Історія світової літератури (Середньовіччя. Відродження)

Тип: Нормативний

Кафедра: теорії літератури та порівняльного літературознавства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
23Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
232доцент ЧЕЛЕЦЬКА Мар’янаФЛт-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
232ФЛт-11доцент ЧЕЛЕЦЬКА Мар’яна

Опис курсу

Курс «Історія світової літератури (Середньовіччя. Відродження)» є частиною нормативного базового курсу «Історії світової літератури» для студентів-філологів, у якому вивчаються культурно-історичні епохи  Середньовіччя та Ренесансу, їхні літературні напрями, стилі (романський та готичний стиль Середньовіччя, ренесансний реалізм) і тенденції у розвитку знакових літературних явищ крізь призму творчих біографій чільних постатей світового рівня.

За умовну дату початку епохи Середньовіччя взято 476 рік – рік падіння Західноримської імперії (зі столицею у Римі), яка позначає ті зміни, які відбулися у Європі внаслідок кризи античного світогляду та культури.

Освоєння давніх європейських літератур є базовим етапом навчання, від якого студент-філолог повинен відштовхнутися, щоб надалі змогти повноцінно осягнути літературний процес європейської літератури, і який починається від ознайомлення з писемність кельтських (давньоірландських), скандинавських (давньоісладських) та давньогерманських  народностей від часу Великого переселення племен до часу формування великих європейських націй та становлення європейських держав. Історія літератури подається з перспективи зародження та розвитку жанрово-родових форм у європейському письменстві: від ранньосередньовічних пам’яток (саги),  традицій співіснування героїчного епосу та середньовічного роману в епоху зрілого Середньовіччя і до часу виникнення жанрів малої прози (фабльо, шванки як предвісники ранньоренесансної новелістики) та драми (літургійна драма, містерія, міракль, мораліте, фарс як попередники нової ренесансної комедії інтриг, комедії дель-арте, комедії звичаїв в літературі італійського Відродження).

Зрозумівши особливості зародження та формування жанрових традицій, стильові закономірності виникнення тих чи тих літературних явищ в їхньому історичному розвитку, студент отримує знання про історико-культурний процес у Європі V-XVI ст. на її південних (Італія, Іспанія, Португалія), центральних (Франція, Німеччина, Нідерланди) та північних (Англія, Ірландія, Ісландія) територіях, з частковим оглядовим вивченням літературних тенденцій у слов’янських народів. Завдяки розумінню спадкоємності літературних традицій, взаємозв’язку культурних епох, закономірностей взаємодії традиції та новаторства в історико-літературному процесі студент вчиться зіставляти та протиставляти різні літературні феномени у відповідних історичних і соціокультурних умовах розвитку.

Вивчення художньої літератури визначеного періоду допомагає формувати філологічно якісний естетичний смак майбутнього фахівця, його високу загальну та читацьку культуру, зрозуміти глибину духовного світу, цінностей та ідеалів, на яких формуються світоглядні пріоритети чільних представників середньовічного та ренесансного типу мислення. На основі прочитаних творів, їхнього самостійного уважного літературознавчого та порівняльно-зіставного аналізу студенти освоюють мистецтво  інтерпретації художнього тексту.

Навчальний курс «Історія світової літератури (Середньовіччя. Відродження)» передбачає використання знань із суміжних гуманітарних дисциплін: філософії, релігієзнавства, історії Європи та культурології. Особливу увагу звернено на використання базових понять зі сфери теорії літератури, які студенти повинні вміти компетентно застосовувати під час аналізу та інтерпретації літературних творів.

Мета – засвоєння відомостей про історико-літературний процес з перспективи виникнення та розвитку родів та жанрів у давньому європейському письменстві.

