Навчальний план

Галузь знань 03 Гуманітарні науки
Спеціальність  035 Філологія
Спеціалізація  035.01 Українська мова та література

Освітня програма “Українська мова та література”

Проєкт ОП 2024

Зауваження і пропозиції щодо змісту та структури освітньої програми просимо надсилати на електронну адресу zoryana.kupchynska@lnu.edu.ua  або подавати за допомогою гугл-форми

Відомості про самооцінювання освітньої програми

Програма візиту експертної групи

Навчальні дисципліни до ОП 2022 року (3 семестр)

Практики до ОП 2022 (3 семестр)

1-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Актуальні проблеми української лінгвістики 16 16 1:1 Залік
Магістерський семінар 16 0:1 Немає
Педагогіка і психологія вищої школи 16 16 1:1 Залік
Порівняльне літературознавство 16 16 1:1 Залік
Практична лексикографія і лексикологія 16 32 1:2 Іспит
Теоретичне і прикладне мовознавство 16 16 1:1 Іспит
Теорія літератури (англ. мовою) 16 16 1:1 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Історія українського літературознавства 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 2:Маніпулятивні стратегії мовленнєвого впливу у дискурсах і текстах 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 3:Методологія літературознавчих студій 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 4:Методологія мовознавчих студій 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 5:Напрями сучасної світової фольклористики 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 6:Основи функціонально-категорійної граматики сучасної української мови 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 7:Рекламний та PR-тексти: жанрова типологія й особливості творення 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 8:Сучасні принципи архівування фольклорної традиції 16 16 1:1 Залік
Теорія та історія критики 16 16 1:1 Залік

2-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Актуальні проблеми українського Резистансу 16 16 1:1 Іспит
Актуальні проблеми української лінгвістики 16 32 1:2 Іспит
Іноземна мова за професійним спрямуванням 32 0:2 Залік
Магістерський семінар 32 0:2 Залік
Методика викладання фахових дисциплін у вищій школі 16 16 1:1 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Ефективний публічний виступ 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 2:Лінгвістичне франкознавство 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 3:Літературне редагування: теорія і практика 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 4:Літературні групи та угруповання міжвоєнного періоду 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 5:Мова та ідентичності в Україні: динаміка змін в роки російсько-української війни 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 6:Неологія і неографія 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 7:Поетика українського літературного бароко 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 8:Сучасні ономастичні дослідження 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 9:Українська література XXI століття: ключі до постколоніалізму 16 16 1:1 Залік
Українська мова модерної доби: стан, статус та перспективи розвитку 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 10:Корпусна лінгвістика та аналіз тексту 16 32 1:2 Залік
Дисципліна на вибір 11:Методика викладання української літератури у вищій школі 16 32 1:2 Залік
Методика викладання української мови у вищій школі 16 32 1:2 Залік

3-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Виробнича (переддипломна) практика 90 0:5,6 Диф. залік
Кваліфікаційна (магістерська) робота 270 0:16,9 Немає
Мовні стандарти і питання сертифікації української мови 16 16 1:1 Іспит
Наукові дослідження й основи інтелектуальної власності 16 32 1:2 Іспит
Педагогічна (асистентська) практика 180 0:11,3 Диф. залік
Дисципліна на вибір 1:Жанрова специфіка української прози кінця XIX-XX століття 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 2:Іван Франко і проблеми теорії літератури 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 3:Мікротопоніміка: традиції і перспективи 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 4:Мова, суспільна думка і пропаганда 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 5:Сучасна етномузикологія 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 6:Текст і його контексти 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 7:Українська агіографічна традиція: джерела, ґенеза, наративні традиції 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 8:Українська лінгвогеографія 16 16 1:1 Залік
Українське термінознавство 16 16 1:1 Залік

 

Особливості програми

Мета освітньо- професійної  програми – підготовка фахівців, здатних здійснювати наукові дослідження з лінгвістики та літературознавства, забезпечувати  на високому професійному рівні викладання української мови та літератури у вищій школі, креативно вирішувати складні професійні нестандартні завдання і проблеми інноваційного та дослідницького характеру у галузі філології.

Освітня програма орієнтована на глибоку фундаментальну підготовку з теоретичних аспектів лінгвістики і літературознавства; передбачає  збір і використання матеріалів лабораторії діалектологічних та ономастичних студій,  обов’язкове вивчення психолого-педагогічних  і методичних дисциплін  та проходження асистентської  практики. Курс теорії літератури викладається  англійською мовою з метою формування практичних навичок використання іноземної мови у дослідженнях за фахом.