Навчальний план

Галузь знань – 03 “Гуманітарні науки”
Спеціальність – 035 “Філологія”
Спеціалізація – “Літературна творчість”

9-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Антропологія літератури 16 16 1:1 Залік
Загальне мовознавство 16 32 1:2 Іспит
Літературна герменевтика 16 16 1:1 Залік
Порівняльне літературознавство 16 16 1:1 Іспит
Семіотика 16 16 1:1 Залік
Українська інтелектуальна проза 16 32 1:2 Іспит
Історія українського літературознавства 16 0:1 Залік
Дисципліна на вибір 1:Історія українського літературознавства
Методологія літературознавчих студій
Розвиток теорет. концепцій укр. літературознавства
16 16 1:1 Залік

10-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Література та мистецтво в контексті суспільних змін 16 32 1:2 Іспит
Методика викладання фахових дисциплін 16 16 1:1 Іспит
Педагогіка та психологія вищої школи 16 1:0 Залік
Повоєнна еміграційна критика 16 16 1:1 Іспит
Соціокультурні підходи до перекладу 16 16 1:1 Іспит
Творче письмо 16 1:0 Іспит
Теорія літератури 16 32 1:2 Іспит
Філософія мови 16 16 1:1 Залік
Методика викладання української літератури у вищій школі 32 0:2 Залік
Укр. література ХХ ст. і ключі до постколоніалізму 16 16 1:1 Залік

11-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
16 1:0 Іспит
Рецептивна поетика 16 16 1:1 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Іван Франко і проблеми теорії літератури
Українська лінгвогеографія
16 16 1:1 Залік

 

Опис спеціалізації

За здобуття спеціалізації “літературна творчість” відповідає кафедра теорії літератури та порівняльного літературознавства. Ця кафедра заснована на філологічному факультеті 2001 року. Упродовж 15 років кафедру очолює доктор філологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України Микола Ільницький. Викладання курсів забезпечують 3 доктори наук (проф. Микола Ільницький, проф. Михайло Гнатюк та доц. Олена Галета), 7 кандидатів наук (доц. Василь Будний, доц. Марія Зубрицька, доц. Тарас Лучук, доц. Мар’яна Гірняк, доц. Богдан Пастух, Зоряна Дрозда) та 2 асистенти (Уляна Федорів, Юлія Тепла). За час існування кафедри захищено 2 докторські дисертації і 10 кандидатських, проведено 3 міжнародні конференції. Викладачі кафедри теорії літератури та порівняльного літературознавства провадять активну наукову роботу, результатом якої є видання монографій, підручників, посібників, наукових збірників та статей, налагодили контакти з Варшавським, Яґеллонським, Ряшівським, Познанським, Вроцлавським університетами та Університетом імені Адама Міцкевича (Польща), Інститутами славістики Віденського та Зальцбурзького університетів (Австрія), Університетом Гумбольдта в Берліні та Університетом міста Вюрцбурґ (Німеччина), Університетом імені Монаша (Австралія) та Інститутом українознавчих досліджень Едмонтонського університету (Канада).

Студенти, що навчаються за спеціалізацією “літературна творчість” мають можливість оволодіти необхідними знаннями та навичками у сфері жанрової теорії та творчого письма, перекладознавства, інтерпретації творів літератури та культури, редагування художніх та наукових текстів. Фахівці з літературної творчості мають бути готовими до розуміння ролі та значення літератора у структурі соціальних комунікацій, до усвідомлення особливостей та відмінностей культурно-історичних епох, діагностування та аналізування сучасних літературних процесів, до розпізнавання пріоритетів у формуванні національної культурної політики. У випускників спеціалізації “літературна творчість” є також хороший досвід наукової роботи, адже вони систематично працюють над певною науковою проблемою (у рамках написання магістерської роботи або індивідуальних робіт під час вивчення конкретної нормативної чи вибіркової дисципліни), беруть участь у наукових конференціях та семінарах, інколи навіть публікують свої перші наукові статті у літературознавчих журналах та збірниках, а відтак часто продовжують навчання в аспірантурі.

Після успішного закінчення магістратури за спеціалізацією “літературна творчість” випускники зможуть, уже як професійні літератори, представляти українську літературу на національному та світовому рівнях, бути висококваліфікованими керівниками літературних студій для обдарованої молоді, літературними редакторами чи консультантами з питань літератури в різних установах культури. Наші випускники також успішно працюють у видавничій сфері та в засобах масової інформації, провадять педагогічну, наукову чи перекладацьку діяльність, беруть участь у різних літературних проектах. Маґістри спеціалізації “літературна творчість” можуть знайти себе навіть у бізнес-проектах, у яких потрібні люди з оригінальними ідеями та творчим мисленням.