Навчальний план

Галузь знань – 03 “Гуманітарні науки”
Спеціальність – 035 “Філологія”
Спеціалізація – 035.01 “Українська мова та література”

Освітня програма “Українська мова та література”

Зауваження і пропозиції щодо змісту та структури освітньої програми просимо надсилати на електронну адресу  

taras.pastukh@lnu.edu.ua або подавати за допомогою гугл-форми https://forms.gle/zMH8g1jd4ZQax4na9

1-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
6 10 0,4:0,6 Іспит
Безпека життєдіяльності та охорона праці 16 16 1:1 Залік
Вступ до літературознавства 32 32 2:2 Іспит
Іноземна мова 64 0:4 Немає
Історія світової літератури 16 16 1:1 Іспит
Історія української літератури (ХІ–ХVІІІ століття) 32 32 2:2 Залік
Латинська мова 48 0:3 Залік
Сучасна українська літературна мова 32 32 2:2 Іспит
Українська усна народна словесність 16 32 1:2 Немає
Фізвиховання 32 0:2 Немає

2-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Вступ до мовознавства 16 32 1:2 Іспит
Іноземна мова 64 0:4 Залік
Історія України 16 16 1:1 Іспит
Історія української літератури (ХІ–ХVІІІ століття) 32 32 2:2 Іспит
Мова ділового спілкування 16 16 1:1 Залік
Сучасна українська літературна мова (фонетика і фонологія) 32 32 2:2 Іспит
Українська усна народна словесність 16 32 1:2 Іспит
Фізвиховання 32 0:2 Залік
Фольклористична практика 135 0:8,4 Диф. залік

3-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Іноземна мова 64 0:4 Немає
Історична граматика української мови 16 32 1:2 Немає
Історія світової літератури (V–XVIII століття) 16 16 1:1 Немає
Історія української літератури (перша половина ХІХ століття) 16 32 1:2 Іспит
Історія української фольклористики 16 16 1:1 Іспит
Сучасна українська літературна мова (дериватологія) 32 32 2:2 Іспит
Французька мова 32 0:2 Залік
Основи наукових філологічних досліджень (мовознавчих) 16 0:1 Залік
Дисципліна на вибір 1:Лінгвокраїнознавство в курсі української мови як іноземної
Ортографічно-пунктуаційний практикум
Основи програмування
Соціолінгвістика: наука про мову
32 2:0 Залік
Дисципліна на вибір 2:Теорія художнього часопростору та ритму тексту
Фольклор і художня література
32 2:0 Залік
Фольклорне виконавство 32 32 2:2 Залік

4-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
32 32 2:2 Іспит
Діалектологічна практика 0:0 Диф. залік
Іноземна мова 64 0:4 Іспит
Історична граматика української мови 16 32 1:2 Іспит
Історія світової літератури (V–XVIII століття) 32 16 2:1 Іспит
Історія української культури 16 16 1:1 Іспит
Психологія 32 16 2:1 Залік
Сучасна українська літературна мова 32 32 2:2 Немає
Французька мова 32 0:2 Залік
Основи наукових філологічних досліджень (мовознавчих) 16 0:1 Курсова робота
Українська міфологія і демонологія 16 1:0 Залік

5-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
16 32 1:2 Немає
Історія світової літератури (XIX–XX століття) 16 16 1:1 Іспит
Історія української літературної мови 32 16 2:1 Іспит
Науковий семінар 16 1:0 Залік
Педагогіка 16 16 1:1 Іспит
Сучасна українська літературна мова 32 16 2:1 Іспит
Філософія 16 16 1:1 Іспит
Гендер і культура 16 1:0 Залік
Мистецтво успішної комунікації та гнучкі навички сучасного студента 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 1:Новаторство лірики Івана Франка
Синтез мистецтв в українській малій прозі кінця ХІХ – початку ХХ століття
32 2:0 Немає
Дисципліна на вибір 2:Еволюція художнього світогляду Івана Франка
Інтерпретація фольклорного тексту
Міфологія народів світу
Основи методики викладання української мови як іноземної
32 2:0 Залік
Дисципліна на вибір 3:Основи наратології
Пам’ять і покоління в літературі
Психоаналітичний аспект української белетристики першої половини ХХ століття
Текстологія
32 2:0 Залік
Дисципліна на вибір 4:Українська морфонологія
Українське термінознавство
Український обрядовий фольклор
32 2:0 Залік
Літературознавча думка 20–30-х років ХХ століття в Західній Україні 32 2:0 Контр. робота
Дисципліна на вибір 5:Етнолінгвістика
Методика навчання фонетики та орфоепії в іншомовній аудиторії
Мова фольклору
Мовна політика: світ і Україна
64 4:0 Залік
Дисципліна на вибір 6:Моделі комунікативної поведінки
Невербальна комунікація
Переклад у структурі прикладної лінгвістики
Стратегії мовленнєвого впливу
64 4:0 Залік
Українська літературна мова: стан і статус 64 4:0 Залік

6-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
16 0:1 Залік
Історія української літератури (20–30 роки ХХ століття) 32 48 2:3 Іспит
Музейно-архівна практика 135 0:8,4 Диф. залік
Науковий семінар 32 0:2 Курсова робота
Науковий семінар 32 0:2 Курсова робота
Науковий семінар 32 2:0 Курсова робота
Сучасна українська літературна мова (синтаксис) 32 32 2:2 Іспит
0:0 Залік
Дисципліна на вибір 1:Історія країн Близького Сходу
Культура спілкування
16 16 1:1 Залік
Празька школа української поезії 32 2:0 Немає
Дисципліна на вибір 2:Вступ до соціолінгвістики
Історія етномузикології
Культура наукового мовлення
Любовні історії Івана Франка
32 2:0 Залік
Дисципліна на вибір 3:Методика навчання лексики в курсі української мови як іноземної
Основи літературної комунікації
Українська фольклорна проза і драма
Український мовленнєвий етикет
32 2:0 Залік
Методика викладання фонетики української мови в іншомовній аудиторії 32 2:0 Іспит
Дисципліна на вибір 4:Актуальні проблеми шевченкознавства
Вступ до етномузикології
Вступ до когнітивної лінгвістики
Вступ до комп’ютерної лінгвістики
48 3:0 Залік
Дисципліна на вибір 5:Жанрова теорія та архітектоніка інтермедіального тексту
Інтермедіальність у літературі
Стилі сучасної української літературної мови крізь призму мовних норм
Тарас Шевченко і світова література
48 3:0 Залік
Християнство у фольклорі 48 3:0 Залік
Дисципліна на вибір 6:
Вступ до соціолінгвістики
Історіографія українського літературознавства
Лінгвістика реклами
64 4:0 Залік
Дисципліна на вибір 7:Основи комп’ютерної лінгвістики
Основи теорії музичного фольклору
Форми і засоби навчання української мови як іноземної
64 4:0 Залік

7-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
20 20 1,3:1,3 Іспит
32 0:2 Залік
Історія української літератури 20 30 1,3:1,9 Іспит
Методика викладання української мови 20 20 1,3:1,3 Іспит
Науковий семінар 20 0:1,3 Залік
Педагогічна практика 270 0:16,9 Диф. залік
Сучасна українська літературна мова (синтаксис) 20 30 1,3:1,9 Залік
Філософія мови 30 1,9:0 Залік
Літературно-художня та фольклорна ономастика 28 1,8:0 Залік
Дисципліна на вибір 1:Методика викладання видів мовленнєвої діяльності в курсі української мови як іноземної
Методика викладання граматики української мови як іноземної (україністи)
Методика навчання видів мовленнєвої діяльності в іншомовній аудиторії
Мова та ідеологія
30 1,9:0 Залік
Дисципліна на вибір 2:Основні проблеми теорії літератури
Перечитування української класики
Семантика
Українська поезія кінця кінця ХХ – початку ХХІ століття
30 1,9:0 Залік
Дисципліна на вибір 3:Українське шістдесятництво: література, політика, філософія
Фольклористичні осередки України та світу
Фольклорні течії в українському романтизмі
30 1,9:0 Залік

8-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Державні іспити 0:0 Іспит
Державні іспити 3 0:0,2 Іспит
Загальне мовознавство 14 28 0,9:1,8 Іспит
Історія української літератури (ІІ пол. ХХ – перших десятиліть ХХІ століття) 28 28 1,8:1,8 Іспит
Культура української мови 28 28 1,8:1,8 Іспит
Народознавство 28 28 1,8:1,8 Іспит
Охорона праці (україністи) 14 14 0,9:0,9 Залік
Політологія 14 14 0,9:0,9 Залік
Сучасна українська літературна мова (синтаксис) 28 28 1,8:1,8 Іспит
Дисципліна на вибір 1:
Лінгвосеміотика
Теорія жанрів і стилів
14 28 0,9:1,8 Залік
16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 2:Основи економічних теорій
Соціолінгвістика: досвід України
28 1,8:0 Залік
Дисципліна на вибір 3:Лінгвістика тексту
Літературне редагування
Мова та ідентичність
Теорія і методи соціолінгвістики
28 14 1,8:0,9 Залік
Художня проза 1960–1990-х років 28 14 1,8:0,9 Залік
Дисципліна на вибір 4:Історія українського мистецтва
Історія української лексикографії
28 28 1,8:1,8 Залік
Українська пунктуація 30 14 1,9:0,9 Залік