ГІРНЯК Мар’яна

Посада: доцент кафедри теорії літератури та порівняльного літературознавства

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-46-30

Електронна пошта: maryana.hirnyak@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

Інтелектуальна проза ХХ століття, літературна комунікація, модуси ідентичності в художній літературі.

Курси

Публікації

Публікації

Монографії:

Гірняк М. Таємниця роздвоєного обличчя: Авторська свідомість в інтелектуальній прозі Віктора Петрова-Домонтовича / Мар’яна Гірняк. – Львів : Літопис, 2008. – 286 с.

Наукові переклади:

 1. Рікер П. Що таке текст? Пояснення і розуміння (переклад Мар’яни Гірняк) //Антологія світової літературно-критичної думки ХХст. /за ред. М. Зубрицької. 2-е вид. – Львів: Літопис, 2002. – С.305-323. (за виданням: A Ricoeur Reader: Reflection and Imagination /ed. by M.J. Valdés. – Toronto; Buffalo: University of Toronto Press, 1991. – P.43-64.)
 2. Еко У. Роль читача. Дослідження з семіотики текстів /Пер. з англ. Мар’яни Гірняк. – Львів: Літопис, 2004. – 384с. (за виданням: Eco The Role of the Reader. Explorations in the Semiotics of Texts. – Bloomington: Indiana University Press, 1984. – 273p.).

Навчальні посібники:

Гірняк М. О. Методичні рекомендації до курсу “Семіотика» для студентів магістратури філологічного факультету спеціальності «літературна творчість» / Гірняк Мар’яна Олегівна. – Львів : Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2010. – 70 с.

Наукові статті:

