Навчальний план

Галузь знань – 03 “Гуманітарні науки”
Спеціальність – 035 “Філологія”
Спеціалізація – 035.033 “Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – польська мова та література”

9-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Актуальні проблеми когнітивної лінгвістики 16 16 1:1 Іспит
Актуальні проблеми перекладознавства 16 16 1:1 Іспит
Загальне мовознавство 16 32 1:2 Іспит
Культура польської мови 16 16 1:1 Залік
Магістерський семінар зі спеціалізації 16 0:1 Немає
Новітня польська література 16 16 1:1 Іспит
Поетика фольклору 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 1:Актуальні проблеми розвитку слов’янських мов 16 16 1:1 Залік
Польський мовленнєвий етикет на тлі інших культур 16 16 1:1 Залік

10-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Магістерський семінар зі спеціалізації 32 0:2 Залік
Методика викладання фахових дисциплін у вищій школі 16 16 1:1 Іспит
Педагогіка та психологія вищої школи 16 1:0 Залік
Полоністична лінгводидактика 16 32 1:2 Іспит
Філософія мови 16 16 1:1 Залік
Актуальні проблеми польської мови 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 1:Методика викладання української літератури у вищій школі 16 32 1:2 Залік
Методика викладання української мови у вищій школі 16 32 1:2 Залік

11-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Виробнича (переддипломна) практика 90 0:5,6 Диф. залік
Польська стилістика 16 16 1:1 Іспит
Теорія літератури 0:0 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Польсько-українські літературні взаємини ХХ ст. 16 16 1:1 Залік
Сучасна польська поезія 16 16 1:1 Залік