Завдання:

 • засвоєння основних відомостей про літературні джерела та процес формування європейських держав;
 • формування та засвоєння знань про найістотніші історико-літературні явища середньовічної, ренесансної, барокової та провітницької культури із визначенням їхньої генези, межових дат, основних типологічних ознак;
 • усвідомлення спадкоємності історико-літературного процесу з одночасним розумінням їхньої динаміки та трансформації;
 • формування ґрунтовних знань про родово-жанрову та художньо-образну системи визначених літературних періодів;
 • вивчення найзнаковіших текстів та творчих біографій найвидатніших представників давньої європейської літератури з обов’язковим прочитанням художніх творів загальнокультурного європейського спадку;
 • формування навичок інтерпретації художніх творів та ознайомлення з основними принципами порівняльного аналізу.

Вивчення навчальної дисципліни передбачає засвоєння відповідних знань, умінь та навичок, зокрема студент повинен

­– знати:

1) поняття:

Середньовіччя, християнство, теоцентризм, феодалізм, релігійна (клерикальна) та світська культура, схоластика, алхімія, романський та готичний стиль, агіографія, архаїчний епос, сага, героїчний епос, філіди, барди, скальди, глеомани, скопи, жонглери, шпільмани, хуглари, лицарська куртуазна культура, трубадури, трувери, ваганти, міннезингери, міннезанг, лицарський роман, канцона, пасторела, альба, серена, сирвента, балада, тенсона, романс; міська культура, алегорична поема, літургійна драма, містерія, міракль, мораліте, фабльо, шванк, фарс, народна сміхова культура, мейстерзингери, народна балада; Ренесанс, комедія дель-арте, комедія інтриг, комедія звичаїв, комедія ситуацій, ренесансна новела, сонет, есе;

2) теми:

Історичні періоди в епоху Середньовіччя та особливості формування культури і літератури, впливи середньовічної літератури на подальший історичний розвиток, клерикальна культура і література середньовічного суспільства, світська культура та література Середньовіччя; найвидатніші пам’ятки середньовічної літератури; культурна спадщина епохи Ренесансу, жанрова система ренесансної літератури;

– вміти:

 • орієнтуватися в історико-літературному процесі, розуміти спадкоємність, а також специфіку літературних епох;
 • характеризувати кожен період в історії літератури, визначити етимологію його назви, граничні дати, типологічні риси, аргументувати його відмінність та особливість;
 • аналізувати загальні світоглядні концепції епох та художні принципи окремих письменників;
 • аналізувати художньо-образну систему літературної епохи, стилю, напрямку, автора, окремого твору;
 • творчо, логічно та послідовно формулювати та аргументувати власні думки про літературний твір.

