Міжнародна наукова конференція "ПОЛОНІСТИКА У СВІТЛІ ТРАДИЦІЙ І ВИКЛИКІВ СУЧАСНОСТІ"

Дата проведення: 04–06.10.2019
Місце проведення: Львівський національний університет імені Івана Франка

МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ
до 15-ліття кафедри польської філології
Львівського національного університету імені Івана Франка

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA
z okazji 15-lecia Katedry Filologii Polskiej
Narodowego Uniwersytetu Lwowskiego im. Iwana Franki

ПОЛОНІСТИКА У СВІТЛІ ТРАДИЦІЙ І ВИКЛИКІВ СУЧАСНОСТІ

POLONISTYKA W ŚWIETLE TRADYCJI I WYZWAŃ WSPÓŁCZESNOŚCI

 

Львів, 4–6 жовтня 2019 року
Lwów, 4–6 października 2019 roku

 

Конференція відбувається під патронатом
Генерального консульства
Республіки Польща у Львові
і за фінансової підтримки фундацій:
„Свобода і демократія”, „Допомога полякам на Сході”

Konferencja odbywa się pod patronatem
Konsulatu Generalnego
Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie
oraz przy wsparciu finansowym fundacji:
„Wolność i Demokracja”, „Pomoc Polakom na Wschodzie”

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2019 roku

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Роман Гладишевський – голова організаційного комітету, проректор Львівського національного університету імені Івана Франка

Святослав Пилипчук – заступник голови організаційного комітету, декан філологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка

Алла Кравчук – заступник голови організаційного комітету, завідувач кафедри польської філології Львівського національного університету імені Івана Франка

Христина Ніколайчук – доцент кафедри польської філології Львівського національного університету імені Івана Франка

Ірина Бундза – асистент кафедри польської філології Львівського національного університету імені Івана Франка

Леся Король – асистент кафедри польської філології Львівського національного університету імені Івана Франка

Олеся Сливинська – асистент кафедри польської філології Львівського національного університету імені Івана Франка

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ / PROGRAM KONFERENCJI

4 жовтня 2019 р., п’ятниця / 4 października 2019 r., piątek

08.30 – 09.30  Реєстрація учасників / Rejestracja uczestników

09.30 – 12.00  Пленарне засідання / Sesja plenarna

12.30 – 13.50  Обід / Obiad

14.10 – 16.30  Робота в секціях / Praca w sekcjach

16.30 – 16.50  Перерва на каву / Przerwa na kawę

16.50 – 18.30  Робота в секціях / Praca w sekcjach

19.00                Урочиста вечеря / Uroczysta kolacja

5 жовтня 2019 р., субота / 5 października 2019 r., sobota

8.30 – 10.30  Робота в секціях / Praca w sekcjach

10.30 – 10.50  Перерва на каву / Przerwa na kawę

10.50 – 12.50  Робота в секціях / Praca w sekcjach

13.00 – 14.15  Обід / Obiad

14.30 – 16.30  Робота в секціях / Praca w sekcjach

16.30 – 16.50  Перерва на каву / Przerwa na kawę

16.50 – 18.50  Робота в секціях / Praca w sekcjach

19.00                Завершення конференції / Zakończenie konferencji
6 жовтня 2019 р., неділя / 6 października 2019 r., niedziela

10.00              Екскурсія Львовом / Wycieczka po Lwowie

Час виголошування доповіді: 20 хв./ Czas wygłoszenia referatu: 20 min.

Час на дискусію: 20 хв./ Czas na dyskusję: 20 min.

 

І ДЕНЬ – 4 ЖОВТНЯ, П’ЯТНИЦЯ / І DZIEŃ – 4 PAŹDZIERNIKA, PIĄTEK

08.30 – 09.30  Реєстрація учасників / Rejestracja uczestników
09.30 – 12.00  Пленарне засідання (Актова зала Університету) / Sesja plenarna (Aula Uniwersytetu)

09.30 – 10.00  Вітальне слово / Powitanie

10.00 – 10.20  Алла Кравчук (Львівський національний університет імені Івана Франка), П’ятнадцять років кафедри польської філології. / Piętnaście lat Katedry Filologii Polskiej.
10.20 – 10.40  Jerzy Bartmiński (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin), „Leksykon aksjologiczny Słowian i ich sąsiadów” – nowe wyzwanie dla badań polonistycznych.
10.40 – 11.00  Флорій Бацевич (Львівський національний університет імені Івана Франка), Глибини фікціональності тексту (на матеріалі збірки оповідань Станіслава Лема „Doskonała próżnia”).
11.00 – 11.20  Тетяна Черниш (Київський національний університет імені Тараса Шевченка), Сергій Єрмоленко (Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України, Київ), Деякі особливості поетичної мови ксьондза Яна Твардовського: очима філолога і перекладача.
11.20 – 11.40  Barbara Lena Gierszewska (Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce), Gabriela Zapolska – fenomen, potencjał, perspektywy dla turystyki literackiej i kulturowej Lwowa.

