : Traditions and Innovations. 2005. № 34/1 : О družbeni vlogi ljudske pesmi / Оn The Social Role of Folk Song. Р. 155–164 (DOI: https://doi.org/10.3986/Traditio2005340112).
 11. Взаємозв’язки між виконавцями та слухачами у традиційній інструментальній музиці (на прикладі троїстих музик Західного Полісся). Етнокультурна спадщина Полісся / редактор-упорядник Віктор Ковальчук. Рівне: Перспектива, 2006. Вип. VII. C. 228–235.
 12. Інноваційні процеси в необрядових танцях Західного Полісся. Етномузика. Львів, 2007. Число 2: збірка статей та матеріалів на честь ювілею Івана Франка / упорядник Богдан Луканюк. С. 62–73. Наукові збірки ЛДМА ім. М. В. Лисенка; вип. 14.
 13. Новаційні процеси у навчанні музикантів–ансамблістів Західного Полісся. Нове життя старих традицій: традиційна українськакультура в сучасному мистецтві і побуті: матеріали міжнародної наукової конференції в рамках V Міжнародного фестивалю українського фольклору „Берегиня” / за редакцією Віктора Давидюка. Луцьк: ПВД „Твердиня”, 2007. С. 461–469.
 14. До поняття інструментального ансамблю в традиційній музиці. Музична україністика. Сучасний вимір: на пошану видатного етномузиколога, члена-кореспондента АНУ, доктора мистецтвознавства, професора Софії Йосипівни Грици. – Київ: ІМФЕ ім. М. Рильського, 2012. Вип. 8. C. 109–116.
 15. До проблеми діахронних досліджень традиційної музики (на матеріалі трьох різночасових записів із Полісся). Етномузика. Львів, 2015. Число 11: збірка статей та матеріалів на честь Комітету 1894/1895 для запису та видання українських народних пісень з мелодіями / редактор-упорядник Ліна Добрянська. С. 33–54. Наукові збірки ЛНМА ім. М. Лисенка; вип. 37.
 16. Инкультурация традиционных музыкантов Западного Полесья: современные тенденции. Tradicia ir dabartis / Tradition & Contemporariti: Scientific works / Edited by Prof. Dr. Rimantas Sliužinskas, PhD Candidate Halyna Pshenichkina. Klaipeda: Klaipedos universiteto leidykla, 2017. No 12. P. 257–267 (INDEX COPERNICUS DOI: http://dx.doi.org/10.15181/td.v12i0.1550).
 17. До проблеми генології в українському етноінструментознавстві. Вісник Львівського університету. Серія мистецтвознавство. Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2019. Вип. 20. С. 147–157 (DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vas.20.2019.10619).
 18. Еволюція західноукраїнських народних інструментальних ансамблів у ХХ – початку ХХІ століть. Музикознавчий універсум. Наукові збірки Львівської національної музичної академії імені М. В. Лисенка : зб. статей. Львів : ЛНМА ім. М. В. Лисенка, 2019. Вип. 45. С. 53–69 (DOI: http://doi.org/10.33398/2310-0583.2019.45.53.69).
 19. Композиційні особливості західноукраїнської традиційної інструментальної ансамблевої музики. Проблеми етномузикології : зб. наукових праць / ред.-упоряд. Маргарита Скаженик, Олена Шевчук. Київ: НМАУ ім. П. І. Чайковського, 2020. Вип. 15. С. 42–53 (DOI: https://doi.org/10.31318/2522-4212.2020.15.219359).