Рекомендована література

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
Підручники, посібники, хрестоматії, енциклопедичні видання:
1. Алексеев М., Жирмунский В. История зарубежной литературы. Средние века и Возрождение. – М., 1987. – Режим доступу: http://www.twirpx.com/file/382639.
2. Аникин Г. В. Михальская Н. П. История английской литератури : Учебник. – М., 1985. – Режим доступу: http://svr-lit.niv.ru/svr-lit/mihalskaya-anikin-angliya/index.htm
3. Аникст А. А. Теория драмы от Аристотеля до Лессинга. История учений о драме. — М., 1967.
4. Давиденко Г.Й. Акуленко В.Л. Історія зарубіжної літератури Середніх віків та доби Відродження. – К.: Центр учбової літератури, 2007.
5. Жирмунский В. М. Из истории западноевропейских литератур. — Л., 1981.
6. Зарубіжні письменники: енциклопедичний довідник : у 2 т. / За ред. Н. Михальської та Б. Щавурського. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2005-2006.
7. История всемирной литературы: в 8 томах / АН СССР; Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького; М.: Наука, 1983 — 1994. Т. 5 / Ред. коллегия тома: С. В. Тураев (отв. ред.), Н. А. Вишневская, А. Д. Михайлов, К. В. Пигарев, Б. Л. Рифтин, О. К. Россиянов, В. И. Семанов. — 1988. — 784 с. – Режим доступу: http://lit-prosv.niv.ru/lit-prosv/ivl-18-vek/index.htm
8. История всемирной литературы: в 9 т. / АН СССР; Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького. – Т. ІІ. / Ред. кол.: Х. Г. Короглы, А. Д. Михайлов (отв. ред.), П. А. Гринцер, Е. М. Мелетинский, А. Н. Робинсон, Л. З. Эйдлин. – М.: Наука, 1984. – Розд. 9-10; Режим доступу: http://www.universalinternetlibrary.ru/book/26145/ogl.shtml ; Т. ІІІ. – М., 1985. Литература Италии. – http://svr-lit.niv.ru/svr-lit/ivl-literatura-italii/index.htm ; Французская литература XIV–XVI вв. – http://svr-lit.niv.ru/svr-lit/vsemirnaya-literatura-france/index.htm ; Английская литература XIV—XVI вв. – http://svr-lit.niv.ru/svr-lit/vsemirnaya-literatura-english/index.htm. ; Тертерян И.А. Литература конца XVI — начала XVII в. (Португалия). – http://svr-lit.niv.ru/svr-lit/articles/terteryan-portugaliya-xvi-xvii.htm ; Ошис В. В. Нидерландская литература. – http://svr-lit.niv.ru/svr-lit/articles/oshis-niderlandskaya-literatura.htm.
9. История зарубежной литературы XVII века. – М., 1999.
10. История зарубежной литературы XVIII века / Под ред. Л. В. Сидорченко. — М., 1999.
11. История итальянской литературы. — М., 1964. —Т. 2.
12. История немецкой литературы : Учебник для студентов факультетов и институтов иностранных языков. / Авторы: Н. А. Гуляев, И. П. Шибанов, В. С. Буняев, Н. Т. Лопырев, Е. М. Мандель.– М.: Высшая школа, 1975. – Режим доступу: http://19v-euro-lit.niv.ru/19v-euro-lit/istoriya-nemeckoj-literatury/index.htm.
13. История немецкой литературы: Учебник для студентов факультетов и институтов иностранных языков. / Авторы: Н. А. Гуляев, И. П. Шибанов, В. С. Буняев, Н. Т. Лопырев, Е. М. Мандель.– М.: Высшая школа, 1975. – Режим доступу: http://19v-euro-lit.niv.ru/19v-euro-lit/istoriya-nemeckoj-literatury/index.htm.
14. Кельтская мифология : мифы, верования, легенды, божества, герои : энциклопедия / Пер. с англ. – М., 2002.
15. Ковбасенко Ю. І. Література Середньовіччя: Посібник для учителів та студентів. – К., 2014. – Режим доступу: http://elibrary.kubg.edu.ua/ (6053/1/Y_Kovbasenko_LS_21_GI-Serednyovicca.pdf).
16. Козлик І. В. Світова література Доби середньовіччя та Епохи відродження. «Картина світу». Естетика. Поетика. – Івано-Франківськ, 2011. – 344 с.
17. Курціус Е. Р. Європейська література і латинське середньовіччя / Ернст Роберт Курціус; Перекл. з нім. А. Онишка. – Львів : Літопис, 2007.
18. Література західноєвропейського середньовіччя : навч. посіб. / за ред. Н. О. Висоцької. — Вінниця : Нова книга, 2003. — 464 с. (2-ге вид. — 2005).
19. Луков В.А. История литературы: Зарубежная литература от истоков до наших дней : Учеб. пособ. – М. Академия. 2003. – Режим доступу: http://www.twirpx.com/file/290716
20. Лучук І. Історія світової поезії : [посібник з «антологійним апендиксом»] / Іван Лучук. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2011. – Електронний примірник можна придбати за покликанням: https://www.bohdan-digital.com (catalog/hudozhnya-literatura/poeziya/603).
21. Наливайко Д.С. Искусство: направления, течения, стили. – К.: Мистецтво, 1980. – 288 с.
22. Новиков В. И. Зарубежная литература XVII-XVIII веков. – Режим доступу: http://niv.ru/doc/literature/world-xvii-xviii-vek/index.htm
23. Пинский Л. Ренессанс. Барокко. Просвещение: Статьи. Лекции. – М., 2002. – С.27–62.
24. Плавскин З.И. Испанская литература XIV—XVI вв. – Режим доступу: http://svr-lit.niv.ru/svr-lit/plavskin-ispaniya/index.htm.
25. Плавскин З.И. Испанская литература ХVІІ – середины ХІХ века. — М., 1978.
26. Плавскин З.И. История зарубежной литературы ХVII века. – М., 1987.
27. Потехина И.Г. История литературы Германии, Австрии и Швейцарии. 1.2. История немецкой литературы эпохи Возрождения. – Режим доступу: http://20v-euro-lit.niv.ru/20v-euro-lit/potehina-istoriya-germanii/istoriya-epohi-vozrozhdeniya.htm.
28. Распопин В.Н. Европейское средневековье. Лекции по истории зарубежной литературы. – Режим доступу: http://svr-lit.ru/svr-lit/raspopin/evropejskoe-srednevekove/index.htm.
29. Ренессанс – Барокко – Классицизм: Проблема стилей в западноевропейском искусстве XV – XVII веков / Сб.статей, – М.: Наука, 1966.
30. Стадников Г. Краткая история средневековой литературы. – Режим доступу: http://svr-lit.ru/svr-lit/stadnikov/index.htm.
31. Тинина З. П. История европейского театра. Античность, Средневековье, Возрождение. – Режим доступу: http://svr-lit.ru/svr-lit/tinina-teatr/index.htm.
32. Хрестоматия по западноевропейской литературе. Эпоха Возрождения / Пуришев Б.И. (сост.). – Т, ІІ. – Поэзия английского Возрождения. – М.: Учпедгиз, 1962. – Режим доступу: http://readeralexey.narod.ru/Library/Purishev_1962_English_Literature.pdf
33. Шалагінов Б.Б. Зарубіжна література: від античності до початку XIX ст. – К.: Києво-Могилянська академія, 2013.
34. Шаповалова М., Рубанова Г., Моторний В. Історія зарубіжної літератури. – Львів, 1993.