11.40. – 12.00  Дискусія / Dyskusja

12.30 – 13.50   Обід / Obiad

14.10 – 18.30
Секція 1 / Sekcja 1
Аудиторія 312/ Sala 312

Tomasz Chachulski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Instytut Badań Literackich PAN w Warszawie), Centrum, pogranicze i język literatury pięknej – na przykładzie twórczości poetów piszących w języku polskim w XVIII wieku.

Andrzej Zieniewicz (Uniwersytet Warszawski), Pisarze urodzeni w Galicji.

Barbara Olech (Uniwersytet w Białymstoku), Lwowski franciszkanizm. Casus Józefa Wittlina.

Anna Kieżuń (Uniwersytet w Białymstoku), Artur Górski i modernistyczny Lwów. Powinowactwa intelektualne.

Joanna Lekan-Mrzewka (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), Julian Ochorowicz i sprawa lwowskiej fundacji „Macierz Polska”.

16.10 – 16.30  Дискусія / Dyskusja

16.30 – 16.50  Перерва на каву / Przerwa na kawę

Katarzyna Janus (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza, Częstochowa), Dziadowskie pieśni pogranicza. Dialog z tradycją.

Janusz Detka (Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce), Iwaszkiewicz – pisarz pogranicza.

Beata Obsulewicz-Niewińska (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), O „Damianie Capenko” Aleksandra Świętochowskiego słów parę.

Stanisław Cygan (Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce), Z Kopiowatej na katedry trzech polskich uniwersytetów. Życie i działalność naukowa Profesora Henryka Ułaszyna (1874-1956).

18.10 – 18.30  Дискусія / Dyskusja

14.10–18.30
Секція 2 / Sekcja 2
Аудиторія 231 / Sala 231

Ewa Dzięgiel (Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk, Kraków), Trzy pokolenia, dwa języki, jedna rodzina: przykład polsko-ukraińskich rodzin we Lwowskiem.

Anna Kostecka-Sadowa (Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk, Kraków), Świadomość językowa a język ludności polskiej na pograniczu polsko-ukraińskim.

Paweł Levchuk (Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa), Trójjęzyczność ukraińsko-rosyjsko-polska osób polskiego pochodzenia mieszkających na Ukrainie.

Olha Ilchyna (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), Sytuacja języka polskiego w środowisku kościelnym w Złoczowie na Ukrainie.

Олена Пелехата (Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника), Мовно-культурне пограниччя міста Івано-Франківська (д. Станиславова): сучасний стан, перспективи.

Марія Зелінська (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка), Przełączenie kodów językowych w idiolektach mieszkańców Drohobycza początku XX wieku (na przykładzie „Atlantyda. Opowieść o Wielkim Księstwie Bałaku” Andrzeja Chciuka).

16.10 – 16.30  Дискусія / Dyskusja

16.30 – 16.50  Перерва на каву / Przerwa na kawę
Олеся Лазаренко (Європейський Університет Віадріна у Франкфурті-на-Одері), Соціолінгвістичний портрет польського села в Україні в міжвоєнний період (з архівних джерел).

Violetta Jaros (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza, Częstochowa), Leksykalne regionalizmy i dialektyzmy w języku familijnym Joachima Lelewela (na podstawie listów do najbliższych).

Irena Jaros (Uniwersytet Łódzki), Leksykalne wykładniki gradacji cechy o charakterze regionalnym w polszczyźnie.

Agnieszka Raszewska-Klimas (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza, Częstochowa), Wpływy wschodniosłowiańskie w dziewiętnastowiecznej antroponimii Polski centralnej.

18.10 – 18.30  Дискусія / Dyskusja

14.10–18.30
Секція 3 / Sekcja 3
Аудиторія 305 / Sala 305

Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin), Komponent aksjologiczny w definicjach słownikowych.

Anna Czelakowska (Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk, Kraków), W poszukiwaniu aktywnego słownika języka polskiego – casus WSJP PAN.