 1. Гірняк М. Авторська свідомість і наративна ідентичність (на матеріалі інтелектуальної прози В. Домонтовича) //Актуальні проблеми сучасної філології. Літературознавство: Зб. наук. праць. Вип.ХІІІ /Ред. кол. Поліщук Я.О. та ін. – Рівне: Перспектива, 2004. – С.34-40.
 2. Гірняк М.О. Авторська свідомість як метатекстуальна категорія //Вісник Житомирського педагогічного університету. – Житомир, 2004. – Вип.15. – С.122-126.
 3. Гірняк М. Дзеркало в тексті і текст як дзеркало (на матеріалі інтелектуальної прози В. Петрова-Домонтовича) // Вісник Львівського університету. – 2004. – Вип.33. Серія філологічна. – Ч.1. – С.137-145.
 4. Гірняк М. До проблеми “взаємин” формалізму і В. Петрова-Домонтовича //Матвієнко С. Дискурс формалізму: український контекст (Соло триває… нові голоси. Лекція на пошану Соломії Павличко). – Львів: Літопис, 2004. – С.69-71.
 5. Гірняк М. Слово і мовчання: самоусвідомлення через Іншого (на матеріалі інтелектуальної прози В. Петрова-Домонтовича) // Слово і час. – 2004. – №11. – С.28 –36.
 6. Гірняк М. У пошуках значень, або Мандрівка лабіринтами думок Умберто Еко //Еко У. Роль читача. Дослідження з семіотики текстів. – Львів: Літопис, 2004. – С.5-20.
 7. Гірняк М. Ідентичність персонажа як модусу імплікації автора в тексті (на прикладі творчості В. Петрова-Домонтовича) //Актуальні проблеми сучасної філології. Літературознавство: Зб. наук. праць. Вип.ХV /Ред. кол. Поліщук Я.О. та ін. – Рівне: Перспектива, 2005. – С.80-90.
 8. Гірняк М.О. Поняття автора й авторської свідомості в контексті термінологічних проблем сучасного літературознавства //Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – Житомир, 2005. – Вип.22. – С.168-172.
 9. Гірняк М. Автор у тексті: присутність чи зникнення? (на матеріалі інтелектуальної прози В. Петрова-Домонтовича) //Studia methodologica. Вип. 16. Наративні виміри літератури: Матеріали міжнародної конференції з наратології (Тернопіль, 23-24 жовтня 2003р.). /упор. І.В. Папуша. – Тернопіль: Редакційно-видавничий відділ ТНПУ, 2005. – С.93-100.
 10. Гірняк М. Гра масок і багатоликість у контексті проблеми авторської ідентичності (на матеріалі інтелектуальної прози Віктора Петрова-Домонтовича) //Літературознавчі обрії. Праці молодих учених. Випуск 9. – К.: Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України, 2005. – С.41-49.
 11. Гірняк М.О. Диверсифікація авторської свідомості в інтелектуальній прозі В.Домонтовича: Автореф. дис… канд. філол. наук: 10.01.06 /Інститут літератури ім.Т.Г.Шевченка НАН України. – Київ, 2006. – 20с.
 12. Гірняк М. Іронія і самовираження //Іронія: Зб. статей /Упор. О. Галета, Є. Гулевич, З. Рибчинська. – Львів: Літопис; К.: Смолоскип, 2006. – С.66-71.
 13. Гірняк М. Сон як модель ір-реального та ір-раціонального існування (на матеріалі інтелектуальної прози В.Домонтовича) //Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах: Зб. наук. праць факультету лінгвістики Гуманітарного інституту Національного авіаційного університету. – К.: ІВЦ Держкомстату України, 2006. – Вип.13. – С.18-29.
 14. Гірняк М. Наративні стратегії прози Віктора Петрова-Домонтовича у контексті проблеми авторської присутності в тексті //Літературознавчі обрії. Праці молодих учених. Випуск 12. – К.: Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, 2006. – С.65-74.
 15. Гірняк М. Жанрова парадигма прози В.Петрова-Домонтовича в контексті проблеми авторської самоартикуляції // Studia methodologica. Вип. 19. Теорія літератури. Компаративістика. Україністика: Зб. наук. праць з нагоди 70-річчя проф. Р. Гром’яка. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2007. – С.226-236.
 16. Гірняк М. Існування на межі, або Екзистенціалістські умонастрої у прозі В.Петрова-Домонтовича //Слово і Час. – 2007. – №8. – С.29-40.
 17. Гірняк М. Часопросторові координати інтелектуальної прози Віктора Домонтовича як форма вираження авторської свідомості // Вісник Львівського університету. Сер. філологічна. – 2007. – Вип. 39.– Ч. 1. – С.112-118.
 18. Гірняк М. Сюжетно-композиційна організація творів В. Домонтовича як вияв авторської функції // Парадигма : зб. наук. праць. Вип. 3. – Львів : Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2008. – С. 367–391.
 19. Гірняк М. Від Себе до Іншого: творення ідентичностей у процесі літературної комунікації // Studia methodologica. – Вип. 24. Новітня теорія літератури і проблеми літературної антропології. – Тернопіль, 2008. – С. 47–53.
 20. Гірняк М. Образ автора у збірці Івана Франка «Semper tiro» // Іван Франко: дух, наука, думка, воля: Матеріали Міжнародного наукового конгресу, присвяченого 150-річчю від дня народження Івана Франка (Львів, 27 вересня – 1 жовтня 2006 р.). – Львів : Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2008. – Т. 1. – С. 493–504.
 21. Гірняк М. Ігри з ідентичністю в романах Юрія Андруховича // Вісник Львівського університету. Сер. філологічна. – 2008. – Вип. 44. – Ч. 1. – С.72–85.
 22. Гірняк М. Між Сциллою і Харибдою власної ідентичності (за романом Вітольда Ґомбровича «Фердидурке») // Парадигма : зб. наук. праць. Вип. 4. – Львів : Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2009. – С. 189–209.
 23. Гірняк М. О. Розуміння і саморозуміння у романі Агатангела Кримського «Андрій Лаговський» / М. О. Гірняк // Маґістеріум. – Вип. 38 : Літературознавчі студії. – К. : Національний університет «Києво-Могилянська академія», 2010. – С. 29–36 (1 др. арк.).
 24. Hirnjak M. Das Ich und der Andere – das Identitätsproblem im Werk von Jurij Andruchovyč //Europäische Transformationen von Öffentlichkeit und Privatsphäre in ukrainisch-deutscher Perspektive (von den 1960er Jahren bis heute): Zussammenfassungen der Vorträge (Internationale Tagung an der Westfälischen Wilhelms-Universitäs Münster. 26-29. Jan. 2010). – Münster, 2010. – S.
 25. Гірняк М. Парадокси «Синдрому парадокса» Катерини Рубан / Мар’яна Гірняк // Україна модерна. – 2010. – №6 (17). – С. 271–274.
 26. Гірняк М. У пошуках Правди (за драматичною поемою Лесі Українки «В катакомбах») / Мар’яна Гірняк // Українка Л. Драми та інтерпретації /Леся Українка / [упор. В.Агеєва]. – К. : Книга, 2011. – С. 167–182.