ДОПОМІЖНА ЛІТЕРАТУРА
З КУРСУ «Історія світової літератури: V-XVIII ст.»

1. Алексеєнко О., Жлуктенко Н. Світ, що грає комедію // Шекспір В. Комедії і трагікомедії / Пер. з англ. – Х.: Фоліо, 2008. – С. 3–22.
2. Аникст А. Вильям Шекспир // Шекспир В. Трагедии. Сонеты. – М., Худож. лит., 1968. (Библиотека всемирной литературы. Серия первая. Том 36.).
3. Анненская А. Н. Франсуа Рабле. Его жизнь и литературная деятельность. – Режим доступу: http://svr-lit.ru/svr-lit/annenskaya-rable/index.htm
4. Бандровська О. Шекспір у 9-му епізоді «Улісса» Джеймса Джойса: метафізика індивідуального та універсального (до проблеми «шекспірівського питання»). / Ольга Бандровська. // Пережиття : науковий збірник на пошану пам’яті Галини Рубанової / наук. ред. С. Маценка, відповід. ред. О. Левицька. – Львів : Українська академія друкарства, 2016. – С. 135–142.
5. Барка В. Пророцтво поета // Данте Аліг’єрі. Божественна Комедія : Рай / Данте Аліг’єрі ; перекладач, упоряд., автор передм. М. Стріха. — Львів : Астролябія, 2015. – С. 341–357.
6. Бахтин М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса. – Режим доступу: http://svr-lit.ru/svr-lit/bahtin-tvorchestvo-rable/index.htm
7. Безсмертна Я.Л. Історія перекладу “Божественної комедії” Данте українською мовою (від І.Франка до Є. Дроб’язка) // Мовні і концептуальні картини світу. – 2012. – Вип. 41. – Ч. 1. – С.73–80. Режим доступу:
http://philology.knu.ua/library/zagal/Movni_i_konceptualni_2012_41_1/073_081.pdf
8. Борхес Х. Л. Прихована магія «Дон Кіхота» / Хосе Луї Борхес // Борхес Х. Л. Алеф : Прозові твори ; Перекл. з ісп. – Х. : Фоліо, 2008. – С. 403–406.
9. Брагина Л. Джованни Боккаччо // Брагина Л. Итальянский гуманизм.– М., 1977. – С. 90–98.
10. Габлевич М. Світло Шекспірового храму : Статті. Переклади. / Марія Габлевич. – Дрогобич: Коло, 2016.
11. Голенищев-Кутузов Й. Н. Данте. – М., 1967. (ЖЗЛ)
12. Гончар О. На землі Камоенса // Камоенс Л. де. Лузіади : поема / З португ. перекл. Михайла Литвинця. – К.: Дніпро, 1987. – С. 5–14. – Режим доступу: http://chtyvo.org.ua/authors/Kamoens.
13. Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. – М.,1972.
14. Ґейман Н. Скандинавська міфологія / Ніл Ґейман. – К.: Країна Мрій, 2017.
15. Ґофф Жак Ле. Середньовічна уява / Жак Ле Ґофф / Перекл. Я. Кравця. – Львів: Літопис, 2007. – Режим доступу: http://1576.ua/books/3345.
16. Дживелегов А. К. Данте Алигиери : Жизнь и творчество. – М., 1946.
17. Драч І. Дантове безмежжя // Данте Аліг’єрі. Vita nova = Нове життя / Данте Аліг’єрі ; пер. з італ.: М. Бажан, І. Драч, В. Житник та ін. ; прозовий текст пер. та прим. А. Перепадя ; за ред. Г. Кочура. — Київ : Дніпро, 1965. – С. 11–126.
18. Елина Н. Г. Данте : Критико-биографический очерк. – М.,1965.
19. Еліот Т. С. «Божественна комедія». Пекло [есе] // Данте Аліг’єрі. Божественна Комедія: Рай / Данте Аліг’єрі ; перекладач, упоряд., автор передм. М. Стріха. — Львів : Астролябія, 2015. – С. 321–341.
20. Иванов К.А. Трубадуры, труверы, миннезингеры. – Режим доступу: http://svr-lit.ru/svr-lit/ivanov-trubadury-truvery-minnezingery/index.htm.