Ганна Дидик-Меуш (Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України), Лексикографія і медієвістика: українсько-польські точки перетину.

Monika Czerepowicka (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn), Słownik a leksykalna baza danych.

Соломія Бук (Львівський національний університет імені Івана Франка), Польські слова в україномовній великій прозі Івана Франка: корпусно-лексикографічний та лінгвостатистичний вимір.

Ірина Бундза (Львівський національний університет імені Івана Франка), Nieregularności w leksykograficznym opisie znaczeń polskich rzeczowników singularia tantum (na tle wyników badań funkcjonalnych).

Любов Процак (Львівський національний університет імені Івана Франка), Категорія „точка зору” в художньому дискурсі (тексті).

16.10 – 16.30  Дискусія / Dyskusja

16.30 – 16.50  Перерва на каву / Przerwa na kawę

Tomasz Lisowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań), Leksyka Nowego Testamentu w przekładzie jezuity Jakuba Wujka (1593) a leksemy swoiste ewangelickiego „Nowego Testamentu gdańskiego” (1606).

Jan Kamieniecki (Uniwersytet Wrocławski), Oddziaływanie wschodniosłowiańskich przekładów Biblii na warsztat translatorski Szymona Budnego.

Magdalena Hawrysz (Uniwersytet Zielonogórski), Na styku religii, kultur i języków, czyli o polemicznych aspektach „Paterykonu” Sylwestra Kossowa.

Dzmitry Skivitski (Centrum Badań Białoruskiej Kultury, Języka i Literatury przy Narodowej Akademii Nauk Białorusi, Mińsk), Проблема формування релігійної мови спільноти “PAX SLAVIA GRAECO LATINA” у XVIII поч. XIX ст. і мовні інновації на прикладі греко-католицьких катехізисів.

18.10 – 18.30  Дискусія / Dyskusja

 

14.10–18.30 
Секція 4 / Sekcja 4
Аудиторія 214 / Sala 214

Jerzy Kowalewski (Narodowy Uniwersytet Lwowski im. Iwana Franki; Fundacja „Wolność i Demokracja”), Między celami nauczycieli a oczekiwaniami uczniów – o nauczaniu języka polskiego na Ukrainie 30 lat po reaktywacji.

Grzegorz Rudziński (Uniwersytet Łódzki), Programowanie kursów języka polskiego dla osób z pierwszym językiem wschodniosłowiańskim.

Samanta Busiło (Uniwersytet Przykarpacki im. Wasyla Stefanyka, Iwano-Frankiwsk), Językowe kompetencje akademickie studentów z Ukrainy.

Dorota Zackiewicz (Uniwersytet Warszawski), Ukraiński student na lektoracie języka polskiego. Obserwacje, innowacje, propozycje.

Anna Dunin-Dudkowska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin), Polskie i ukraińskie życzenia jako gatunek wypowiedzi w ujęciu komparatystycznym.

Ałła Krawczuk (Львівський національний університет імені Івана Франка) Kilka uwag dotyczących rodzaju gramatycznego w nauczaniu polszczyzny Ukraińców.

16.10 – 16.30  Дискусія / Dyskusja

16.30 – 16.50  Перерва на каву / Przerwa na kawę

Bartłomiej Maliszewski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin), Powiedz, co się stało… – O roli opowiadania w nauczaniu języka polskiego studentów ze Wschodu.

Jolanta Nocoń (Uniwersytet Opolski), Diagnostyczna funkcja uczenia pisania w języku polskim jako obcym (na przykładzie studentów pochodzących z krajów wschodniej Słowiańszczyzny).

Kamila Kwiatkowska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin), Język polski bez granic. Seria podręczników do nauczania języka polskiego jako obcego w ukraińskich szkołach – klasy V i VI.

Grażyna Przechodzka (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin), Język polski bez granic. Seria podręczników do nauczania języka polskiego jako obcego w ukraińskich szkołach – klasa XI.

18.10 – 18.30  Дискусія / Dyskusja

 

19.00
Урочиста вечеря / Uroczysta kolacja

 

ІІ ДЕНЬ – 5 ЖОВТНЯ, СУБОТА
ІІ DZIEŃ – 5 PAŹDZIERNIKA, SOBOTA

8.30–12.50
Секція 1/ Sekcja 1
Аудиторія 312/ Sala 312

Grzegorz Leszczyński (Uniwersytet Warszawski), Kresy dzieciństwa (na podstawie prozy wspomnieniowej pisarzy polskich).

