Навчальний план

Галузь знань – 03 “Гуманітарні науки”
Спеціальність – 035 “Філологія”
Спеціалізація – 035.01 “Українська мова та література”

1-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Безпека життєдіяльності та охорона праці 16 16 1:1 Залік
Вступ до літературознавства 32 32 2:2 Іспит
Іноземна мова 64 0:4 Немає
Історія світової літератури 16 16 1:1 Іспит
Історія української літератури (ХІ–ХVІІІ століття) 32 32 2:2 Залік
Латинська мова 48 0:3 Іспит
Сучасна українська літературна мова 32 32 2:2 Іспит
Українська усна народна словесність 32 32 2:2 Немає
Фізвиховання 32 0:2 Немає
Французька мова 64 0:4 Залік

2-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Вступ до мовознавства 16 32 1:2 Іспит
Іноземна мова 64 0:4 Залік
Історія України 16 16 1:1 Іспит
Історія української літератури (ХІ–ХVІІІ століття) 32 32 2:2 Іспит
Старослов’янська мова (україністи, середня освіта) 32 2:0 Залік
Сучасна українська літературна мова (фонетика і фонологія) 32 32 2:2 Іспит
Українська мова за професійним спрямуванням 16 16 1:1 Залік
Українська усна народна словесність 32 32 2:2 Іспит
Фізвиховання 32 0:2 Залік
Фольклорна практика 135 0:8,4 Диф. залік
Французька мова 64 0:4 Залік

3-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Діалектологія 32 16 2:1 Іспит
Іноземна мова 64 0:4 Немає
Історична граматика української мови 16 32 1:2 Немає
Історія світової літератури (V–XVIII століття) 16 16 1:1 Немає
Історія української літератури (перша половина ХІХ століття) 16 32 1:2 Іспит
Історія української фольклористики 16 16 1:1 Іспит
Основи наукових філологічних досліджень (прикладна лінгвістика) 32 0:2 Залік
Основи наукових філологічних досліджень (україністи) 16 0:1 Немає
Сучасна українська літературна мова (дериватологія) 32 32 2:2 Іспит
Французька мова 32 0:2 Залік
Основи наукових філологічних досліджень (українська мова як іноземна) 16 0:1 Залік
Основи наукових філологічних досліджень (фольклористика) 32 0:2 Залік
Українська міфологія і демонологія 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 1:Лінгвокраїнознавство в курсі української мови як іноземної
Ортографічно-пунктуаційний практикум
Основи програмування
Соціолінгвістика: наука про мову
32 2:0 Залік
Дисципліна на вибір 2:Теорія художнього часопростору та ритмотексту
Теорія художнього часу, простору та ритму тексту
Фольклорне виконавство
32 2:0 Залік

4-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Діалектологічна практика 0:0 Диф. залік
Іноземна мова 64 0:4 Іспит
Історична граматика української мови 16 32 1:2 Іспит
Історія світової літератури (V–XVIII століття) 32 16 2:1 Іспит
Історія української культури 16 16 1:1 Іспит
Історія української літератури (друга половина ХІХ століття) 32 32 2:2 Іспит
Основи наукових філологічних досліджень (прикладна лінгвістика) 32 0:2 Курсова робота
Основи наукових філологічних досліджень (україністи) 16 0:1 Залік
Психологія 32 16 2:1 Залік
Сучасна українська літературна мова 32 32 2:2 Немає
Французька мова 32 0:2 Залік
Основи наукових філологічних досліджень (українська мова як іноземна) 16 0:1 Курсова робота
Основи наукових філологічних досліджень (фольклористика) 32 0:2 Курсова робота
Українське низове бароко: поетика стилю і жанру 32 16 2:1 Залік
Історія Далекого Сходу 32 32 2:2 Залік

5-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Історія світової літератури (XIX–XX століття) 16 16 1:1 Іспит
Історія української літератури (кінець ХІХ – початок ХХ століття) 16 32 1:2 Немає
Історія української літературної мови 32 16 2:1 Іспит
Науковий семінар 16 1:0 Залік
Педагогіка 16 16 1:1 Іспит
Сучасна українська літературна мова 32 16 2:1 Іспит
Філософія 16 16 1:1 Іспит
Мистецтво успішної комунікації та гнучкі навички сучасного студента 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 1:Еволюція художнього світогляду Івана Франка
Жанрові виміри сучасного українського роману
Основи методики викладання української мови як іноземної
Пам’ять і покоління в літературі
32 2:0 Залік
Дисципліна на вибір 2:Синтез мистецтв в українській малій прозі кінця ХІХ – початку ХХ століття
Українська морфонологія
Українська низове бароко: поетика стилю і жанру
Українське термінознавство
32 2:0 Залік
Дисципліна на вибір 3:Український обрядовий фольклор
Фольклорні течії в українському романтизмі
32 2:0 Залік
Літературознавча думка 20–30-х років ХХ століття в Західній Україні 32 2:0 Контр. робота
Дисципліна на вибір 4:Інтерпретація фольклорного тексту
Методика навчання фонетики та орфоепії в іншомовній аудиторії
Мова фольклору
Мовна політика: світ і Україна
64 4:0 Залік
Дисципліна на вибір 5:Моделі комунікативної поведінки
Невербальна комунікація
Новаторство лірики Івана Франка
Переклад у структурі прикладної лінгвістики
64 4:0 Залік
Дисципліна на вибір 6:Стратегії мовленнєвого впливу
Текстологія
Українська літературна мова: стан і статус
64 4:0 Залік