21. Испанский театр / Сост., вступ, ст. Н. Б.Томашевского. – М., 1969.
22. Качуровський І. Вступний нарис: Франческо Петрарка в українській поезії // Петрарка Ф. Вибране / З іт. перекл. І. Качуровський. – Мюнхен, 1982. – С. 7–18.
23. Кобів Й. Еразм Роттердамський і його сатиричне перо // Роттердамський Е. Похвала Глупоті… Домашні бесіди. – К.: Основи, 1993. – С. 3-11.
24. Кобів Й. Нещадна антиклерикальна стаира епохи Відродження // Листи темних людей / З латин. перекл. Й. Кобів та Ю. Цимбалюк. – К.: Дніпро, 1987 – С. 5-16. (серія «ВСП»).
25. Коптілов В. П’єр де Ронсар // Ронсар П. Лірика / Пер. з фр. Ф. Скляра. – К.: Дніпро, 1977. – С. 5–14.
26. Кочур Г. Данте в украинской литературе // Дантовские чтения / Под общ.ред. И. Бэлзы. – М., 1971. – С. 181–203.
27. Кочур Г. Сервантес і його «Дон Кіхот» // Мігель де Сервантес Сааведра. Премудрий гідальго Дон Кіхот з Ламанчі: роман: у 2 ч. / перекл. з ісп. М. Лукаша. – Х.: Фоліо, 2008. – С. 3-10.
28. Левицька О. Камелот Джона Фаулза : варіації на теми Середньовіччя у прозі письменника / Оксана Левицька. // Пережиття : науковий збірник на пошану пам’яті Галини Рубанової / наук. ред. С. Маценка, відповід. ред. О. Левицька. – Львів : Українська академія друкарства, 2016. – С. 157–164 (див.: про творчість Марії Французької).
29. Левицька О. Література західноєвропейського середньовіччя в сучасному видавничому репертуарі України / Оксана Левицька. – Режим доступу: http://knyhobachennia.com/index.php?article=2396.
30. Маценка С. До проблеми генеалогії героя: походження Зігфріда із «Пісні про Нібелунгів» / Світлана Маценка. // Пережиття : науковий збірник на пошану пам’яті Галини Рубанової / наук. ред. С. Маценка, відповід. ред. О. Левицька. – Львів : Українська академія друкарства, 2016. – С. 57–62.
31. Мельник Д. Тотентанц як жанр німецької середньовічної літератури. / Діана Мельник. // Пережиття : науковий збірник на пошану пам’яті Галини Рубанової / наук. ред. С. Маценка, відповід. ред. О. Левицька. – Львів : Українська академія друкарства, 2016. – С. 81–90.
32. Михайлов А. Французский рыцарский роман и вопросы типологии жанра в средневековой литературе. – М., 1976.
33. Набоков В. Лекции о Дон Кихоте / Владимир Набоков. – М. : Изд-во Независимая газета, 2002. – 328 с.
34. Нестер Л. Знакова мова одягу у середньовічній пам’ятці німецької літератури «Пісня про Нібелунґів» / Лілія Нестер. // Пережиття : науковий збірник на пошану пам’яті Галини Рубанової / наук. ред. С. Маценка, відповід. ред. О. Левицька. – Львів : Українська академія друкарства, 2016. – С. 57-62.
35. Новикова М. Українська “Божественна комедія” // Сучасність. – 1995. – № 5. – С. 62-64.
36. Ортега-і-Гассет Х. Роздуми про Дон Кіхота / Хосе Ортега-і-Гассет. – К.: Дух і Літера, 2012. – С. 117–194, або: Ортега-и-Гассет Х. Размышления о «Дон Кихоте» // Ортега-и-Гассет Х. Эстетика. Философия культуры. – М.: Искусство, 1991. – С. 113–151. – Режим доступу: http://svr-lit.niv.ru/svr-lit/ortega-i-gasset-don-kihot/index.htm.