Sławomir Buryła (Uniwersytet Warszawski; Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn), Na przecięciu języków i kultur. O wczesnej prozie Leopolda Buczkowskiego.

Beata Utkowska (Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce), Literatura czy jej pogranicza? O dziennikach Stefana Żeromskiego w kontekście edytorskim.

Jan Wolski (Uniwersytet Rzeszowski), Grupa „Wołyń” jako przykład polsko-ukraińskich powinowactw literackich.

Валерій Корнійчук (Львівський національний університет імені Івана Франка), „Прийде час, і Польща стямиться, буде сестрою Україні, а не катом…” (українсько-польське бойове братерство в повісті „Ярошенко” Осипа Маковея).

10.10 – 10.30  Дискусія / Dyskusja

10.30 – 10.50  Перерва на каву / Przerwa na kawę

Jolanta Kowal (Uniwersytet Rzeszowski), Kartka z dziejów gimnazjum podolskiego w Winnicy. O działalności pedagogicznej, literackiej, krytycznej i bibliograficznej Jana Gwalberta Styczyńskiego.

Magdalena Patro-Kucab (Uniwersytet Rzeszowski), Obraz wołyńskiej elity w listach Alojzego Felińskiego.

Justyna Kołodziejczyk (Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce), Literacka wizja prześladowań unitów w projekcie powieściowym Władysława S. Reymonta.

Світлана Сухарєва (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Луцьк), O „Pożodze” Zofii Kossak-Szczuckiej bez zastrzeżeń: ślady polskiej pisarki na Wołyniu.

12.30 – 12.50  Дискусія / Dyskusja

 

8.30–12.50
Секція 2 / Sekcja 2
Аудиторія 231 / Sala 231

Violetta Wejs-Milewska (Uniwersytet w Białymstoku), Małe literatury – nowe (małe?) tożsamości. Próba falsyfikacji z polskiej perspektywy.

Алла Татаренко (Львівський національний університет імені Івана Франка), Метаморфози часу і простору у творчості Бруно Шульца та Горана Петровича.

Anna Podstawka (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), Typy i obrazki młodopolskiego Krakowa Maryli Szymiczkowej, czyli sposób na kryminał retro.

Grażyna Legutko (Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce), Pamiętnik Wacława Sieroszewskiego jako przykład pogranicza literatury i polityki historycznej.

Остап Сливинський (Львівський національний університет імені Івана Франка), Важкі сторінки історії ХХ століття в дзеркалі найновішої польської та української прози: симетрії та асиметрії.

10.10 – 10.30  Дискусія / Dyskusja

10.30 – 10.50  Перерва на каву / Przerwa na kawę

Barbara Szargot (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza, Częstochowa), Kreacja postaci kobiecych w libretcie Jana Checińskiego do opery „Straszny dwór”.

Ірина Фрис (Львівський національний університет імені Івана Франка), Міграція та жіноча література міжвоєнного двадцятиліття.

Христина Стельмах (Львівський національний університет імені Івана Франка), Wizerunek kobiecej starości i starszej kobiety w polskich i ukraińskich pismach dla kobiet.

Jolanta Pasterska (Uniwersytet Rzeszowski), Emigracja w zwierciadle internetu na przykładzie „pasty” Malcolma XD.

Лідія Пуздрак (Львівський національний університет імені Івана Франка), Dwa domy, dwa kraje: проблеми емігрантських родин у сучасній польській літературі.

12.30 – 12.50  Дискусія / Dyskusja

 

8.30–12.50
Секція 3 / Sekcja 3
Аудиторія 305 / Sala 305

Marek Łaziński (Uniwersytet Warszawski), Pary aspektowe w słownikach polskich na tle słowiańskim. Leksykografia a dydaktyka aspektu.

Wiesław Stefańczyk (Uniwersytet Jagielloński, Kraków), W sprawie koniugacji w języku polskim.

Iwona Kosek (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn), Tendencje rodzajowe we współczesnej polszczyźnie – o tzw. rodzaju męskozwierzęcym rzeczowników.

Marta Nowosad-Bakalarczyk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin), O semantyce nazw pluralia tantum we współczesnej polszczyźnie.

Małgorzata Gębka-Wolak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń), Czynniki decydujące o niepowtarzaniu składnika leksykalnego w konstrukcjach typu przed i po X.

