КУПЧИНСЬКА Зоряна

Посада: завідувач кафедри української мови імені професора Івана Ковалика

Науковий ступінь: доктор філологічних наук

Вчене звання: доцент

Наукові інтереси

історія мови, ономастика

Курси

Публікації

Монографії:

 • Ономастика України першого тисячоліття нашої ери. – К. : Наук. думка, 1992. – 283 c. (у співавторстві: Абакумов О.В., Бучко Г.Є., Бучко Д.Г. та ін.)
 • Стратиграфія архаїчної ойконімії України : монографія / Зоряна Олегівна Купчинська. – Львів : НТШ, 2016. – 1278 с.; 56 картосхем.

Публікації у фахових виданнях:

Закордонні публікації:

 Інші публікації:

 • Дослідження в галузі топономастики в НТШ  Матеріали наукового симпозіуму “Т. Шевченко і українська національна культура”. – Львів, 1990. – С. 104-106.
 • Купчинська З.О. Ономастичні проблеми на сторінках журналу “Рідна мова”// збірник “Словотвір як вияв динаміки мови”.– Т. 2. – Львів, 1994. – С. 5–6.
 • Купчинська З.О. Адаптовані іншомовні антропоніми як твірні основи відприсвійної топонімії// Збірник “Актуальні проблеми українського словотвору”.– Івано-Франківськ, 1995. – С. 89–90.
 • Купчинська З.О. Ташицький В. як ономаст// збірник “Українська філологія: досягнення і перспективи”. – Львів, – С. 137–139.
 • Купчинська З.О. Українські топоніми з формантом -ани в ХІХ-ХХ ст. // зб. “Ономастика східних слов”ян”. – К., 1996. – С. 41–42.
 • Купчинська З.О. До питання про ономастичний термін// збірник “Український правопис і наукова термінологія: історія, концепції та реалії сьогодення”. – Львів, 1996. – С. 143–148
 • Купчинська З.О. До питання про принципи укладання регіонального словника мікротопонімії //Сборник научных трудов по лексикографии. – Вып. 4. – Харків, 1997. – С. 101–102.
 • Купчинська З.О. Географічний термін – власна назва: лексико-семантичний зв”язок// збірник “Український правопис і наукова терміно­логія”. – Київ, 1997. – С. 124–130.
 • Купчинська З.О. Стратиграфія відприсвійних топонімів України / З.О. Купчинська // ЗНТШ. – Львів, –Т. ССХХХІV. – С. 261–280.
 • Купчинська З.О. До питання про спецкурс із ономастики// збірник “Проблеми утвердження і функціонування державної мови в Україні”. – Київ, 1998. – С. 187–190
 • Купчинська З.О. До проблеми балто-слов”янських мовних взаємин // збірник “Українська філологія: школи, постаті, проблеми”. – Київ, 1999. – Ч. ІІ. – С. 37–44.
 • Купчинська З.О. Семантичний простір у межах опорних лексем-термінів яр-рівнина-гора (На основі матеріалів топонімії України) // збірник “Мовознавчі студії”. Праці сесій, конференцій, симпозіумів, “круглих столів” НТШ. – Том 13. – Львів, 2002. – С. 235–249.
 • Купчинська З.О. Про деякі історично-фонетичні зміни в системі української топонімії / З.О. Купчинська // До джерел. – Львів – Київ, 2004. – С. 302–313.
 • Купчинська З.О. Дещо з мікротопонімії Карпатського регіону / З.О. Купчинська // Студії з ономастики та етимології. 2004. – К., 2004. – С. 107–114.
 • Купчинська З.О. Праслов’янський лексичний фонд – основа української архаїчної ойконімії (лексикографічний аспект) / З.О. Купчинська // Шостий міжнародний конгрес україністів. Мовознавство. – Київ – Донецьк, 2005. – Кн. 5. – С. 296–307.
 • Купчинська З.О. Семантична модель і семантичне поле (на матеріалі архаїчної української ойконімії / З.О. Купчинська // Традиційне і нове у вивченні власних назв. Тези доповідей міжнародної ономастичної конференції (Донецьк, 13–16 жовтня 2005). – Донецьк – Горлівка – Святогірськ, 2005. – С. 22–24
 • Купчинська З.О. Українські ойконіми з іє. коренем *ghel // *gel / З.О. Купчинська // Слово і доля. – Львів, 2005. – С. 271–277.
 • Купчинська З.О. Ареал українських ойконімів на –ів (до XIV ст. і XX  ст.) / З.О. Купчинська // Студії з ономастики та етимології. 2007. –  К., 2007. – С. 158–166.
 • Купчинська З.О. Nomen negativum як твірна основа архаїчного ойконіма (назви з компонентом не-) / З.О. Купчинська // Студії з ономастики та етимології. 2009. – К., 2009. – С. 76–87.
 • Купчинська З.О. Прикметники на *ьn як твірні основи ойконімів України / З.О. Купчинська // Студії з ономастики та етимології. 2010. – К., – С. 137–146.
 • Купчинська З.О. Назви на -ич-і та -ан-и: від етнонімів до мікротопонімів / З.О. Купчинська // Студії з ономастики та етимології. 2011–2012. – К. : Кий, 2012. – С. 131–140.
 • Купчинська З.О. Ойконімна архаїка України / З.О. Купчинська // Писемні пам’ятки: сучасне прочитання. – Львів, 2011. – С. 139–148.
 • Купчинська З.О. Соціально-історичний запит на власну назву поселення (на матеріалі архаїчної ойконімії України) / З.О. Купчинська // Україноцентризм наукового сумління. Зб. наук. пр. на пошану професора Зеновія Терлака. – Львів, 2014. – С. 351–368.
 • Купчинська З.О. Стратиграфія та ойконімна ареалогія: до історії питання / З.О. Купчинська // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства: зб. наук. праць. – Ужгород, 2016. – Вип. 21. – С. 226–230.
 • Купчинська З.О. Антропоніміка в Науковому товаристві ім. Шевченка // Енциклопедія “Наукове товариство імені Шевченка”. – Львів, 2012. – С. 227 – 230.
 • Купчинська З.О. Ареальна лінгвістика (ареологія, просторова лінгвістика) // Енциклопедія “Наукове товариство імені Шевченка”. – Львів, 2012. – С. 250 – 252.

 

Рецензії:

 1. Lushnycky Alexander, Ph. D. Ukrainians of the Delaware Valley. Images of America. – Charleston, SC: Arcadia pub., 2009 // Вісник НТШ.. – Ч. 44. – Львів, – С. 70–71.
 2. Українці всюди українці (рецензія на книгу-альбом О. Лужницького “Українці Великої Філадельфії”) // Вісник НТШ. – Ч. 40. – Львів  –  С. 61–63.
 3. Нові здобутки істориків мови // Діалектологічні студії. 1. Мова в часі і просторі. – Львів, 2003. – С. 401–405. (рецензія на „Словник української мови ХVI – першої половини ХVII ст.”)
 4. Все-таки видано // Урок української. – №1. – С. 64. (рецензія на монографію Фаріон І.Д. „Українські прізвищеві назви Прикарпатської Львівщини кін. ХVIII – поч. ХIХ ст.”)

 Методичні публікації:

 1. Купчинська З.О. Практичні заняття з курсу “Лексикологія. Фразеологія. Лексикографія”. – Львів, ЛНУ імені Івана Франка, 1999. – 52 с.
 2. Купчинська З.О. Програма для збирання мікротопонімії та географічної номенклатури. – Львів, ЛНУ імені Івана Франка, 2000. – 22 с.
 3. Купчинська З.О. Практичні заняття з курсу “Історична граматика української мови”. – Львів, ЛНУ імені Івана Франка, 2001. – 28 с.
 4. Зоряна Купчинська, Володимир Пілецький. Історична граматика української мови. Збірник практичних і тестових завдань. – Львів, 2011. – 108 с.
 5. Зоряна Купчинська, Володимир Пілецький.Історична граматика української мови. Навчальний посібник для студентів філологічних факультетів. – Львів, 2013. – 196 с.
 6. Зоряна Купчинська, Володимир Пілецький. Історична граматика української мови. Навчальний посібник для студентів філологічних факультетів. – Львів, 2014. – 295 с.

Біографія

Народилася 26 лютого 1964 року у Львові, закінчила філологічний факультет Львівського національного університету ім. Івана Франка  у 1986 році, 1986 -1990 працювала вчителем української мови і літератури у середній школі, 1990 – 1993 – навчання в аспірантурі на кафедрі української мови ЛНУ ім. І.Франка. У 1993 році захистила кандидатську дисертацію на тему: Лексико-семантична і словотвірна структура географічних назв на –ин, –ів (територія України, Х–ХХ ст.)(Львів).

У 2017 році захистила докторську дисертацію на тему: “Стратиграфія архаїчної ойконімії України”.

Методичні матеріали

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!