б) повідомлення, рецензії, тези доповідей, енциклопедичні статті, передмови:

 1. Особливості інструментальної традиції с. Домашів на Белзівщині (до питання національних взаємовпливів). Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції „Актуальні напрямки відродження та розвитку народно-інструментального мистецтва в Україні”. Київ: КДМК ім. П. Чайковського, 1995. С. 79–81 [співавтор Лариса Сабан].
 2. Традиційні інструментальні капели с. Сенечів на Бойківщині. Традиційна народна музична культура Бойківщини: збірник статей і матеріалів. Львів, 1996. С. 25–27.
 3. Комплексні експедиції на Велике Полісся. Традиційна народна музична культура Західної Волині та Західного Полісся / редактор-упорядник Тарас Брилинський. Львів, 1997. С. 17–22 [співавтори Лариса Лукашенко, Антоній Поточняк, Юрій Рибак].
 4. Народный скрипач Кузьма Воробэць, как типичный музыкант-профессионал Восточной Бойковщины. Традиционное искусство и человек: тезисы докладов ХIХ научной конференции молодых фольклористов памяти А. А. Горковенко. Санкт-Петербург, 1997. С. 72–73.
 5. [Музичні транскрипції коломийок]. Шадарідідайна / упорядник Микола Савчук. Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 1999. С. 9–14.
 6. Fedun Iryna. Some parallels in traditional instrumental music of Western Polissia (Ukraine) and Lithuania. The 3rd International Scientific Conference „The Music Around Baltic: Past and Present”: аbstracts. Klaipeda, May 11–13, 2001. P. 17–18.
 7. [Коментарі до музичних транскрипцій та музичні транскрипції]. Бойківські весільні латканки / зібрав та упорядкував Петро Зборовський, музичні транскрипції Ірини Федун. Львів, 2002. Перевидання: Зборовський Петро. Бойківські латканки / упорядник Петро Зборовський, музичні транскрипції Ірини Федун. Львів: Українська академія друкарства, 2013. C. 13–14, 144–174.
 8. [Музичні транскрипції]. Поліська дома. Вип. ІІ: Весна / зібрав, упорядкував, ком. Віктор Давидюк. Нотація Ірини Федун. Рівне: Волинські обереги, 2003. C. 24, 39–42, 99.
 9. Монографія про музику Бойківщини [Рецензія на: Хай М. Музика Бойківщини. Київ: Родовід, 2002. 304 с.]. Народна творчість та етнографія. No 1–2. С. 99–101.
 10. Поліські музики: Традиційна інструментальна музика Західного Полісся [вступна стаття, підбір і впорядкування матеріалів] [CD]. Київ: Музика світу; Всеукраїнське товариство „Просвіта”, 2004. 59:05 хв., стерео.
 11. Fedun Iryna. Ukrainian ethno-organology: Past and present. Abstracts of the 39-th World Conference International Council for Traditional Music. Vienna, 2007 (4–11 July). P. 204–205.
 12. Dance in the Polish tradition: Lexicon [Рецензія]. Етномузика. Львів, 2008. Число 4: збірка статей та матеріалів на честь 100-ї річниці збірника „Галицько-руських народних мелодій” Осипа Роздольського та Станіслава Людкевича / упорядник Ірина Довгалюк. С. 156–157. Наукові збірки ЛНМА ім. М. В. Лисенка; вип. 21.
 13. Аерофони. Українська фольклористика. Словник-довідник / укладання і загальна редакція Михайла Чорнописького. Тернопіль: Підручники і посібники, 2008. С. 6.
 14. Акустика музична. Українська фольклористика. Словник-довідник / укладання і загальна редакція Михайла Чорнописького. Тернопіль: Підручники і посібники, 2008. С. 6–7.
 15. Амбітус. Українська фольклористика. Словник-довідник / укладання і загальна редакція Михайла Чорнописького. Тернопіль: Підручники і посібники, 2008. С. 9.
 16. Ансамблі інструментальні („троїста музика”). Українська фольклористика. Словник-довідник / укладання і загальна редакція Михайла Чорнописького. Тернопіль: Підручники і посібники, 2008. С. 13–15.
 17. Антифонне виконання. Українська фольклористика. Словник-довідник / укладання і загальна редакція Михайла Чорнописького. Тернопіль: Підручники і посібники, 2008. С. 16.
 18. Багатоголосся. Українська фольклористика. Словник-довідник / укладання і загальна редакція Михайла Чорнописького. Тернопіль: Підручники і посібники, 2008. С. 23.
