Навчальний план

Галузь знань – 03 “Гуманітарні науки”
Спеціальність – 035 “Філологія”
Спеціалізація – 035.10 “Прикладна лінгвістика”

1-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Вступ 16 0:1 Іспит

9-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Загальне мовознавство 16 32 1:2 Іспит
Комунікативна лінгвістика 16 16 1:1 Залік
Прикладна соціолінгвістика 16 16 1:1 Залік
Семантика 32 16 2:1 Іспит
Теорія і практика реклами 16 16 1:1 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Методологія літературознавчих студій 16 16 1:1 Залік
Методологія мовознавчих студій 16 16 1:1 Залік
Методика викладання української мови у вищій школі 16 32 1:2 Залік

10-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Естетична комунікація 16 16 1:1 Залік
Методика викладання фахових дисциплін 16 16 1:1 Іспит
Педагогіка та психологія вищої школи 16 1:0 Залік
Прагматика 16 16 1:1 Іспит
Теорія дискурсу 16 16 1:1 Іспит
Теорія літератури 16 32 1:2 Іспит
Філософія мови 16 16 1:1 Залік

11-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Магістерський семінар зі спеціальності 32 0:2 Залік
Українська лінгвогеографія 16 16 1:1 Залік

 

Опис освітньої програми

Підготовку спеціалізації “Прикладна лінгвістика” забезпечує Кафедра загального мовознавства. Кафедра має велику історію і значні наукові здобутки. Її витоки сягають початку ХХ ст. На кафедрі в різний час працювали такі відомі мовознавці як К. Айдукевич, Т. Возний, К. Гавронський, Іраїда Галенко, Іван Грицютенко, Є. Курилович, Є. Кротевич, Л. Полюга та інші. Зараз підготовку спеціалістів здійснює колектив, в якому працюють 2 доктори наук, професори (Флорій Бацевич, Галина Мацюк), 4 кандидати наук, доценти (Соломія Бук, Лариса Гонтарук, Світлана Мартінек, Лідія Сваричевська), 1 старший викладач (Любов Процак), 1 асистент (Оксана Ясіновська).

Студенти, що навчаються за спеціалізацією “Прикладна лінгвістика”, засвоюють знання з різних галузей сучасного мовознавства та інших фундаментальних гуманітарних наук (психології, педагогіки та інформаційних технологій). Дисципліни спеціалізації охоплюють комплекс знань із теоретичного і практичного засвоєння знань із таких напрямів сучасного мовознавства, як філософія мови, лінгвістична семантика і прагматика, соціолінгвістика, політична лінгвістика, когнітивна лінгвістика, психолінгвістика, корпусна лінгвістика, комп’ютерна лінгвістика, лінгвістика тексту і дискурсу, теорія і практика реклами.

Студенти набувають практичних навичок з методів аналізу різностильових текстів і дискурсів, лінгвістичної експертизи політичних текстів, лінгвопрагматичного і комунікативного аналізу живого спілкування, практики реклами, створення політичних та рекламних текстів.

Випускники спеціалізації “Прикладна лінгвістика” можуть займатись науковою роботою в різних науково-дослідних інститутах у галузі мовознавства, а також на відповідних кафедрах вищих навчальних закладів; мають змогу вступити в аспірантуру; мають змогу викладати філологічні дисципліни в освітніх закладах різного рівня акредитації. Знання і навички аналізу різностильових текстів і дискурсів є запорукою успішної праці випускників спеціалізації “Прикладна лінгвістика” на посадах секретарів-референтів у районних, міських та обласних Радах, помічників депутатів різних рівнів, а також іміджмейкерів та рекламістів.

Соціолінгвістика (“Політична комунікація”)

Мета спеціалізації “Соціолінгвістика”: сформувати знання про різні аспекти взаємодії мови та політики з метою вироблення у студентів навиків проведення лінгвістичної експертизи та написання власних текстів про зв’язки між соціальною та політичною системами.

Завдання спеціалізації: розкрити теорію та методи аналізу, виховати критичне мислення про різні аспекти взаємодії мови та політики в українському суспільстві й у світі (на матеріалі української та інших мов).

Студенти, що навчаються на спеціалізації із соціолінгвістики (“Політична комунікація”), для аналізу питань про взаємодію мови та політики використовують знання з соціолінгвістики, термінознавства, риторики, журналістики, історії, соціології, політології, культурології, психології, релігієзнавства, основ національної безпеки.

Студенти набувають практичних навичок лінгвістів-експертів з політичної комунікації та створюють власні різножанрові тексти для інтерпретації зв’язку між соціальною та політичною системами в українському суспільстві.

Випускники спеціалізації можуть використати отриману на спеціалізації професійну компетенцію не тільки у школі чи в університеті, але і в рекламних агентствах, в електронних ЗМІ, у політичних партіях, в громадських організаціях, в установах та ін. Випускники можуть працювати вчителями, викладачами, медіаекспертами в управлінні внутрішньої та гуманітарної політики міського, районного та обласного рівнів, іміджмейкерами, спічрайтерами тощо.