37. Паранько Р. Ренесансний дотепник та український переклад його «Дотепів» // Браччоліні П. Вибрані дотепи / Поджо Браччоліні ; перекл. з латин. і комент. Ростислава Паранька та ін. – Львів: Вид-ву УКУ, 2017.
38. Пастушук Г. Генеза та еволюція образу блазня в англійській літературі Середньовіччя та Відродження : автореф. дис. … канд. філол. наук. / Галина Олексіївна Пастушук. – Миколаїв, 2013.
39. Перепадя А. Корок геть! (від перекладача) / Анатолій Перепадя // Рабле Ф. Ґарґантюа та Пантаґрюель / перекл. із ст.-фран. А. Перепаді. – Х.: Фоліо, 2011. – С. 3-5.
40. Перепадя А. На марґінесах книг, на марґінесах життя / Анатолій Перепадя // Монтень М. Проби. / З фран. перекл. Анатоль Перепадя. – К.: Дух і Літера, 2005. – Кн. 1. – С.7–10.
41. Пинский Л. Е. Магистральный сюжет: Ф. Вийон, В. Шекспир, Б. Грасиан, В. Скотт. – М., 1989.
42. Предания и мифы средневековой Ирландии. – М., 1991.
43. Пронкевич О. Дон Кіхот в Освенцимі: «історія однієї ляльки» (студія «Союзмультфільм», 1984 р., режисер Борис Аблинін) / Олександр Пронкевич. // Пережиття : науковий збірник на пошану пам’яті Галини Рубанової / наук. ред. С. Маценка, відповід. ред. О. Левицька. – Львів : Українська академія друкарства, 2016. – С. 185–194.
44. Пронкевич О. Лопе де Вега та його славнозвісні п’єси / Олександр Пронкевич // Вега Л. де. Собака на сіні : п’єси / Лопе де Вега ; Пер. Микола Лукаш. – Х. : Фоліо, 2017. – С. 3–20.
45. Пронкевич О. Філософське есе Міґеля де Унамуно «Життя Дон Кіхота і Санчо» / Олександр Пронкевич // Унамуно М. де. Життя Дон Кіхота і Санчо / Міґель де Унамуно ; Пер. з ісп. Віктор Шовкун. – Львів : Астролябія, 2017. – С. 422–447.
46. Пуришев Б. И. Литература эпохи Возрождения. Идея «универсального человека». Курс лекций. – М.: Высшая школа, 1996.
47. Пуришев Б. Хрестоматия : Поэзия английского Возрождения. / Б. Пуришев. – Рижим доступу : http://readeralexey.narod.ru/Library/Purishev_1962_Elizabethan_Poetry.pdf
48. Ружмон Д. де. Любов і західна культура / Дені де Ружмон ; Пер. з фр. Ярина Тарасюк – Львів: Літопис, 2000. – 304 с. – Режим доступу: http://chtyvo.org.ua/authors/Denis_de_Rougemont (Кн І. Міт про Трістана. – С. 14–53). (Кн. IV. Міт у літературі. – С. 166–207).
49. Рязанцева Т. «Великий театр світу»: життя і творчість Педро Кальдерона де ля Барки / Тетяна Рязанцева. // Педро Кальдерон. Стійкий принц. Дама-примара. – Харків: Фоліо, 2013. – С.3-18.
50. Рязанцева Т. Омріяний і недосяжний… Легенди про Святий Грааль у дзеркалі світової літератури // Людина і Світ. — 2000. — № 1. — С. 44-48.
51. Сидорова Н. А. Очерки по истории ранней городской литературы во Франции. –М., 1953.
52. Скляр Ф. «Корабель дурнів» Себастьяна Бранта // Брант С. Корабель дурнів : Вибрані сатири / Перекл. з нім. Феофана Скляра. – К.: Дніпро, 1980. – С. 130–133. – Режим доступу: http://www.rulit.me/author/brant-sebastian/korabel-durniv-get-430158.html
53. Скуратівський В. Мішель Монтень – замість післямови / Вадим Скуратівський. // Монтень М. Проби. / З фран. перекл. Анатоль Перепадя. – К.: Дух і Літера, 2005. – Кн. 2. – С. 494–504.
