Навчальний план (Середня освіта (Українська мова і література)

Галузь знань – 01 “Освіта”
Спеціальність – 014.01 “Середня освіта (Українська мова і література)”

Освітньо-професійна програма “Середня освіта (Українська мова і література)”

 

1-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Знання про мову і суспільство в середній школі 16 16 1:1 Залік
Ономастика в середній школі 16 16 1:1 Залік
Українська література: напрями, течії, стилі 16 16 1:1 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Методологія мовознавчих студій 16 16 1:1 Залік
Розвиток теорет. концепцій укр. літературознавства 16 16 1:1 Залік

2-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Актуальні проблеми української граматики 16 32 1:2 Іспит
Магістерський семінар 32 0:2 Залік
Практикум літературознавчого аналізу 16 16 1:1 Залік
Сучасні технології викладання української мови 16 16 1:1 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Лінгвістичне франкознавство (середня освіта) 16 16 1:1 Залік
Українська мова модерної доби: стан, статус та перспективи розвитку 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 2:Українська література в середній школі 16 32 1:2 Залік
Українська мова в середній школі 16 32 1:2 Залік

3-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Кваліфікаційна (магістерська) робота 270 0:16,9 Немає
Педагогічна практика 0:0 Диф. залік
Теорія жанрів і стилів 16 16 1:1 Іспит
Теорія літератури 16 32 1:2 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Іван Франко і методика викладання української літератури 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 2:Іван Франко і проблеми теорії літератури 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 3:Мікротопоніміка: традиції і перспективи 16 16 1:1 Залік
Українська лінгвогеографія 16 16 1:1 Залік

7-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
0:0 Залік

11-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
16 16 1:1 Залік

Мета освітньої програми: підготовка висококваліфікованих магістрів освіти, здатних забезпечувати  на високому професійному рівні викладання української мови і літератури у закладах системи загальної середньої освіти, креативно вирішувати складні професійні нестандартні завдання і проблеми інноваційного та дослідницького характеру, здійснювати дослідження з методики викладання філологічних дисциплін та ефективно впроваджувати їх результати в освітній процес.

Освітня програма орієнтована на гармонійне поєднання практичної  підготовки з методики викладання української  мови і літератури у закладах середньої  освіти та поглибленого  вивчення філологічних дисциплін в теоретичному та прикладному (дослідницькому) аспектах для підготовки професіоналів, здатних забезпечити компетентнісний підхід у навчанні української  мови і літератури у закладах середньої  освіти, розробляти та впроваджувати в освітній процес новітні технології та методи, утверджувати дослідницьку парадигму у системі освіти, реалізовувати концепцію Нової української  школи. Домінантною якістю програми є праксеологічна складова підготовки,  обов’язкова педагогічна практика.