6-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Історія української літератури (20–30 роки ХХ століття) 32 48 2:3 Іспит
Музейно-архівна практика 135 0:8,4 Диф. залік
Науковий семінар (КУФ)
Науковий семінар (КЗМ)
Науковий семінар (КУЛ)
32 0:2 Немає
Науковий семінар 32 2:0 Курсова робота
Сучасна українська літературна мова (синтаксис) 32 32 2:2 Іспит
Основи наукових філологічних досліджень 32 0:2 Курсова робота
Сучасна слов’янська мова (україністи, середня освіта) 96 0:6 Залік
Дисципліна на вибір 1:Історія країн Близького Сходу
Культура спілкування
16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 2:Вступ до соціолінгвістики
Культура наукового мовлення
Лінгвістика реклами
Методика навчання лексики в курсі української мови як іноземної
32 2:0 Залік
Дисципліна на вибір 3:Основи літературної комунікації
Празька школа української поезії
Українська фольклорна проза і драма
Український ліро-епос
32 2:0 Залік
Дисципліна на вибір 4:Український мовленнєвий етикет
Фольклоризація української поезії
32 2:0 Залік
Методика викладання фонетики української мови в іншомовній аудиторії 32 2:0 Іспит
Дисципліна на вибір 5:Вступ до етномузикології
Вступ до когнітивної лінгвістики
Вступ до комп’ютерної лінгвістики
Жанрова теорія та архітектоніка інтермедіального тексту
48 3:0 Залік
Дисципліна на вибір 6:Історія етномузикології
Стилі сучасної української літературної мови крізь призму мовних норм
Тарас Шевченко і світова література
48 3:0 Залік
Актуальні проблеми шевченкознавства 48 48 3:3 Залік
Дисципліна на вибір 7:Вступ до соціолінгвістики
Етнолінгвістика
Історіографія українського літературознавства
Методика викладання лексики в іншомовній аудиторії
64 4:0 Залік
Дисципліна на вибір 8:Основи комп’ютерної лінгвістики
Основи теорії музичного фольклору
Форми і засоби навчання української мови як іноземної
Християнство у фольклорі
64 4:0 Залік

7-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Історія української літератури (40–50 роки ХХ століття) 20 30 1,3:1,9 Іспит
Методика викладання української літератури 20 20 1,3:1,3 Іспит
Методика викладання української мови 20 20 1,3:1,3 Іспит
Науковий семінар 20 0:1,3 Залік
Науковий семінар 32 0:2 Залік
Науковий семінар 20 0:1,3 Залік
Науковий семінар 16 0:1 Залік
Науковий семінар 20 0:1,3 Залік
Педагогічна практика 270 0:16,9 Диф. залік
Сучасна українська літературна мова (синтаксис) 20 30 1,3:1,9 Немає
Філософія мови 30 1,9:0 Залік
Дисципліна на вибір 1:Київська школа та поезія 1980–1990 років
Літературна критика шістдесятників. Шістдесятництво: ідейно-естетичний феномен
Методика викладання видів мовленнєвої діяльності в курсі української мови як іноземної
Методика викладання граматики української мови як іноземної (україністи)
30 1,9:0 Залік
Дисципліна на вибір 2:Методика викладання фольклору
Методика навчання видів мовленнєвої діяльності в іншомовній аудиторії
Мова та ідеологія
Основні проблеми теорії літератури
30 1,9:0 Залік
Дисципліна на вибір 3:Перечитування української класики
Семантика
Українська поезія кінця кінця ХХ – початку ХХІ століття
Фольклор і художня література
30 1,9:0 Залік

8-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Державні іспити 3 0:0,2 Іспит
Загальне мовознавство 14 28 0,9:1,8 Іспит
Історія української літератури (ІІ пол. ХХ – перших десятиліть ХХІ століття) 28 28 1,8:1,8 Іспит
Культура української мови 28 28 1,8:1,8 Іспит
Народознавство 28 28 1,8:1,8 Іспит
Охорона праці (україністи) 14 14 0,9:0,9 Залік
Політологія 14 14 0,9:0,9 Залік
Сучасна українська літературна мова (синтаксис) 28 28 1,8:1,8 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Основи економічних теорій
Соціолінгвістика: досвід України
28 1,8:0 Залік
Дисципліна на вибір 2:Історична проза 1960–1990-х років
Лінгвістика тексту
Лінгвосеміотика
Літературне редагування
28 14 1,8:0,9 Залік
Дисципліна на вибір 3:Мала проза шістдесятників
Мова та ідентичність
Теорія і методи соціолінгвістики
Українська література 60–90 років ХХ століття
28 14 1,8:0,9 Залік
Дисципліна на вибір 4:Історія української лексикографії
Мистецький та теоретичний дискурс українського Модерну
28 28 1,8:1,8 Залік
Українська поезія шістдесятників 30 1,9:0 Залік
Українська пунктуація 30 14 1,9:0,9 Залік
Дисципліна на вибір 5:Історія українського мистецтва
Український музичний фольклор
Фольклор народів світу
42 28 2,6:1,8 Залік