 19. Етноорганологія. Українська фольклористика. Словник-довідник / укладання і загальна редакція Михайла Чорнописького. Тернопіль: Підручники і посібники, 2008. С. 119.
 20. Жанри народної інструментальної музики. Українська фольклористика. Словник-довідник / укладання і загальна редакція Михайла Чорнописького. Тернопіль: Підручники і посібники, 2008. С. 129–130.
 21. Ідіофони. Українська фольклористика. Словник-довідник / укладання і загальна редакція Михайла Чорнописького. Тернопіль: Підручники і посібники, 2008. С. 161.
 22. Мембранофони. Українська фольклористика. Словник-довідник / укладання і загальна редакція Михайла Чорнописького. Тернопіль: Підручники і посібники, 2008. С. 242.
 23. Народні музиканти–професіонали. Українська фольклористика. Словник-довідник / укладання і загальна редакція Михайла Чорнописького. Тернопіль: Підручники і посібники, 2008. С. 271.
 24. Танці українські народні. Українська фольклористика. Словник-довідник / укладання і загальна редакція Михайла Чорнописького. Тернопіль: Підручники і посібники, 2008. С. 366–367.
 25. Хордофони. Українська фольклористика. Словник-довідник / укладання і загальна редакція Михайла Чорнописького. Тернопіль: Підручники і посібники, 2008. С. 418.
 26. Фундаментальне дослідження музичних інструментів гуцулів [Рецензія на: Мацієвський І. Музичні інструменти гуцулів. Вінниця: Нова Книга, 2012. 464 с.]. Етномузика. Львів, 2014. Число 10: збірка статей та матеріалів пам’яті Юрія Сливинського / упорядник Богдан Луканюк. С. 167–178. Наукові збірки ЛНМА ім. М. В. Лисенка; вип. 33.
 27. Підсумок сопілкознавства Гуцульщини [Рецензія на: Яремко Б. І. Сопілкова музика гуцулів: монографія. Львів: СПОЛОМ, 2014. 180 с.]. Етномузика. Львів, 2015. Число 11: збірка статей та матеріалів на честь Комітету 1894/1895 для запису та видання українських народних пісень з мелодіями / упорядник Ліна Добрянська. С. 139–141. Наукові збірки ЛНМА ім. М. В. Лисенка; вип. 37.
 28. Питальник „Традиційна інструментальна музика”. Вовчак Андрій, Довгалюк Ірина. Документування фольклорної традиції. Засади організації і проведення фольклористичного польового дослідження, транскрибування й архівування зібраного фольклорного матеріалу: методичні рекомендації для студентів філологічного факультету (напрям підготовки 6.020303 – філологія: українська мова та література) / видання друге, доповнене. Львів, 2015. С. 40–41.
 29. [Підготування нот та коментар до нотної частини]. Куліш Пантелеймон. Повне зібрання творів. Наукові праці. Публіцистика. Київ: Критика, 2015. Т. ІІІ: Записки о Южной Руси / упор., підгот. текстів, стаття, комент. Василь Івашків, відп. ред. Олесь Федорук, Степан Захаркін. Кн. 2. 388 с., іл.
 30. Покажчик „Жанр народної інструментальної музики” (жанрова класифікація народної інструментальної музики за її функціональним призначенням) // http://labs.lnu.edu.ua/folklore-studies/polove-doslidzhennya-folkloru/studentska-folklorystychna-praktyka/studentska-folklorystychna-ekspedytsijna-praktyka/.
 31. Етноінструментознавчі студії Закарпаття [Рецензія на: Шостак В. А. Тисячолітнє дерево. Народні музичні інструменти Закарпаття: музичні традиції і сучасність. Ужгород: Карпати, 2016. 208 с.]. Етномузика. Львів, 2018. Число 14: збірка статей та матеріалів з нагоди 25-річчя ПНДЛМЕ ЛНМА ім. М. В. Лисенка / упорядник Юрій Рибак. С. 221–224.
 32. Джерела вивчення західноукраїнських традиційних інструментальних ансамблів. Видавничий рух в Україні: середовища, артефакти: доп. та повідомл. Міжнар. наук. конф. (Львів, 24-25 жовт. 2019 р.) / наук. ред. Л. Головата; ред.-упор. В. Пасічник. Львів : НАН України, ЛННБ України ім. В. Стефаника, 2019. С. 185–186.
 33. Західноукраїнські народні музиканти та єврейські спільноти: рівні взаємодії. Хасиди та їхній музичний світ у контексті юдаїки в Україні: джерела, історія та актуальність вивчення: тези доповідей Міжнародного онлайн симпозіуму (Львів, 27 листопада 2020 року) / ред.-упоряд. О. Коломиєць. – Львів : Растр-7, 2020. С. 22–24.

