ПІДГОРНА Ліля

Посада: доцент кафедри української фольклористики імені академіка Філарета Колесси

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-47-20

Курси

Публікації

 1. Український фольклор в інтерпретації М. Костомарова // Матеріали регіональних наукових читань “Фольклор у духовному житті українського народу”. – Львів, 1991. – С. 36–37.
 2. Польсько-українські культурницькі взаємини в інтерпретації Миколи Костомарова // Матеріали Міжнародної конференції “Stosunki kulturowo-literackie polsko-wschodnioslowianski” / Роd red. Kazimierza Prusa. – Rzeszow, 1995. – S. 93–95.
 3. “Слов’янська міфологія” М. Костомарова у системі тогочасних корпусів міфології // Збірник наукових праць Міжнародної конференції “Українська філологія: школи, постаті, проблеми”, присвячений 150-річчю від дня заснування кафедри української словесності у Львівському університеті: У 2 ч. – Львів, 1999. – Т. 2. – С. 568–572.
 4. М. Костомаров: литовсько-українські фольклорні зв’язки // Матеріали міжнародних науково–практичних читань “Українське народознавство: стан і перспективи розвитку на зламі віків”, присвячені пам’яті українського фольклориста Михайла Пазяка. – Київ, 2000. – С. 109–111.
 5. Українська культурно-історична школа в контексті загальноєвропейської // Мандрівець. – 2002. – № 3 (38). – С. 20–23.
 6. Фольклористична діяльність Миколи Костомарова в оцінці Філарета Колесси // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції “Родина Колессів у духовному та культурному житті України кінця XIX–XX століття”, присвяченої 130-річчю від дня народження академіка Філарета Колесси. – Львів, 2005. – С. 165–168.
 7. Микола Костомаров в еволюції міфологічних студій // Мандрівець. – 2005. – № 5 (58). – С.42–49.
 8. Генолого–генеалогічна концепція М. Костомарова // Фольклористичні зошити. – 2006. – Випуск 9. – С. 87–100.
 9. Зауваги до збирання творів усної народної словесності (за матеріалами фольклористичної спадщини Миколи Костомарова) // Гуманітарні проблеми становлення сучасного фахівця: Матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної конференції 29–31 березня 2006 р.: В 3 т. – Т. 2 / За заг. Ред. А. Ґ. Ґудманяна, О. В. Петренка. – Київ: НАУ, 2006. – С. 280–281.
 10. Генологічна концепція усної словесності Миколи Костомарова (зимова календарно–обрядова поезія) // Ucrainica II. Soucasna ukrajinistika.Problemy jazyka, literatury a kultury. Olomouc, Univerzita Palackeho v Olomouci. – Olomouc, 2006. – S. 379–386.
 11. Синтез християнського і дохристиянського світобачень у фольклористичних працях Миколи Костомарова // Християнська спадщина Галицько-Волинської держави : ціннісні орієнтири духовного поступу українського народу / Матеріали Міжнародної ювілейної наукової конференції. – Івано-Франківськ – Галич. – 2006. – С. 265–268.
 12. Фольклористична діяльність Миколи Костомарова (методологічний аспект). Автореф. дис. канд. філол. наук: 10.01.07 – фольклористика. – КИЇВ, 2006.– 18 с.
 13. Микола Костомаров і культурно – історична школа: методологічні принципи // Микола Костомаров у вимірах сучасності (до 190-річчя від дня народження М. І. Костомарова). Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Рівне: Волинські обереги, 2007. – С. 39–56.
 14. Народна балада “Бондарівна”: проблеми текстології на діахронному зрізі // Нове життя старих традицій: Традиційна українська культура в сучасному мистецтві і побуті / Матеріали міжнародної наукової конференції в рамках У Міжнародного фестивалю українського фольклору “Берегиня” / За ред. проф. В. Давидюка. – Луцьк: ПВД “Твердиня”, 2007. – С. 481–488.
 15. Слов’янська міфологія у візії Миколи Костомарова й Івана Огієнка // Творча спадщина Івана Огієнка в контексті сучасного розвитку гумані­тарних наук: Збірник доповідей. – Київ: НАУ, 2007. – С. 118–120.
 16. Микола Костомаров – репрезентант міфологічної школи // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Львів, 2007. – Випуск 41. – С. 27–36.
 17. Фольклористична діяльність Миколи Костомарова в оцінці О.Пипіна // Материалы VII Международного семинара “Деятели науки и культури России с Украйни 13–18 моя 2007 г.” / Под. ред. Т. Н. Лебединской. – СПб., 2008. – С. 43–51.
 18. Микола Костомаров: методика збирання і запису творів усної народної словесності // Матэрыялы IV Міжнар.навук.канф. (29–30 лістап. 2007 г.г. Мінск) / Бел. дзярж. ун-т; рєдкал. І. С. Роуда; уклад. Т. А. Марозава. – Мінск: Паркус плюс, 2008. – С. 144–147.
 19. Романтична концепція у фольклористичній діяльності Миколи Костомарова // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія № 6. Історичні науки: Збірник наукових праць. – Випуск 6. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2008.–С. 143–147.
 20. Міфологічна концепція Миколи Костомарова // Sbornik clanku IV. Olomoucke symposium ukrajinistu 28.–30. srpna 2008. Univerzita Palackeho v Olomouci. V.2c. – Cast 2. – S. 491–499.
 21. Переводческая деятельность Николая Костомарова как сбережение культурних традиций народов // Русский язык и культура в зеркале перевода: материалы международной научно-практической конференции. – Салоники, 2008. – С. 182–183.
 22. Историческое значение южнорусского народного песенного творчества // Українська фольклористика. Словник-довідник / Укладання і загальна редакція Михайла Чорнопиского. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2008. – С. 167–168.
 23. История козачества в памятниках южнорусского народного песенного творчества // Українська фольклористика. Словник-довідник / Укладання і загальна редакція Михайла Чорнопиского. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2008. – С. 173–174.
 24. Зоріан Доленга-Ходаковський. Про слов’янщину перед християнством. Переклад з польської і примітки Лілії Підгорної // Фольклористичні зошити. – Випуск 10. – Луцьк, 2007. – С. 191–201.
 25. Фольклористичні концепції Миколи Костомарова. Тексти лекцій. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 72 с.
 26. Николай Гоголь и Николай Костомаров: “дух фольклорного романтизма” // Материалы Международной научно–практической конференции 02–05 февраля 2009 г. / г. Салоники ( Греция). – Москва: МГУ, 2009. – С. 473–478.
 27. Литовська народна поезія і міфологія у візії Миколи Костомарова // Тези доповідей VІІ Міжнародної наукової конференції “Українська культура в історичному розвитку та державотворенні”, присвяченої 170–річчю від дня народження Павла Чубинського. – Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2009. – С. 15–16.
 28. Український календарний фольклор у баченні Миколи Костомарова // Фольклористичні зошити. – Луцьк, 2009. – Вип. 12. – С. 115–134.
 29. “Весільний обряд у візії Миколи Костомарова”. – Четверті всеукраїнські наукові читання, присвячені професору Лідії Дунаєвській. – Київ, 2010. – С. 55–56.
 30. “Давнє язичницьке священнодійство збережене в обломках” (весільний обряд у баченні Миколи Костомарова) // Фольклористичні зошити. – 2010. – Вип. 13. – С. 101–111.
 31. Literatura Ludowa: Dwumiesiecznik naukowo– literacki.– Wroclaw: Polskij Uniwersytetu Wroclawskiego, 2008. – № 1, 2, 3, 4–5, 6 (52) // Міфологія і фольклор. – № 3–4 (7). – 2010. – С. 141–146.
 32. Яремчук Ірина. Перший хоробрий української фольклористики. Рец. на: Підгорна Л. Фольклористичні концепції Миколи Костомарова: Тексти лекцій.– Львів, Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008 – 72 с. // Дзвін. – 2010. – № 8. – С. 146–148.
 33. Концептуальна студія народної пісенності регіону. Рец. на: Білик О. Календарно–обрядова пісенність Західного Полісся. – Луцьк: ПВД Твердиня, 2008. – 334 с. // Міфологія і фольклор.– № 1 (2).– 2009. – С. 108–109.
 34. Думознавча концепція Миколи Костомарова // Українське літературознавство. – Львів, 2012. – Випуск 75. – С. 161–168.
 35. Методичні настанови і перспективи збирання і дослідження творів усної словесності ( за матеріалами праць Миколи Костомарова). // Література. Фольклор. Проблеми поетики. – Київ, 2012. – Випуск 37. – Частина 1. – С. 253–259.
 36. Тематика «пісень про історичні події» у записах Миколи Костомарова з Волині. // Міфологія і фольклор. – № 1 (10). – 2012. – С. 14–21.
 37. Микола Костомаров в оцінках Івана Франка // Українське літературознавство. – Львів, 2012. – Випуск 76. – С. 167–172.
 38. «Франкові нотатки» з приводу фольклористичної спадщини Осипа Бодянського // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Львів, 2013. – Випуск 58. – С. 199–205.
 39. Творчість Миколи Костомарова як вияв національної самобутності у добу романтизму // Українознавчий альманах. – Випуск 11. – Київ, 2013. – С. 273–276.

Наукова біографія

Народилася 1966 року у селі Лопушино Лановецького району Тернопільської області.

1988 року закінчила філологічний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!