Навчальний план (середня освіта – українська мова та література)

Галузь знань – 01 “Освіта”
Спеціальність – 014 “Середня освіта”
Спеціалізація – “Українська мова та література”

 

 

  • Перелік тем кваліфікаційних робіт для магістрантів І року навчання спеціальності 014 Середня освіта (2022)
  • Засідання Вченої ради філологічного факультету про затвердження робочих навчальних програм з нормативних і вибіркових дисциплін другого (магістерського) рівня зі спеціальності 014.01 Середня освіта (Українська мова та література) (2022)
  • Засідання методичної ради філологічного факультету про затвердження силабусів з нормативних і вибіркових дисциплін другого (магістерського) рівня зі спеціальності 014.01 Середня освіта (Українська мова та література) (2022)
  • Засідання кафедри української мови імені професора Івана Ковалика про затвердження силабусів та робочих навчальних програм другого (магістерського) рівня зі спеціальності 014.01 Середня освіта (Українська мова та література) з нормативних та вибіркових дисциплін (2022)
  • Засідання кафедри української літератури імені академіка Михайла Возняка про затвердження силабусів та робочих навчальних програм другого (магістерського) рівня зі спеціальності 014.01 Середня освіта (Українська мова та література) з нормативних та вибіркових дисциплін (2022)
  • Спільне засідання кафедри української літератури імені академіка Михайла Возняка і кафедри української мови імені професора Івана Ковалика філологічного факультету про затвердження силабусу “Кваліфікаційна (магістерська) робота” для здобувачів другого (магістерського) рівня зі спеціальності 014.01 Середня освіта (Українська мова та література), освітня-професійна програма “Середня освіта (Українська мова і література)” (2022)

7-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
0:0 Залік

9-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Актуальні проблеми української дериватології 16 16 1:1 Іспит
Загальне мовознавство 16 32 1:2 Іспит
Магістерський семінар 16 0:1 Немає
Майстерність педагогічної діяльності 16 16 1:1 Залік
Педагогічна концептосфера Івана Франка 16 16 1:1 Іспит
Поетика усної словесності 16 16 1:1 Залік
Порівняльне літературознавство 16 16 1:1 Залік
Магістерський семінар зі спеціальності 16 0:1 Немає
Дисципліна на вибір 1:Історія українського літературознавства 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 2:Методологія літературознавчих студій 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 3:Методологія мовознавчих студій 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 4:Основи функціонально-категорійної граматики сучасної української мови 16 16 1:1 Залік
Розвиток теорет. концепцій укр. літературознавства 16 16 1:1 Залік

10-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Актуальні проблеми української граматики 16 32 1:2 Іспит
Знання про мову і суспільство в середній школі 16 16 1:1 Залік
Магістерський семінар 32 0:2 Залік
Методика викладання фахових дисциплін у середній школі 16 16 1:1 Іспит
Сучасні ономастичні дослідження 16 16 1:1 Іспит
Неологія і неографія 0:0 Залік
Магістерський семінар зі спеціальності 32 0:2 Залік
Синтаксис наукового мовлення І. Франка (середня освіта) 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 1:Українська література в середній школі 16 32 1:2 Залік
Українська мова в середній школі 16 32 1:2 Залік

11-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Кваліфікаційна (магістерська) робота 0:0 Немає
Педагогічна практика 0:0 Диф. залік
Теорія жанрів і стилів 16 16 1:1 Іспит
Теорія літератури 16 32 1:2 Іспит
Дисципліна на вибір 1: 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 2:Іван Франко і методика викладання української літератури 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 3:Іван Франко і проблеми теорії літератури 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 4:Мікротопоніміка 16 16 1:1 Залік
Українська лінгвогеографія 16 16 1:1 Залік