в) біо-, бібліо- та нотографічні матеріали:

 1.  [Анотації етномузикологічної літератури] // Repertoire International de Litterature Musicale: Abstracts of Music Literature. New York: RILM International Center, 1999. Vol. XXX (1996). 1136 p.; 2001 Vol. XXXI (1997). 1254 p.; 2002 Vol. XXXII (1998). 1160 p.

г) педагогіка:

 1. Курс етноорганології у вищій школі (методичні рекомендації). Музичний фольклор в системі навчання та виховання молоді. Тернопіль: Астон, 2000. С. 71–80.

д) аудіо – CD матеріали (публікація архівних фонозаписів):

 1. Поліські музики: Традиційна інструментальна музика Західного Полісся [вступна стаття, підбір і впорядкування матеріалів] [CD]. Київ: Музика світу; Всеукраїнське товариство „Просвіта”, 2004. 59:05 хв., стерео.
 2. Підбір і впорядкування матеріалів з фоноархівів ПНДЛМЕ та Руслани Лижичко для порталу folk.org.ua/portal/.

Наукова біографія

Народилася 23.05.1971 року у місті Горохів Волинської області, виросла у місті Луцьк.

Навчання:

 • 1977–1986 роки – ДМШ № 1 (фортепіано, Л. Бацаєва);
 • 1986–1990 роки – Луцьке державне музичне училище (музикознавство, П. Мотуляк, В. Тиможинський, М. Преображенська);
 • 1990-1996 роки – Львівська державна консерваторія ім. М. В. Лисенка (зараз Львівська національна музична академія ім. М. В. Лисенка; композиція, проф. В. Камінський; музикознавство, проф. Б. Луканюк);
 • 1997– не закінчила – аспірантура Російського інституту історії мистецтв, Санкт-Петербург (інструментознавство, проф., акад. І. Мацієвський).

Робота:

 • 1994 – до т. ч. – на різних посадах (лаборант, молодший науковий співробітник, технік) Проблемної науково-дослідної лабораторії музичної етнології при ЛНМА ім. М. В. Лисенка;
 • 1997 – до т. ч. – асистент кафедри української фольклористики Львівського національного університету імені Івана Франка;
 • 1999–2000 – викладач Рівненського державного гуманітарного університету;
 • 2000–2002 – інспектор відділу міжнародних зв’язків ЛНМА ім. М. В. Лисенка;
 • 2004–2005 – асистент кафедри театрознавства та акторської майстерності Львівського національного університету імені Івана Франка.

Автор понад 20-ти наукових публікацій, переважно з етноінструментознавства, постійний учасник фольклорних експедицій (не лише в Україні, а й Білорусі, Польщі, Румунії, Грузії), міжнародних конференцій (Україна, Росія, Польща, Литва, Словаччина, Словенія).

Виступала з лекціями в університетах Відня (2002 р.) та Любляни (2005 р.).

Голова національного комітету RILM (International Repertory of Musical Literature, New York, 1999–2001).

Проекти

Голова національного комітету RILM (International Repertory of Musical Literature, New York, 1999–2001).

Постійний учасник фольклорних експедицій (не лише в Україні, а й Білорусі, Польщі, Румунії, Грузії), міжнародних конференцій (Україна, Росія, Польща, Литва, Словаччина, Словенія).

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!