10.10 – 10.30  Дискусія / Dyskusja

10.30 – 10.50  Перерва на каву / Przerwa na kawę

Andrzej Moroz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń), Problem interakcji składniowej w świetle ocen normatywnych.

Anna Miszta (Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk, Kraków), Dyktanda śląskie w świetle dyskusji na temat kodyfikacji śląszczyzny.

Beata Grochala (Uniwersytet Łódzki), Media a zwyczaje komunikacyjnojęzykowe współczesnej polszczyzny.

Michalina Biernacka (Uniwersytet Łódzki), Zwyczaje komunikacyjno-językowe, czyli jak mówią współcześni Polacy?

Iwona Żuraszek-Ryś (Uniwersytet Zielonogórski), Do Kargowej czy Kargowy? O wątpliwościach związanych z odmianą nazw miejscowych.

12.30 – 12.50  Дискусія / Dyskusja

 

8.30–12.50
Секція 4/ Sekcja 4
Аудиторія 123/ Sala 123

Zbigniew Kopeć (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań), Państwo, szkoła, język polski. O edukacji we wschodnich rejonach międzywojennej Polski.

Henryk Duda (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), Początki zainteresowań glottodydaktyką na Wołyniu. Maksymilian Jakubowicz i jego rozprawka „O sposobie uczenia języków” z 1826 r.

Renata Makarewicz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn), Dydaktyka polskiej ortografii dawniej i współcześnie.

Katarzyna Sicińska (Uniwersytet Łódzki), Formuła zalecenia służb w epistolografii polskiej XVII i XVIII wieku.

10.10 – 10.30  Дискусія / Dyskusja

10.30 – 10.50  Перерва на каву / Przerwa na kawę

Krzysztof Trojanowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń), O walorach edukacyjnych filmu w nauczaniu języka polskiego jako obcego.

Monika Bator (Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce), Film fabularny jako narzędzie poznawania polskiej kultury i języka. Próba analizy problemu na przykładzie zajęć z filmu polskiego dla cudzoziemców prowadzonych na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Lesia Korol (Narodowy Uniwersytet Lwowski imienia Iwana Franki), Praktyki językowo-kulturowe na studiach polonistycznych we Lwowie.

Monika Válková Maciejewska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań), Co nas ciekawi, a innych fascynuje? O trunkach i konsekwencji picia alkoholu polszczyzną zrozumiałą (na zajęciach języka polskiego jako obcego).

Anna Burzyńska-Kamieniecka (Uniwersytet Wrocławski), Kompetencja tekstotwórcza uczestników państwowych egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego.

12.30 – 12.50  Дискусія / Dyskusja

13.00–14.15   Обід / Obiad

 

14.30 – 18.50
Секція 1 / Sekcja 1
Аудиторія 312 / Sala 312

Maciej Szargot (Uniwersytet Łódzki), Śmieszny Krasiński. O szczególnych przykładach recepcji „trzeciego wieszcza” w XIX i XX wieku.

Олександр Янішевський (Київська політехніка), Флоріан Чарнишевич як представник культурної еліти польського етносу в Аргентині.

Katarzyna Kołak-Danyi (Uniwersytet Warszawski), „Autobiografia myląca, ale znacząca”. O strategiach sylwicznych w tekstach Tadeusza Kantora.

Mariusz Guzek (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz), Konteksty ukraińskie we współczesnym filmie i literaturze słowackiej.

Daniel Pietrek (Uniwersytet Opolski), Górny Śląsk w twórczości niemieckojęzycznych pisarzy po 1945 i ich recepcja w Polsce po 1989 r. na wybranych przykładach.

16.10 – 16.30  Дискусія / Dyskusja

16.30 – 16.50  Перерва на каву / Przerwa na kawę

Janusz Pasterski (Uniwersytet Rzeszowski), Szkice do współczesności. O tomie „Ale o co chodzi” Marcina Świetlickiego.

Justyna Zych (Uniwersytet Warszawski), Różne oblicza inności w powieściach Żanny Słoniowskiej.

Віра Меньок (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка), Zobowiązanie etyczne wobec Innego w tekstach Serhija Żadana: na materiale tomu „Drohobycz”.

Natalia Nielipowicz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń), W duchu ekologii głębokiej. O esejach Mariusza Wilka.

Paulina Potasińska (Uniwersytet Warszawski), Azymut autokreacji jako kategoria badań autobiograficznych – „Przymknięte oko Opaczności. Memuarów części wszystkie” Jeremiego Przybory.

