Навчальний план

Галузь знань 03 Гуманітарні науки
Спеціальність 035 Філологія
Спеціалізація: 035.01 Українська мова та література
Освітня програма Літературна творчість

Зауваження і пропозиції щодо змісту та структури освітньої програми просимо надсилати на електронну адресу mykhaylo.hnatyuk@lnu.edu.ua  або подавати за допомогою гугл-форм

 

 

1-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Літературна антропологія та герменевтика 32 32 2:2 Залік
Педагогіка і психологія вищої школи 16 16 1:1 Залік
Порівняльне літературознавство 16 16 1:1 Іспит
Творчий практикум 16 16 1:1 Залік
Теоретичне і прикладне мовознавство 16 16 1:1 Іспит
Теорія літератури (англ. мовою) 16 16 1:1 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Історія українського літературознавства
Маніпулятивні стратегії мовленнєвого впливу у дискурсах і текстах
Методологія літературознавчих студій
16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 2:Методологія мовознавчих студій
Напрями сучасної світової фольклористики
Основи функціонально-категорійної граматики сучасної української мови
16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 3:Рекламний та PR-тексти: жанрова типологія й особливості творення
Сучасні принципи архівування фольклорної традиції
Теорія та історія критики
16 16 1:1 Залік

2-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Іноземна мова за професійним спрямуванням 32 0:2 Залік
Магістерський семінар 32 0:2 Залік
Методика викладання фахових дисциплін у вищій школі 16 16 1:1 Іспит
Теорія і практика художнього перекладу 16 16 1:1 Іспит
Українська інтелектуальна проза 16 32 1:2 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Ефективний публічний виступ
Лінгвістичне франкознавство
Літературне редагування: теорія і практика
16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 2:Літературні групи та угруповання міжвоєнного періоду
Мова та ідентичності в Україні: динаміка змін в роки російсько-української війни
Поетика українського літературного бароко
16 16 1:1 Залік
Українська література XXI століття: ключі до постколоніалізму 16 16 1:1 Залік
Рецептивна поетика 16 16 1:1 Іспит
Дисципліна на вибір 3:Корпусна лінгвістика та аналіз тексту
Методика викладання української літератури у вищій школі
Методика викладання української мови у вищій школі
16 32 1:2 Залік

3-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Виробнича (переддипломна) практика 90 0:5,6 Диф. залік
Кваліфікаційна (магістерська) робота 270 0:16,9 Немає
Література і мистецтво в контексті суспільних змін 16 16 1:1 Іспит
Наукові дослідження й основи інтелектуальної власності 16 32 1:2 Іспит
Педагогічна (асистентська) практика 180 0:11,3 Диф. залік
Дисципліна на вибір 1:Антропологічна фольклористика
Жанрова специфіка української прози кінця XIX-XX століття
Іван Франко і проблеми теорії літератури
16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 2:Мікротопоніміка: традиції і перспективи
Мова, суспільна думка і пропаганда
Сучасна етномузикологія
16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 3:Текст і його контексти
Українська агіографічна традиція: джерела, ґенеза, наративні традиції
Українська лінгвогеографія
16 16 1:1 Залік
Українське термінознавство 16 16 1:1 Залік

Особливості програми

Освітня програма орієнтована на фундаментальну підготовку з теоретичних аспектів літературознавства, передбачає обов’язкове вивчення психолого-педагогічних і методичних дисциплін, проходження асистентської практики, підготовку навчальних проєктів та індивідуального наукового дослідження; сприяє формуванню навичок інтерпретувати художні твори як індивідуалізоване втілення колективного культурного досвіду; аналізувати літературу та мистецтво в контексті суспільних змін, визначати пріоритети у формуванні національної культурної політики. У запропонованій ОП готують студентів як до діяльності в царині художньої творчості, так і до літературознавчих наукових досліджень. Окрім цього, освоюючи теоретичні курси, що пов’язані з перекладацькою діяльністю як одною із складових компаративістики та літературної творчості, студенти одержують високу підготовку як дослідники, історики та критики художнього перекладу, аналітики ринку перекладної продукції. Курс теорії літератури викладається англійською мовою з метою формування практичних навичок використання іноземної мови в дослідженнях за фахом.