Навчальний план

Галузь знань – 03 “Гуманітарні науки”
Спеціальність – 035 “Філологія”
Спеціалізація – 035.09 “Фольклористика”

Зауваження і пропозиції щодо змісту та структури освітньої програми просимо надсилати на електронну адресу vasyl.ivashkiv@lnu.edu.ua

1-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Методологія фольклористичних студій 16 16 1:1 Іспит
Педагогіка і психологія вищої школи 16 16 1:1 Залік
Теоретичне і прикладне мовознавство 16 16 1:1 Іспит
Теорія і поетика фольклору 16 32 1:2 Залік
Теорія літератури (англ. мовою) 16 16 1:1 Іспит
Фольклористичне джерелознавство 16 32 1:2 Залік
Дисципліна на вибір 1:Історія українського літературознавства 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 2:Маніпулятивні стратегії мовленнєвого впливу у дискурсах і текстах 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 3:Методологія літературознавчих студій 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 4:Методологія мовознавчих студій 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 5:Напрями сучасної світової фольклористики 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 6:Основи функціонально-категорійної граматики сучасної української мови 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 7:Сучасні принципи архівування фольклорної традиції 16 16 1:1 Залік
Теорія та історія критики 16 16 1:1 Залік

2-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Магістерський семінар 32 0:2 Залік
Національна специфіка укр. фольклору 16 16 1:1 Іспит
Текстологія фольклору 16 32 1:2 Іспит
Теорія літератури 16 32 1:2 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Етнопсихологія 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 2:Ефективний публічний виступ 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 3:Лінгвістичне франкознавство 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 4:Літературне редагування: теорія і практика 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 5:Літературні групи та угруповання міжвоєнного періоду 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 6:Мова та ідентичності в Україні: динаміка змін в роки російсько-української війни 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 7:Неологія і неографія 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 8:Поетика українського літературного бароко 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 9:Українська література XXI століття: ключі до постколоніалізму 16 16 1:1 Залік
Український романтизм в європейському контексті 16 16 1:1 Залік
Рецептивна поетика 16 16 1:1 Іспит
Дисципліна на вибір 10:Корпусна лінгвістика та аналіз тексту 16 32 1:2 Залік
Дисципліна на вибір 11:Методика викладання українського фольклору у вищій школі 16 32 1:2 Залік
Методика викладання української літератури у вищій школі 16 32 1:2 Залік

3-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Виробнича (переддипломна) практика 90 0:5,6 Диф. залік
Кваліфікаційна (магістерська) робота 270 0:16,9 Немає
Наукові дослідження й основи інтелектуальної власності 16 32 1:2 Іспит
Світовий музичний фольклор 16 16 1:1 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Антропологічна фольклористика 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 2:Жанрова специфіка української прози кінця XIX-XX століття 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 3:Іван Франко і проблеми теорії літератури 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 4:Мікротопоніміка: традиції і перспективи 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 5:Мова, суспільна думка і пропаганда 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 6:Сучасна етномузикологія 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 7:Текст і його контексти 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 8:Українська агіографічна традиція: джерела, ґенеза, наративні традиції 16 16 1:1 Залік
Українське термінознавство 16 16 1:1 Залік

Опис спеціалізації

Фольклорна традиція – важлива складова національної ідентичності українського народу. Народна пісня, переказ, звичаї та обрядовість у важкі моменти історичного буття українців нерідко залишалися останніми надійними прихистками їхньої самобутності, ставали життєдайним джерелом національного відродження. У фольклорі закорінена національна літературна творчість, музичне і драматичне мистецтво. Із зацікавлення і перших студій над фольклором у далеку добу романтизму (початок ХІХ століття) бере свій початок українська гуманітаристика. У сучасну епоху загальносвітових глобалізаційних процесів у суспільному і культурному просторі українська фольклорна традиція – це важливий націєтворчий і націєконсолідуючий чинник, що несе у собі великий потенціал для вироблення сучасної ідентичності українців як європейської нації.

Забезпечення навчального процесу на спеціалізації “фольклористика” здійснюють члени Кафедри української фольклористики імені академіка Філарета Колесси. Викладачі кафедри провадять широкий спектр теоретичних, методологічних і практичних досліджень у царині фольклору і фольклористики: історія фольклористики та етномузикології (проф. Василь Івашків, проф. Ярослав Гарасим, проф. Ганна Сокіл, проф. Ірина Довгалюк, доц. Лілія Яремко), методологія фольклористичних студій (проф. Ярослав Гарасим), теорія і поетика фольклору (проф. Олена Гінда), проблеми фольклорних жанрів (проф. Святослав Пилипчук, доц. Ігор Гунчик, доц. Уляна Парубій, доц. Олена Сироїд), сучасні тенденції розвитку фольклору (проф. Олена Гінда, доц. Уляна Парубій), документування фольклорної традиції (доц. Андрій Вовчак), етноорганологія (проф. Ірина Довгалюк, доц. Ірина Федун), проблеми взаємодії фольклору і літератури (проф. Василь Івашків). Викладачі кафедри опублікували низку ґрунтовних наукових монографій, навчально-методичних посібників, наукових праць.

Основна мета Кафедри української фольклористики – підготовка фахівця-фольклориста, який володіє об’єктивним і цілісним уявленням про усну народну словесність і народну музичну культуру в їх жанровому, змістовому та виражальному аспектах, в історичному розвитку і на сучасному етапі; знає й оперує належним обсягом аналітичної інформації з царин історії, теорії і поетики фольклору, методології фольклористичних студій, історії фольклористики; має практичні навики дослідження фольклорної традиції у процесії її живого побутування серед народу; орієнтований на популяризацію фольклорної традиції в усіх сферах життєдіяльності сучасного суспільства і держави.

Упродовж навчання студенти спеціалізації “фольклористика” набувають цінного досвіду дослідницько-пошукової роботи: беруть участь у фольклористичних польових дослідженнях Кафедри української фольклористики, працюють над науковою проблемою у рамках написання магістерських робіт. Для дослідницьких потреб магістрантів-фольклористів при Кафедрі української фольклористики функціонує аудіовізуальний Фольклорний архів, науково-методичну й технічну підтримку у питаннях документування (записування, транскрибування й архівування) фольклорної традиції їм надає Лабораторія фольклористичних досліджень. Студенти мають можливість публікувати результати своїх досліджень у наукових виданнях Кафедри й Університету (у збірнику наукових праць “Вісник Львівського університету” та в загальноукраїнському науково-освітньому журналі “Міфологія і фольклор”).

Випускники спеціалізації “фольклористика” отримують можливість: а) займатись науковою роботою в науково-дослідних інституціях фольклористичного та загальнофілологічного спрямування, а також на відповідних кафедрах вищих навчальних закладів; б) продовжити свій науковий шлях через аспірантуру; в) викладати філологічні дисципліни в освітніх закладах різного рівня акредитації (у загальноосвітніх школах, гімназіях, ліцеях); г) працювати методистом у позашкільних закладах народознавчого спрямування (будинках народної творчості); д) працювати спеціалістом-консультантом з питань нематеріальної духовної спадщини у громадських і державних організаціях, проектах тощо.