54. Стріха М. Данте й українська література: досвід рецепції на тлі “запізнілого націєтворення”. – К.: Критика, 2003. – 162 с.
55. Торкут Н. М. В. Шекспір: історія та драматичні хроніки / Н. М. Торкут // Шекспір В. Історичні хроніки / Перекл. з англ. – Х. : Фоліо, 2008. – С. 3–34.
56. Торкут Н. М. Письменник-єлизаветинець Барнабі Річ та формування новелістичної традиції в Англії / Н. М. Торкут // Держава та регіони. Серія : Гуманітарні науки. – 2015. – № 2. – С. 4–9. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drgn_2015_2_3
57. Фавьє Ж. Франсуа Вийон / Жан Фавье. – Режим доступу: http://svr-lit.ru/svr-lit/jean-favier-villon/index.htm
58. Филановский Г. Ю. Апология Мишеля Монтеня. – Режим доступу: http://svr-lit.ru/svr-lit/filanovskij-apologiya-montenya/index.htm
59. Франко І. Влада землі в сучасному романі: 1. Походження сучасного роману // Франко І.Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1980 р., т. 28, с. 176 – 181.
60. Франко І. Данте Алігієрі. Характеристика середніх віків. Життя поета і вибір із його поезії // Франко І. Зібрання творів : в 50 т. – Т. 12. – К.: Наукова думка, 1978. – С. 7–231.
61. Франко І. Дантова друга любов // Франко І. Зібрання творів : в 50 т. – Т. 12. – К.: Наукова думка, 1978. – С. 232–253.
62. Франко І. Мігуель Сервантес і його «Дон Кіхот» / Іван Франко // Франко І. Зібрання творів: у 50 т. – К.: Наукова думка, 1976 р. – Т. 4. – С. 167–170.
63. Франко І. Передмови до вид. В. Шекспіра (до драматичних творів: «Гамлет», «Приборкана гоструха», «Макбет», «Коріолан», «Юлій Цезар») // Франко І.Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1980 р., т. 32, с. 156 – 206.
64. Хлодовский Р. Декамерон: поэтика и стиль. – М., 1982.
65. Хлодовский Р. Франческо Петрарка. Поезия гуманизма. – М.: Наука, 1974.
66. Шалагінов Б. Меланхолія Вальтера фон дер Фогельвейде / Борис Шалагінов. // Пережиття : науковий збірник на пошану пам’яті Галини Рубанової / наук. ред. С. Маценка, відповід. ред. О. Левицька. – Львів : Українська академія друкарства, 2016. – С. 63–80.
67. Шаповалова М. Питання теорії роману в «Дон Кіхоті» Сервантеса. / Марія Шаповалова. // Пережиття : науковий збірник на пошану пам’яті Галини Рубанової / наук. ред. С. Маценка, відповід. ред. О. Левицька. – Львів : Українська академія друкарства, 2016. – С. 103–112.
68. Шевлякова Н. Н. Ганс Сакс и литература немецкой Реформации: генезис, типология и истоки творчества (фольклор и бюргерская литература) /10. 01. 09 – Фольклористика; 10. 01. 03 – Литература народов стран зарубежья (немецкая литература): Автореф. дисс. … канд. филол. наук. Майкоп, 2003. – Режим доступу: http://svr-lit.ru/svr-lit/articles/germany/shevlyakova-gans-saks.htm
69. Яремчук В. Християнська міфологія середньовічного зразка в творчості «Інклінгів» / Вікторія Яремчук. // Пережиття : науковий збірник на пошану пам’яті Галини Рубанової / наук. ред. С. Маценка, відповід. ред. О. Левицька. – Львів : Українська академія друкарства, 2016. – Львів : Українська академія друкарства, 2016. – С. 125–134.

12. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

Вивчення дисципліни студентами передбачає вміння використовувати різні інформаційні ресурси, у тому числі Internet-джерела те електронні видання творів.
Перелік базових Інтернет-ресурсів:
• Сайт літературно-критичних матеріалів з історії зарубіжної літератури Середніх віків та доби Відродження. – Режим доступу: http://svr-lit.niv.ru
o Базові статті з історії німецької літератури. – Режим доступу: http://svr-lit.ru/svr-lit/articles/germany.htm // Гуревич А.Я. О природе героического в поэзии германских народов; Гуревич А.Я. Средневековая литература и ее современное восприятие; Гуревич А.Я. Средневековый героический эпос германских народов ; Дживилегов А.К. Мартин Лютер ; Дживилегов А. К. Ульрих Фон Гуттен. Жирмунский В. М. Миннезанг ; Карабегова Е. В. Проблема гротеска в искусстве Реформации (Образ “Корабля дураков” в живориси Иеронима Босха и в поэме Себастиана Бранта).
• Сайт літературно-критичних матеріалів з літератури Західної Європи XVII ст. – Режим доступу: http://17v-euro-lit.niv.ru
• Портал з історії літератури і культури Європейського Ренесансу. – Режим доступу: http://www.renesans.ru
• Культура, література та живопис Відродження. – Режим доступу: http://smallbay.ru/renessitaly.html
• Живопис, скульптура та графіка епохи Відродження, віртуальний музей. – Режим доступу: http://eme-russia.com/renesans-epoha-vdrodzhennya.html
• Український шекспірівський портал. – Режим доступу: http://shakespeare.in.ua/en.
• AeLib: Бібліотека світової літератури. Оригінали та переклади [Библиотека мировой литературы – оригиналы и переводы | Library of the world literature – original texts and translations]. – Режим доступу: http://ae-lib.org.ua http://ae-lib.org.ua/_lit_XVII.htm; http://ae-lib.org.ua/_lit_XVIII.htm
• Сайт літературно-критичних матеріалів з літератури епохи Просвітництва. – Режим доступу: http://lit-prosv.niv.ru

Матеріали

Челецька_ІСЛ_літтворчість

квітень ІСЛ_ЛТ

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус