Навчальний план

Галузь знань – 03 “Гуманітарні науки”
Спеціальність – 035 “Філологія”
Спеціалізація – 035.01 “Українська мова та література”

9-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Актуальні проблеми когнітивної лінгвістики 16 16 1:1 Іспит
Загальне мовознавство 16 32 1:2 Іспит
Поетика усної словесності (україністи) 16 16 1:1 Залік
Порівняльне літературознавство 16 16 1:1 Залік
Практична лесикографія 16 16 1:1 Іспит
Магістерський семінар зі спеціальності 16 0:1 Немає
Історія українського літературознавства 16 0:1 Залік
Дисципліна на вибір 1:Історія критики 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 2:Історія українського літературознавства 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 3:Методологія літературознавчих студій 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 4:Методологія мовознавчих студій 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 5:Основи функціонально-категорійної граматики сучасної української мови 16 16 1:1 Залік
Розвиток теорет. концепцій укр. літературознавства 16 16 1:1 Залік
Методика викладання української мови у вищій школі 16 32 1:2 Залік

10-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Методика викладання фахових дисциплін 16 16 1:1 Іспит
Педагогіка та психологія вищої школи 16 1:0 Залік
Теорія і методи аналізу політичного дискурсу 16 16 1:1 Іспит
Теорія літератури 16 32 1:2 Іспит
Філософія мови 16 16 1:1 Залік
Магістерський семінар зі спеціальності 32 0:2 Залік
Дисципліна на вибір 1:Література доби Розстріляного Відродження 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 2:Літературні групи та угруповання міжвоєнного періоду 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 3:Політична комунікація як взаємодія мови і політики 16 16 1:1 Залік
Сучасні ономастичні дослідження 16 16 1:1 Залік
16 16 1:1 Іспит
Методика викладання української літератури у вищій школі 16 32 1:2 Залік

11-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Синтаксис наукового мовлення І. Франка 16 16 1:1 Іспит
Теорія літератури 0:0 Іспит
Українська агіографічна традиція: джерела, ґенеза, наративні традиції 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 1:Іван Франко і проблеми теорії літератури 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 2:Мікротопоніміка 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 3:Мова, суспільна думка і пропаганда 16 16 1:1 Залік
Українська лінгвогеографія 16 16 1:1 Залік

 

Опис спеціалізації

Характерною ознакою програми професійної підготовки зі спеціальності “Українська мова і література” в університеті є: 1) формування наукового світогляду; 2) уміння здійснювати навчально-пізнавальну діяльність; 3) використання надбаних знань у практичній фаховій діяльності; 4) оволодіння мовами та суміжними спеціальностями.

Суспільна доцільність функціонування цього напряму визначається необхідністю створення інтелектуального і духовно багатого потенціалу українського народу, потребою національного відродження, розбудови державності та демократизації суспільства, забезпечення висококваліфікованими кадрами українських філологів.

Забезпечення навчального процесу здійснюють члени кафедри української мови. Викладачі кафедри провадять дослідження фонетичної і лексико-граматичної системи української мови у функціональному аспекті (Любослава Асіїв, Уляна Добосевич, Наталя Глібчук, Галина Кутня, Ірина Кузьма, Олена Труш, Іван Ціхоцький), вивчають проблему становлення норм на всіх рівнях мовної системи (Марія Білоус, Зеновій Терлак), беруть участь в укладанні різного типу словників української мови (Зеновій Терлак, Ніна Захлюпана, Наталя Глібчук, Уляна Добосевич). Активізовано дослідження топонімної і антропонімної систем української мови (Зоряна Купчинська, Наталя Сокіл-Клепар, Олеся Сколоздра-Шепітько), української лінгвогеографії (О. Костів). Опубліковано низку монографій

Члени кафедри опублікували навчальні посібники та довідники для вивчення української мови як іноземної.

Основна мета кафедри української мови – підготовка бакалаврів та магістрів зі спеціалізації “Українська мова і література”. Навчання здійснюється на денній та заочній формах навчання. Підготовка висококваліфікованих спеціалістів вимагає застосування новітніх методик і технологій навчання. У цьому плані весь навчальний комплекс будується у відповідності до кредитно-модульної системи. Викладачі кафедри застосовують різні форми та методи навчання.

Випускник спеціалізації зможе працювати вчителем української мови та літератури у загальноосвітніх школах, гімназіях, ліцеях; коректором чи редактором у засобах масової інформації та видавництвах, завідувачем відділів певних галузей радіомовлення й телебачення, диктором на телебаченні та радіо; працівником бібліотеки, музею, архіву, співробітником, секретарем-референтом науково-дослідних та науково-інформаційних установ, консультантом зв’язків із громадськістю в управлінських організаціях.