 27. Гірняк М. Проблема естетичної комунікації в художніх творах і теоретичних працях Богдана Ігоря Антонича / Мар’яна Гірняк // «Мистецтво творять шал і розум». Творчість Богдана Ігоря Антонича: рецепції та інтерпретації : збірник наукових праць (Серія «Українська філологія: школи постаті, проблеми». Вип. 11). – Львів, 2011. – С. 440–452.
 28. Гірняк М. Наративна організація «Невеличкої драми» Валер’яна Підмогильного: комунікативні стратегії твору / Мар’яна Гірняк // Парадигма : зб. наук праць. Вип. 6. – Львів : Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2011. – С.92–110.
 29. Гірняк М. О. У пошуках координат для власного «я»: проблема ідентичності у прозі Валер’яна Підмогильного / Гірняк М. О. // Наукові праці: Наук.-метод. журнал. – Т. 166. Вип. 154. Філологія. Літературознавство. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2011. – С. 41–48.
 30. Гірняк М. Феноменологічна концепція Романа Інґардена в контексті теорії літературної комунікації / Мар’яна Гірняк // Studia Ingardeniana. Т.2. Poetyka tekstu literackiego (Поетика художнього тексту) [Teka Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych. T.VI]. – Lublin : OL PAN, 2011. – S.22 – 31.
 31. Ільницький М., Гірняк М. Співзвучності та дисонанси, або діалог О. Потебні та Ф. де Сосюра / Микола Ільницький, Мар’яна Гірняк // Studia methodologica. – Вип.34. Теорія літератури і гуманітарні судії : збірник наук. праць з нагоди сімдесятип’ятиріччя д-ра філол. наук, проф., академіка АВШ України Романа Гром’яка / [упор. І.Папуша] . – Тернопіль : ТНПУ, 2012. – С.8–16.
 32. Гірняк М. Повернення додому [рецензія на книгу: Ільницький М. Вересневі відлуння. Поезії. Переклади /Микола Ільницький. – К. : Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2011. – 230 с.] / Мар’яна Гірняк // Кур’єр Кривбасу. – 2013. – №281/282/283. – С. 335–341.
 33. Гірняк М. Інтелектуал із «часу, як він є» [рецензія на книгу: Петров В. Розвідки [упор. В. Брюховецький] : у 3 т. – К. : Темпора, 2013] / Мар’яна Гірняк // Український журнал. – Прага, 2013. – №7-8. – С.50.
 34. Гірняк М. О. Філософія любові в прозі Миколи Хвильового / М. О. Гірняк // Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія : лінгвістика і літературознавство : міжвуз. зб. наук ст. – Бердянськ : БДПУ, 2013. – Вип. XXVII. – Ч. 3. – С. 123–132.
 35. Гірняк М. Випробування духу: проблема духовності в прозі Миколи Хвильового / Мар’яна Гірняк // Парадигма : зб. Наук. праць. – Львів : Ін-т українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України, 2013. – Вип.7. – С.151 – 180.
 36. Гірняк М. Поетика пограниччя у «Книзі снів і пробуджень» Галини Пагутяк / Мар’яна Гірняк // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – 2014. – Вип. 60. – Ч. 2. – С. 330–341.
 37. Гірняк М. Особливості хронотопу в романі Ольги Токарчук «Мандрівка Людей Книги» / Мар’яна Гірняк // Діалогічні обертони : наук. збірник на пошану пам’яті професора Нонни Копистянської. – Львів : Інститут Івана Франка НАН України, 2014. – С. 299–309.
 38. Гірняк М. Письмо як спосіб комунікації та самоідентифікації (за повістю Оксани Забужко «Інопланетянка») / Мар’яна Гірняк // Studia methodologica. – Ternopil’, 2014. – Issue Narrative Pragmatics. – S.66-72.
 39. Гірняк М. Проблема автора в літературознавчих працях Івана Франка: теоретичний аспект / Мар’яна Гірняк // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Львів, 2015. – Вип. 62. – С. 125 – 131.
 40. Гірняк М. Петров Віктор Платонович / Мар’яна Гірняк // Шевченківська енциклопедія : у 6 т. — Т. 5: Пе–С / НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка ; редкол. : М. Г. Жулинський (гол.) [та ін.]. — К., 2015. – С. 100-102.
 41. Гірняк М. Читання як шлях до себе / Мар’яна Гірняк // Studia methodologica. – Ternopil’, 2015. – Issue Зб. наук. праць пам’яті проф. Р. Гром’яка. – S. 115–123.
 42. Гірняк М. Співіснування з іншим у творчості Віктора Петрова-Домонтовича та Юрія Косача / Мар’яна Гірняк // Jahrbuch der Internationalen virtuellen Konferenz der Ukrainistik”Dialog der Sprachen – Dialog der Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht” Bd. 2014 [Щорічний науковий збірник П’ятої міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції з україністики “Діалог мов – діалог культур. Україна і світ” Випуск 2014.] / Herausgegeben von Olena Novikova, Peter Hilkes, Ulrich Schweier. – München – Berlin: Verlag Otto Sagner, 2015. – S. 306–319.
 43. Гірняк М. Митець у повістях Тараса Шевченка: образ персонажа та сліди автора в тексті / Мар’яна Гірняк // Тарас Шевченко: Апостол правди і науки : Матеріали міжнародної наукової конференції. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2015. – С.220 – 237.
 44. Гірняк М. Наративна перспектива іншої свідомості в повісті Галини Пагутяк «Кіт з потонулого будинку» / Мар’яна Гірняк // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Філологічні науки. – 2015. – №9 (310). – С.27–33.
 45. Гірняк М. Етичний вимір людини і вченого: кілька штрихів до портрета Романа Гром’яка // Вертепи долі. Спогади про Романа Гром’яка / упор. З. Лановик, М. Лановик. – Тернопіль : Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2016. – С.506-509.
 46. Гірняк М. Інтелектуал своєї епохи (Проблематика творчості Віктора Петрова-Домонтовича) / Мар’яна Гірняк // Дивослово. – 2016. – №9 (714). – С.44 – 51.
 47. Гірняк М. Від Притулку до Дому: специфіка часопросторових координат у дилогії Галини Пагутяк «Писар Східних Воріт Притулку» і «Писар Західних Воріт Притулку» / Мар’яна Гірняк // Сучасні літературознавчі студії. Феномен дому в літературознавчій перспективі. Збірник наукових праць. Вип. 13. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2016 . – С.138 – 152.
 48. Гірняк М. Від музики світу до спраги музики [рецензія на книгу: Домонтович В. Спрага музики : вибрані твори / передм., упоряд. В. Агеєвої. – Київ : Комора, 2017. – 448 с.] / Мар’яна Гірняк // Музична фактура літературного тексту : інтермедіальні студії / за редакцією Світлани Маценки. — Львів : Апріорі, 2017. – С. 213–218.

Біографія

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри теорії літератури та порівняльного літературознавства.

Народилася 28 червня 1981 р. у м. Львові.

2002 року закінчила філологічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, а 2005 – аспірантуру при кафедрі теорії літератури та порівняльного літературознавства.

У березні 2006 року в Інституті літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України (Київ) захистила кандидатську дисертацію на тему «Диверсифікація авторської свідомості в інтелектуальній прозі В. Домонтовича» (за спеціальністю 10.01.06 – теорія літератури, науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент Зубрицька Марія Олексіївна). 2011 року присвоєно вчене звання доцента кафедри теорії літератури та порівняльного літературознавства.

Співпрацює з Малою академією наук. У 2012 – 2017 рр. – член журі обласного конкурсу молодих прозаїків імені Катрі Гриневичевої.

З 2016 року – член Наукового товариства ім. Шевченка.

Проекти

Участь у міжнародних проектах

 1. ІV Львівсько-Варшавський семінар із філософії науки на тему «Довкола проблеми психофізичного» (сесія MSH OBTA) (Варшава, 24–29листопада 2003 р.).
 2. V Львівсько-Варшавський семінар із філософії науки на тему «Наукове та позанаукове знання» (сесія MSH OBTA) (Львів, 14–21 листопада 2004р.).
 3. Сесія MSH OBTA «Рим між Сходом і Заходом» (Рим, 18-30 липня 2006р.).
 4. Словацький проект «Universities – the source of consolidation of civil society in neighbouring Ukraine; Slovakia – mediator on the way of Ukrainian academics to new European university area» (Братислава, 9-15травня 2010 р).
 5. Наукове стажування у Відділі полоністики Яґеллонського університету (Краків, 5 – 11 грудня 2010 р.).
 6. Німецький проект підтримки українських університетів “Prospects3. Support of Ukrainian Universities” (Вюрцбург, 19-23 жовтня 2015р.).
 7. Міжнародна програма обміну викладачами Erasmus+ Staff Mobility for Teaching (лекції в Університеті м. Тарту (Естонія), 13 – 17 березня 2017 р.).
 8. Стипендійна програма OeAD (Австрійського бюро кооперації): стажування в Інституті славістики Віденського університету (травень 2017 р.)

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!