18.30 – 18.50  Дискусія / Dyskusja

 

 

14.30–18.50
Секція 2 / Sekcja 2
Аудиторія 231 / Sala 231

Katarzyna Łeńska-Bąk (Uniwersytet Opolski), Literatura popularna – problemy badawcze.

Danuta Kowalewska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń), Małgorzata potrzebuje Mistrza. Współczesne czarownice i przedromantyczna tradycja demonologiczna.

Уляна Євчук (Львівський національний університет імені Івана Франка), Постпам’ять і її вплив на формування ідeнтичності у романах сучасних польських письмeнників.

Віра Романишин (Загальноосвітня школа І-ІІ ст. №1 імені Івана Франка, Дрогобич), Literackość przestrzeni miejskiej albo obecność literatury w mieście.

Edyta Kulczak (Gimnazjum nr 43 w Poznaniu; Wielkopolski Oddział Związku Literatów Polskich), Czy metafora przeżyje? O poezji we współczesnym świecie Internetu.

16.10 – 16.30  Дискусія / Dyskusja

16.30 – 16.50  Перерва на каву / Przerwa na kawę

 

14.30–18.50
Секція 3 / Sekcja 3
Аудиторія 305 / Sala 305

Tsimur Buiko (Centrum Badań Białoruskiej Kultury, Języka i Literatury przy Narodowej Akademii Nauk Białorusi, Mińsk), Białoruska i polska kalina w świetle danych językowych i etnolingwistycznych.

Ольга Филипець (Львівський національний університет імені Івана Франка), Najnowszy stereotyp Ukraińca w środowisku studentów poznańskich i lubelskich.

Оксана Лозинська (Львівський національний університет імені Івана Франка), Прийом подвійної актуалізації в польській кінематичній фразеології на позначення емоцій.

Юлія Стефанишин (Львівський національний університет імені Івана Франка), Фразеологічні перифрази і розгорнуті метафори в текстах сучасної польської прози.

Христина Ніколайчук (Львівський національний університет імені Івана Франка), Pomoce dydaktyczne do nauki frazeologii studentów polonistyki.

16.10 – 16.30  Дискусія / Dyskusja

16.30 – 16.50  Перерва на каву / Przerwa na kawę

Danuta Lech-Kirstein (Uniwersytet Opolski), Kreowanie wizerunku w nazwach blogów.

Agnieszka Budzyńska-Daca (Uniwersytet Warszawski), Debata jako gatunek w nauczaniu języka polskiego jako obcego.

Marta Gołębiowska (Uniwersytet Wrocławski), Tekstowa realizacja wzorca gatunkowego ogłoszenia przez uczestników egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego.

Viktoriia Hudy (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin), Aspekt stylistyczny listu motywacyjnego na tle innych aspektów wzorca gatunkowego (w języku polskim i ukraińskim).

18.30 – 18.50  Дискусія / Dyskusja

 

14.30–18.50
Секція 4 / Sekcja 4
Аудиторія 123 / Sala 123

Piotr Kajak (Uniwersytet Warszawski), Nauczanie języka polskiego jako działanie dyplomacji publicznej.

Maciej Miżejewski (Uniwersytet Jagielloński, Kraków), Język współczesnej debaty publicznej w Polsce.

Karolina Graboń, Małgorzata Smereczniak (Uniwersytet Śląski, Katowice), Przystanek Polska. O językowo-kulturowym wsparciu osób spoza UE w województwie śląskim.

Lan Wu (Uniwersytet Gdański), Polonistyka na uniwersytetach chińskich.

16.10 – 16.30  Дискусія / Dyskusja

16.30 – 16.50  Перерва на каву / Przerwa na kawę

Igor Borkowski (Uniwersytet Wrocławski), Polonistyka – tradycja – współczesność – edukacja medialna.

Anna Tabisz (Uniwersytet Opolski), Media a język ucznia.

Bożena Olszewska (Uniwersytet Opolski), O potrzebie uczenia lektury.

Joanna Kamper-Warejko, Iwona Kaproń-Charzyńska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń), Kształcenie kompetencji językowych w edukacji polonistycznej – problem części mowy.

18.30 – 18.50  Дискусія / Dyskusja

09.00 –13.00
ПОЛОНІСТИЧНА БЕСІДА / BIESIADA POLONISTYCZNA
Аудиторія 308 / Sala 308

 

19.00
Завершення конференції / Zakończenie konferencji