Гендер і культура

Тип: На вибір студента

Кафедра: польської філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
516доцент Стельмах Х., ФЛу-31, ФЛк-31, ФЛя-31, ФЛо-31, ФЛл-31, ФЛо-31, ФЛо-32, ФЛу-32, ,

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516ФЛк-31доцент Стельмах Х.

Опис курсу

У результаті вивчення курсу студенти повинні

знати:

 • поняття гендеру, умов його формування
 • поняття про гендерні студії, феміністичний рух та про основи феміністичної теорії у гуманітарних дисциплінах;
 • основні концепції конструювання ґендеру та основні наукових підходів до його вивчення;
 • гендерні аспекти сучасної культури та мас-мадіа;
 • гендерні підходи у теорії фільму, лінгвістиці, літературі;
 • поняття сексизму та його прояви в окремих галузях та текстах культури, масової культури та мас-медіа
 • гендерну термінологію.

уміти:

 • використовувати у власних дослідженнях здобутки гендерної теорії;
 • проводити гендерний аналіз фільмів, літературних творів, рекламних текстів, підручників та дитячих книжок;
 • виявляти та реконструювати ієрархічні стосунки між статями;
 • розмежовувати біологічно та соціально і культурнообумовлені аспекти нерівності статей;
 • активно володіти ґендерною термінологією.

Рекомендована література

 1. Analiza reklam prasowych z udziałem osób starszych. Oprac. A. Lapacz dla Fundacji „Ja Kobieta” 2007.
 2. Arcimowicz K. Obraz mężczyzny w polskich mediach. Prawda – Fałsz – Stereotyp. Gdańsk, 2003.
 3. Сhabior A. Rozumienie starości i jej akceptacja: stan badań. Kieleckie Studia Pedagogiczne, 1998, nr 10, s. 123–133.
 4. Ciało, płeć, literatura / G. Ritz, M. Hornung, M. Jędrzejczak, T. Korsak . Państwowe Wydawn. Wiedza Powszechna, 2001 – 727
 5. Jasińska Dylematy feminizmu. W: T. Hołówka (red.), Nikt nie rodzi się kobietą, s. 313–32. Warszawa: Czytelnik, 1982.
 6. Janion M. Kobiety i duch inności. Warszawa: Wydawnictwo Sic!, 1996.
 7. Karwatowska M –Szpyra-Kozłowska, J. Lingwistyka płci: Ona i on w języku polskim. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2005.
 8. Kłosińska K. Feministyczna krytyka literacka. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śłąskiego, 2010.
 9. Kuran Starość i młodość w literaturze i kulturze. Łódź, 2016. – 364s.
 10. Łaziński M. O panach i paniach. Warszawa: PWN, 2006. – 360s.
 11. Rosiński С. Ocalić starość. Literackie obrazy starości w polskiej literaturze najnowszej. Lublin, 2015. – 114s.
 12. Woźniak Z. Profile starości. Poznań: Wydawnictwo Miejskie, 2002.
 13. Антологія феміністичної філософії. Київ: Основи, 2006.
 14. Бёрд Ш. Теоретизируя маскулинности: современные тенденции в социальных науках // Наслаждение быть мужчиной: западные теории маскулинности и постсоветские практики / Под ред. Ш. Берд и С. Жеребкина. – СПб.: Алетейя, 2008. – С. 7-37.
 15. Бурейчак Т. Чоловіки в кризі: українські медіа-дискурси та ґендерна ідеологія // Український соціум. – No 2 (37). – 2011. – С. 35-50.
 16. Ґендер для медій. Підручник із ґендерної теорії для журналістики та інших соціогуманітарних спеціальностей / М. Маєрчик, О. Плахотнік, Г. Ярманова . Київ: Критика, 2017.
 17. Гендер і культура : зб. статей / упоряд. В. Агеєва, С. Оксамитна. – К. : Факт, 2001. – 222 с.
 18. Гендерний підхід: історія, культура, суспільство [Текст] / ред. Л. Гентош, О. Кісь ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка, Інститут історичних досліджень, Науково-дослідний Центр “Жінка і суспільство”. – Л. : ВНТЛ-Класика, 2003. – 254 с.
 19. Малві Л. Візуальна насолода і наративний фільм. Незалежний культурологічний часопис «Ї». – Випуск 17. Львів, 2000.
 20. Марценюк Т. Гендер для всіх. Виклик стереотипам. Київ: Основи, 2017. – 256с.
 21. Марценюк Т. Чому не варто боятися фемінізму? Київ, Видавничий дім «Комора», 2018.
 22. Пол, гендер, культура : немецкие и русские исследования / пер. с нем. Н. Носова ; ред. Э. Шорэ, К. Хайдер ; Российский гос. гуманитарный ун-т, Фрайбургский ун-т. Институт славистики. – Москва, 1999. – 215 с.
 23. Стельмах Х. Гендерні стереотипи в телевізійній рекламі // Наука в інформаційному просторі. Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції. Том 3. Гуманітарні науки. – Дніпропетровськ, 2012. – С.57–61.
 24. Стельмах Х. Репрезентації гендеру в українських та польських книжках для дітей // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського. Збірник наукових праць. Вип. 18. – Київ. 2012. – С. 327–333.
 25. Стельмах Х. Феномен жіночого письма: теорія та практика // Studia metodologica. – Тернопіль. – 2004. – № 14. – С. 103–108.
 26. Феминология: Словарь терминов / Т. Н. Дубликаш [и др] ; ред. О. Н. Пищулина ; Харьковский национальный ун-т им. В.Н.Каразина. – Харьков : Издательство ХНУ, 2002. – 301с.

Матеріали

Матеріали для дистанційного навчання

1) 13.03-03.04.2020 Стельмах

2) 06.04-24.04.2020 Стельмах

3) 27.04-29.05.2020 Стельмах

 

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус