ТЕРЛАК Зеновій

Посада: професор кафедри української мови імені професора Івана Ковалика

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): (032) 239-47-17

Наукові інтереси

Синтаксична структура української мови, синтаксичні норми, культура української мови, викладання української мови як іноземної, український правопис.

Курси

Публікації

 • Об’єктні безприймен­никові конструкції із знахідним відмінком у сучасній українській мові в порівнянні з російською // Вісник Львівського. ун-ту. – Серія філологічна. – Вип.  11. – Львів, 1979. – С. 77–82.
 • Ад’єктивні сполуки з залежною словофор­мою в родовому відмінку // Українське мовознавство: Респ. міжвід. наук. зб. – Вип. 9. – К., 1981. – С. 88-95.
 • Залежний від прикметника додаток і способи його вираження // Укр. мова і літ. в школі. – 1982. – № 8. – С. 70-73.
 • Адъективные словосочетания с объектными отношениями в современном украинском литературном языке: АКД. – К., 1982. – 24 с.
 • Варіантні зв’язки якісних прикметників // Культура слова. – Вип.. 24. – К., 1983. – С. 33–37.
 • Методичні вказівки до виконання контрольних робіт із синтаксису сучасної української літературної мови. – Львів: ЛДУ імені І.Франка, 1985. – 24 с.
 • Варіантні порівняльні словосполучення // Українська мова і література в школі. – 1987.  – №2.  – С. 57–59.
 • Лінгвостилістичний аналіз поеми В. Поліщука „Асканія-Нова” // Літературний процес на Україні 20-30-х років і творчість В. Поліщука. – Рівне, 1987. – С. 68-70.
 • Методичні вказівки і завдання для самостійної роботи з орфографічного практикуму. – Львів: ЛДУ імені І.Франка, 1988. – 36 с. (у співавт.).
 • Методичні вказівки і завдання для самостійної роботи з пунктуаційного практикуму. – Львів: ЛДУ імені І.Франка, 1988. – 38 с.
 • Мовна майстерність І. Нечуя-Левицького у змалюванні картин природи // Творча індивідуальність І. С. Нечуя-Левицького і літературний процес. – Черкаси. – 1988. – С. 113–115.
 • Синтаксичні зв’язки дієприкметників // Вісник Львівського ун-ту. – Серія філологічна. – Вип. 19. – Львів, 1988. – С. 79–83.
 • Ритмомелодика „малої” прози О. Кобилянської // Творчість Ольги Кобилянської у контексті української та світової літератури. – Чернівці, 1988. – С. 49-50.
 • Методичні вказівки і завдання до практичних занять з української мови. – Київ, 1989. – 40 с.
 • Учение о дополнении в синтаксической конципции А. А. Шахматова. – Изучение теоретического наследия акад. А. А. Шахматова. – Львов, 1989. – С.13.
 • Територіальні діалектизми як компонент стилістичної системи художнього твору // Матеріали респ. наук. конф. – Львів, 1989. – С. 349.( у співавт).
 • Варіантне керування прикметників у сучас­ній українській мові // Мова і духовність нації. – Львів, 1989. – С. 131–132.
 • Методичні вказівки і завдання для самостійної роботи з української мови (для російськомовних слу­хачів вечірніх курсів). – Львів, ЛДУ імені І.Франка, – 64 с. (у співавт.).
 • Словник труднощів української мови // К.: Радянська школа. – 1989. – 336 с. (у співавт.).
 • Питання культури мови в науковій спадщині В. Сімовича // Методичні читання, присв. 80-ій річниці від дня народження М.М. Шкільника. – Львів, 1990. – С. 93–95.
 • Українська мова у вправах і завданнях // Київ: Навчально-метод. кабінет з вищої освіти, 1990. – 212 с. (у співавт.).
 • Ватрослав Ягич в оцінці М. Возняка // Академік М. Возняк і розвиток української національної культури. – Львів, 1990. – С. 101-102.
 • „Граматика української мови” Василя Сімовича // Мова і культура нації. – Львів, 1990. – С. 92-93.
 • „Зглибивши насолоду труду”. – Просвіта, 1990, вип. 17. (у співавт.).
 • Спостереження над динамікою синтаксич­них норм // Культура мови і культура в мові. – К., 1991. – С. 128–137.
 • Концепція національної школи і проблема культури мовлення // Концепція національ­ної школи України і проблеми підготовки та підвищення кваліфікації вчительських кадрів. – Львів, 1991. – С. 11–13.
 • Спостереження над синтаксичною структурою українських народних дум // Фольклор у духовному житті українського народу. – Львів, 1991. – С. 61–62.
 • Проблеми нормалізації української мови в лінгвістичній спадщині М. Левицького // Мова і культура нації. – Львів, 1991. – С. 7–14.
 • Проблеми фонології в лінгвістичній спадщині І. Ковалика // Словотвірна та семантична структура української лексики. – Львів, 1991. – С. 105-106.
 • Украинский язык для начинающих // Львів: Світ, 1991. – 240 с.; 2 вид. – Львів: Світ , 2000. (На замовлення Держкомітету інформа­цій­ної політики, телебачення та радіомовлення України). Рец.: Серажим К. Вивчаймо українську! // Молода Галичина. – 24.03.1992 р.
 • Акцентуація іменників в українській і болгар­ській мовах // Вісник Львів. ун-ту. – Серія філологічна. – 1991. – Вип. 22. – С. 13–16 (у співавт.).
 • Проблеми функціонального вивчення українсько-болгарських мовних зв’язків // Вісник Львів. ун-ту. – Серія філолог. – 1991. – Вип. 22. – С. 3–6 (у співавт.).
 • Матеріали до бібліографії праць В. І. Сімовича // Мова і соціальне відродження. – Вісник Льв. ун-ту. – Серія філол. – 1991. – Вип. 22. – С. 79–82 (у співавт.).
 • Лінгвістична спадщина Василя Сімовича // Використання спад­щини забутих і повернутих діячів науки та культури в навчальному процесі педагогічного вузу та школи. – Рівне, 1991. – С. 10–12.
 • Василь Сімович в українській культурі // Розвиток мовознавства в Західній Україні в 20-30-их роках ХХ ст. – Львів, 1992. – С. 3­-10.
 • Матеріали до бібліографії Василя Сімовича // Розвиток мовознавства в Західній Україні в 20-30-их роках ХХ ст. – Львів, 1992. – С. 100-123.
 • Іван Франко в боротьбі за чистоту української мови // Іван Франко і національне відро­дження. – Львів, 1991. – С. 183–185.
 • Предикативний номінатив і предикативний інструменталь в українській мові // Іван Огієнко (незабутні імена української культури). – Львів, 1992. – С. 162–164.
 • Думки з приводу появи  „Українського правопису” (3-тє вид., випр. і доп. – К., 1990) // Записки НТШ. – Т.ССХХІІ. – Праці філологічної секції. – Львів, 1993. – С. 427–431.
 • Нормалізація української мови в 20-х роках ХХ століття // Мова і духовність нації. – К., 1992. – С. 58–75.
 • До питання походження і розвитку української мови // Мова і духовність нації. – К., 1992. – С.9­-26 (у співавт.).
 • Українсько-болгарський розмовник. – Львів: Світ, 1994. – 134 с. (у співавт.).
 • Діяльність Василя Сімовича в Науковому Товаристві ім. Шевченка // Вісник НТШ. – 1994. – Ч. 8-9. – С. 14-15 (у співавт.).
 • Вплив словотвірних зв’язків дієприкметників на формування структури ад’єктивних словосполучень // Словотвір як вияв динаміки мови. – Част. 2. – Львів, 1994. – С. 80–81.
 • Василь Сімович: Життєписно-бібліографічний нарис / Визначні діячі НТШ, № 3. – Львів, 1995. – 180 с. (Науко­ве товариство імені Шевченка у Львові) (у співавт.).
 • До питання про норму в синтаксисі // Українська філологія: досягнення і перспек­тиви. – Львів, 1995. – С. 170–175.
 • Конкурсні тестові завдання з української мови і літератури. – Львів, 1996, 1997. – 116 с. (у співавт.).
 • Словник-довідник з культури української мови. – Львів; Фенікс, 1996. – Вид. 2-е. – К., 2004; –Вид.3-е. – К., 2006 (у співавт.).

Рец.: Фаріон І. Таїна рідної мови // Книжковий світ. – 1997. – №8. – С. 10-11; Данилюк Н. Новий словник-довідник з культури української мови // Віче (Луцьк). – 1997. – 1 травня; Невідомська Л. // Записки НТШ. // Т. ССХХХІV. – Праці філологічної секції. – С. 655–660; Wieczorek D. // Slavia orientalis. – T.XLVII. – 1998. – S.136­­-138.

 • Вивчення фонетики української мови в китайськомовній аудиторі // Язык. Культура. Взаимопонимание: Мате­риалы междунар. конф. – Львов, 1997. – С. 352-356 (у співавт.).
 • „Видання виправлене й доповнене” ? // Український правопис і наукова термінологія: проблеми норми та сучасність. – Львів, 1997. – С. 65–69.
 • Ад’єктивні словосполучення в аспекті норми // Матеріали міжн. славіст. конф. – Львів, 1998. – С. 247–250.
 • Збірник конкурсних тестових завдань з української мови. – Львів, ЛДУ, 1998. – 275 с. (у співавт.).
 • Збірник конкурсних тестових завдань з української мови. – Львів, ЛДУ, 1999 (у співавт.).
 • Експериментальні дослідження з фонетики у Львівському університеті // Українська філологія: школи, постаті, проблеми. – Львів, 1999. – С. 140-143.
 • Українська мова: Збірник вправ із синтаксису та пунктуації. – Львів: Світ, 1999. – 224 с.
 • Про мову й обмовників // Просвіта. – №5. – 2000.
 • Українсько-білоруський розмовник. – Світ, Львів: 2000. – 204 с. (у співавт.).
 • Збірник типових конкурсних тестових завдань  з української мови. – Львів,2001. – С. 342 (у співавт.).
 • Правописні норми і сьогочасна мовна практика // Мова і культура нації: Наук. збірн. – Тернопіль, 2001. – С. 169–178.
 • Операція „И” та інші пригоди українського правопису // Високий замок, №17, 2001.
 • Найшла зросійщена коса на „діаспорний” камінь?! // За вільну Україну, ч. 18, 2001.
 • Скиньмо чужі право­писні кайдани. – Львів: Просвіта, 2001 (у співавт.).
 • Мовні засоби експресії в публіцистиці Юрія Липи // Юрій Липа: голос доби і приклад чину. – Львів, 2001. – С. 111–117.
 • „Бродівщина” чи „Брідщина”? // Дзвін. – 2002. – Ч. 11-­12. – С.146–147.
 • Програма з синтаксису сучасної української літературної мови: для студентів українського відділення філолог. фак-ту. – Львів, ЛНУ імені І.Франка, 2002. – 12 с.
 • Кодифікація синтак­сичних норм у словнику // Українське мовознавство: Міжвід. наук. збірн. – Вип.. 25. – К., 2003. – С. 98–102.
 • Кучеренко І. Актуальні проблеми граматики. – Львів, 2003. – 228 с. (упорядкування, передмова).

Рец.: Войтів Г., Кровицька О. // Вісник Львівського ун-ту. – Серія книгознавства. – 2006. – Вип. 1. – С. 280–282.

Рец.: Тишківська Н. // Наук. вісник Чернівецького університету. – 2011. – Вип. 347–348. Слов’янська філологія. – С. 314–315; Загнітко А., Михальченко М. // Українська мова. – К., 2011. – №3. – С. 82–85.

Біографія

Кандидат філологічних наук, професор.
Народився 15 жовтня 1952 р. у с.Підлісках Жидачівського району Львівської обл. У 1969–1974 рр. навчався на українському відділенні філологічного факультету Львівського університету. З 1974 працює викладачем на кафедрі української мови Львівського університету. В 1979–1982 рр. навчався в аспірантурі при кафедрі української мови Київського державного університеті ім. Т.Шевченка. Кандидатську дисертацію “Ад’єктивні словосполучення з об’єктними відношеннями в сучасній українській літературній мові” захистив у 1982 р.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!